เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 7331 คน
ห้องเรียนบริหารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ เคียงคู่ สังคมไทย โดย อ.เกสริน สิงห์แดง
 
ปฎิทิน
 
 

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<กุมภาพันธ์ 2016>
กุมภาพันธ์ 2016
 
525262728293031
61234567
7891011121314
815161718192021
922232425262728
1029123456
 
   
 
สถิติบลอกนี้
 
 
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 10491
  • เฉพาะวันนี้ 1
  • ความคิดเห็น 0
  • จำนวนเรื่อง 5
ให้คะแนนบลอกนี้
แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
 
   
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนธัญญารักษ์ฯ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕
Last Updated On: 10 เมษายน 2553 - 20:18:00

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ปรัชญาการศึกษา


ชีวิต คือการศึกษา การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

๑๔๗/๑ หมู่ ๘ ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
โทรศัพท์: ๐๕๓-๘๒๙-๐๕๐ , ๐๕๓-๔๘๑-๕๔๑ ,๐๘๑-๘๘๔-๕๑๐๗ ,๐๘๔-๐๔๐-๐๕๖๗
โทรสาร:
๐๕๓-๘๒๙-๐๕๐
E-mail: thanyarak@tns.ac.th http://www.tns.ac.th

- ก -


คำนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในงานบริหารจัดการและกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ภายใต้ความสอดคล้อง เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นทิศทางในการบริหารงานในช่วงเวลา ๓ ปี ทั้งนี้เพื่อให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานโรงเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะนำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๕ ฉบับนี้ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาและยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไปในอนาคต

ลงชื่อ …………………………………

(นางเกสริน สิงห์แดง)

ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์

- ข -

สารบัญ

เรื่อง หน้า

คำนำ ………………………………………………………………………….. …… ก

สารบัญ ………………………………………………………………………......... ข

บทสรุป ……………………………………………………………………………. ค

ตอนที่ ๑ ภาพรวมของโรงเรียน …………………………………………………….. ๑

๑.๑ ข้อมูลโดยสรุปของโรงเรียน ……………………………………………….... ๑

๑.๒วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ………………………………………………….. …. ๕

๑.๓ พันธกิจ ปรัชญา เป้าประสงค์ และกลยุทธ์หลักปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๔… ๗

๑.๔ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน ………………………………………………… ๘

๑.๕ โครงสร้างการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ……………… ๙

ตอนที่ ๒ สถานภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน…… ๑๐

๒.๑ สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ …………….. …………………………. ๑๐

๒.๒ สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ………………………………..... ๑๒

ตอนที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ …………. ๑๓

๓.๑ วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ………………….……………………… ๑๓

๓.๒ พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ …………………………………………… ๑๓

๓.๓ วัตถุประสงค์ ………………………………………………………………….. ๑๓

๓.๔ เป้าหมาย ……………………………………………………………………… ๑๔

๓.๕ ยุทธศาสตร์ ……………………………………………………………………. ๑๕

ตอนที่ ๔ ยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม ผลผลิต ค่าใช้จ่าย ………………………… ๑๗

ตอนที่ ๕ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล ……………………………. ๒๐

๕.๑ การบริหารจัดการ ……………………………………………………………… ๒๒

๕.๒ การติดตามประเมินผล ……………………………………………………… ๒๓

๕.๓ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการพัฒนาตามแผน …………………………….......... ๒๓

เอกสารอ้างอิง………………………………………………………………………. ๒๕

- ค -

บทสรุป

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน นำไปสู่การเป็นผู้นำในชุมชนและสังคม มีผลงานการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างหลากหลายมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน มีการสอดแทรกภูมิปัญญา คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน ในองค์กรมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ผลของการพัฒนาในภาพรวมทั้งหมดมุ่งสู่การสร้างเครือข่ายและสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนมีจุดเน้นในการพัฒนาด้านบุคลากร ด้านหลักสูตร ด้านสื่ออุปกรณ์ อาคารสถานที่และด้านการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล โดยมีเป้าหมายเป็นผลสัมฤทธิ์ของงานดังต่อไปนี้

๑. ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของผู้เรียนทุกคน

๒. ผลงานด้านสื่อ, นวัตกรรมของบุคลากรทุกฝ่ายที่ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาคุณภาพงาน

๓. ด้านหลักสูตรของทุกรายวิชาที่มีการบูรณาการภูมิปัญญา และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. ผลงานด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคน

๕. In – house Software ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานฝ่ายต่าง ๆ

๖. ห้องเรียน e –classroom และห้องศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๗. ผลงานวิจัยพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน

๘. ด้านหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนจะใช้ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน เป็นแนวทางในการจัดแผนงานและกิจกรรมเพื่อนำไป

สู่เป้าหมายที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาการเรียนรู้
และทักษะชีวิตของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพให้เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายและสังคมแห่งการเรียนรู้

- ๑ -

ตอนที่ ๑ ภาพรวมของโรงเรียน

๑.๑ ข้อมูลโดยสรุปของโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เป็น โรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา มาตรา ๑๕ (๒) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และต่อมาเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ตามตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาและการบริหารการดูแลสุขภาพ โดยอยู่บนแนวคิด หลักการ และกระบวนการที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมุ่งที่จะจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตามแนวทางคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านบนพื้นฐานความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล รอบรู้เท่าทันโลก ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับสาขาวิชาชีพ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการใช้ปัญญาได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ( Education for All ) และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ( All for Education ) ให้บรรลุตามปรัชญาของโรงเรียน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้

๑. เพื่อจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างรอบด้าน ปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ มีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ

๒. เพื่อส่งเสริม พัฒนาครู/ผู้สอน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และนำนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล

๕. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาและ ร่วมพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

- ๒ -

ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ที่ ๘ ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร ใกล้กับสถานที่สำคัญ ดังนี้

ทิศเหนือ โรงพยาบาลสันป่าตอง ศูนย์กีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่

ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด

ทิศใต้ สถานที่ท่องเที่ยวเวียงท่ากาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ชุมชน

ทิศตะวันออก สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ชุมชน

ทิศตะวันตก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

ข้อมูลด้านการบริหาร

๑.๒.๑ ชื่อ-สกุล นายรัศมี สิงห์แดง ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต

วุฒิการศึกษาสูงสุดวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา พยาบาลและผดุงครรภ์

๑.๒.๒ ชื่อ-สกุล นางเกสริน สิงห์แดง ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

วุฒิการศึกษาสูงสุดบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการทั่วไป

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

๑.๓.๓ ชื่อ-สกุล นางสาวจอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ ตำแหน่ง ครูใหญ่

วุฒิการศึกษาสูงสุด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา บริหารธุรกิจ

กำลังศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

แผนการรับนักเรียนระยะเวลา ๓ ปี

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕

รุ่นที่ ๑๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐

รุ่นที่ ๑๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐

รุ่นที่ ๑๗ ๓๐ ๓๐ ๓๐

รุ่นที่ ๑๘ ๓๐ ๓๐ ๓๐ รวมนักเรียนทั้งหมด ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐

- ๓ -

ผลสำเร็จ / ชื่อเสียงในการจัดการศึกษา

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาและการบริหารการดูแลสุขภาพ มีแนวคิด หลักการ และกระบวนการที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมุ่งที่จะจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ตามแนวทางคุณธรรมนำความรู้ ยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา พัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านบนพื้นฐานความสมดุลพอดี รู้จักประมาณอย่างมีเหตุผล รอบรู้เท่าทันโลกโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนศักยภาพของคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้สอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ดี ทักษะอาชีพดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับสาขาวิชาชีพ ตลอดจนเป็นคนดี มีคุณธรรม และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการใช้ปัญญาได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ( Education for All ) และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ( All for Education ) ให้บรรลุตามปรัชญา เป้าหมายและแผนพัฒนาตามที่กำหนดไว้ กล่าวคือ

๑. ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างรอบด้าน ปลูกฝัง เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ มีอาชีพที่มั่นคงสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของชาติ

๒. ครู/ผู้สอน มีการพัฒนาอบรมตามสาขาวิชาชีพ และถ่ายทอดความรู้ ทักษะอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

๓. สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ มีบรรยากาศ เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีการนำนวัตกรรม สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

๔. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติโดยมีการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบตรวจรับรองประกันคุณภาพภายในและตามมาตรฐานสากล

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

๕. มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

จากการมุ่งปฎิบัติจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ทำให้ โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลระบบประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จาก สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

- ๔ -

ปัญหาอุปสรรคต่างๆ

๑. ด้านผู้เรียน

๑.๑ ปัญหาด้านพื้นความรู้เดิม เนื่องจากนักเรียนที่มาเรียนมีระดับคะแนนที่ต่ำ ไม่สามารถไปเรียนต่อในระดับสูงได้ จึงมาเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

๑.๒ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ครอบครัวของผู้เรียนจะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาดผู้นำ ฯลฯ

๑.๓ ปัญหาด้านสังคม ผู้เรียนบางส่วนมีปัญหาด้านพฤติกรรมทางสังคมที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาเดิม

๒. ด้านครู/ผู้สอน การบรรจุตามอัตรากำลังไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวนครู/ผู้สอนต่อผู้เรียนจึงไม่สามารถกำหนดได้ตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งครู/ผู้สอน มีความรู้ตรงตามสาขาอาชีพ

๓. ด้านสถานศึกษา ห้องเรียน ห้องประกอบต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้เนื่องจากมีผู้สนใจเรียนเพิ่มมากขึ้น

๔. ด้านการบริหาร ระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มโรงเรียนนอกระบบต้องอาศัยกรอบ แนวคิด จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาด้านอาชีวศึกษา มาเป็นแนวทางกำหนดคุณภาพ ทำให้การปฎิบัติบางมาตรฐานไม่สอดคล้องกับบริบท ในการจัดการศึกษา

๕. ด้านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การมีส่วนร่วมจากองค์กร ชุมชน จึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย

จากปัญหา ข้อมูลทั้งหมด โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์จึงได้นำมาเป็นกรอบ แนวทาง และทิศทางในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ และใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ.2553-2555 ฉบับนี้ เพื่อมุ่งเน้นในการแก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาโรงเรียน

ชีวิตคือ การศึกษา การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต

คำขวัญ

วิชาการดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำทางอาชีพ

- ๕ -

๑.๒. วิสัยทัศน์ ( VISION )

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพสูงสุดของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามอาชีพ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานสากล

๑.๓. พันธกิจ ( MISSION)

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามอาชีพประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และเป็นพลเมืองดีของชาติ

๒. พัฒนาครู / ผู้สอน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานสากล

๔. พัฒนาสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับชุมชน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เป้าหมาย ( GOAL )

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามอาชีพ ประกอบอาชีพที่มั่นคงและดำรงตนตามวิถีไทยได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ๖ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ โดยพัฒนาต่อยอดจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒ กำหนดจุดเน้นในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยกระดับมาตรฐานการศึกษา กล่าวคือ

๑.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนโดยทั่วถึง เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามสาขาอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ

๒.ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการด้านการพัฒนาครู / ผู้สอน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สู่มาตรฐานทางวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนตรงตามทักษะอาชีพ

๓.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสถาน

ศึกษาทุกๆด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานสากล เน้นการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายทั้งองค์กร ภาครัฐและเอกชน โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่มีมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา

๔.พัฒนาสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้สะอาด สวยงาม สามารถใช้พื้นที่ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ รวมทั้งนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาใช้ในการจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.ส่งเสริมสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับชุมชน องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้และ พัฒนาการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการให้บริการด้านต่างๆแก่ชุมชน

- ๗ -

กลยุทธ์หลัก และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ปีการศึกษา ๒๕๕๓-๒๕๕๕ (Strategy)

กลยุทธ์หลัก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

๑.ผู้เรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนโดยทั่วถึง เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามสาขาอาชีพ

๑. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะอาชีพ มีคุณธรรม

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตรงตาม

สาขาอาชีพ

๒. มีการดำเนินการด้านการพัฒนาครู / ผู้สอน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สู่มาตรฐานทางวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตรให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนตรงตามทักษะอาชีพ

๒. ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีความเป็นเลิศตรง

ตามมาตรฐานวิชาชีพ

๓.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับ

ความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพและมุ่งสู่

มาตรฐานสากล

๓. มีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐาน

สากล มีระบบการประกันคุณภาพของทุกงาน

ทุกฝ่าย ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

๔.จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด

ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย

๔. มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้

สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนรู้

๕.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับสากล เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ผู้เรียน

๕ .สื่อเทคโนโลยีมีคุณภาพและทันต่อการใช้งาน

1. ๖. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง

ชุมชน เครือข่ายภายใน และต่างประเทศ ให้เป็น

สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๖.ชุมชน ผู้ปกครอง เครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐ

และเอกชนร่วมกันพัฒนาการศึกษา


 

- ๘ -

๑.๔. โครงสร้างการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

แผนผังโครงสร้างการบริหาร

นายรัศมี สิงห์แดง

ผู้รับใบอนุญาต

นางเกสริน สิงห์แดง

ผู้จัดการ

น.ส.จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ

ครูใหญ่

งานบริหารวิชาการ

น.ส.จอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ

งานบริหารทั่วไป

นางเกสริน สิงห์แดง

งานบริหารแผนและงบประมาณ

นางเกสริน สิงห์แดง

งานบริหารบุคคล

นางเกสริน สิงห์แดง

งานกิจการพิเศษ

นายรัศมี สิงห์แดง

- งานวัดและประเมินผล

- งานพัฒนาหลักสูตร

- งานทะเบียนนักเรียน

- งานประกันคุณภาพ

- งานจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

- งานสำนักงาน

- งานสารบรรณ

- งานอาคาร/สถานที่

- งานติดตามและประเมินผล

- งานการเงินและการบัญชี

- งานแผนและสารสนเทศ

- งานพัสดุและสินทรัพย์

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-

- งานบุคลากร

- งานพัฒนาบุคลากร

งานสวัสดิการ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-งานประชสัมพันธ์

- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- งานชุนชนสัมพันธ์

- งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

-


 

- ๙ -

๑.๕. โครงสร้างการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

ผู้รับใบอนุญาต

รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและพัฒนา ICT

ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่าย ICT

ฝ่ายสนับสนุนฯ

ครูสอนคอมฯ

โปรแกรมเมอร์

ช่างเทคนิค

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

ผู้ดูแลระบบ e-Classroom

ศูนย์วิทยบริการ

ผู้ดูแลระบบ
GraceHall

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่งหน้าที่

๑. นายรัศมี สิงห์แดง

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

๒. นางเกสริน สิงห์แดง

หัวหน้าฝ่าย ICT

๓. นางสาวจอมขวัญ ศุภศิริกิจเจริญ

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ

๔. นางสาวขวัญเดือน ศุภศิริกิจเจริญ

โปรแกรมเมอร์-ช่างคอมพิวเตอร์

๕. นางสุภาพ เทียบรัตน์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์-สารสนเทศ

๖. นางสาวรุ่งนภา กาหลง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์-สารสนเทศ

๗. นายรัศมี สิงห์แดง

เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ e-Classroom

- ๑๐ –

ตอนที่ ๒ สถานภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน

๒.๑ สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.๑.๑ ด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)

โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์ ปัจจุบันมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยแต่ละเครื่องเชื่อมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย และสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ทุกเครื่อง โดยปกติการเชื่อมต่อระหว่างอาคารจะใช้ระบบเครือข่ายไร้สาย ( Wireless ) ในการเชื่อมต่อภายในอาคารจะใช้สาย UTP เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกับบริษัททรีบรอดแบรนด์ โดยใช้ Leased Line ความเร็ว ๓ Mbps มีเครื่องให้บริการ (Server) ๒ เครื่อง ทำหน้าที่เป็น Domain Name Server (DNS), DHCP Server, E-mail, Web Server, Database Server, Print Server, e-Learning Server และ Server ในห้องเรียน

๒.๑.๒ ด้านอาคารสถานที่ติดตั้งและเครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)

- คอมพิวเตอร์ในห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้อง e-Classroom

มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Classroom) เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูล ความรู้ และข่าวสาร ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง ใช้ศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติม ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์มีจำนวน ๑ ห้องเรียน มีระบบเครือข่าย (LAN) ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องสามารถติดต่ออินเตอร์เน็ตได้ มีการเชื่อมต่อจากห้องเรียนมายังศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศของโรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมี ๕ เครื่อง

- คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด

โรงเรียนมีห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนสามารถสืบค้นหาข้อมูล ความรู้ และข่าวสาร ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการ จำนวน ๕ เครื่อง

- คอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน

ฝ่ายอำนวยการ มีคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารงานจำนวน ๓ เครื่อง เป็นที่ตั้งของศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มี Server ๒ เครื่อง รวมจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานทั้งสิ้น ๕ เครื่อง

๒.๑.๓ ด้านบุคลากร (Peopleware)

โรงเรียนมีหน่วยงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รับผิดชอบงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน มีบุคลากรประกอบด้วย หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ ช่างคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ดังนี้

- ๑๑ -

๑. วางระบบเครือข่าย ติดตั้งเครื่อง และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๑.๑ วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Networking) และอินเตอร์เน็ต (Internet)

๑.๒ ติดตั้งโปรแกรมให้เครื่องให้บริการ และเครื่องใช้งาน

๑.๓ เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่ายเข้ามาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

(Server -Client)

๑.๔ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อในโรงเรียน

๑.๕ ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ ซ่อมแซม

และบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๒. จัดทำโฮมเพจ(Home Page)และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

๓. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานต่าง ๆ ในโรงเรียน

๔. ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน

๕. พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ และจัดฝึกอบรมการใช้

คอมพิวเตอร์แก่ครู บุคลากร นักเรียน และหน่วยงานภายนอก

๖. วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ

ของโรงเรียน

๗. ให้คำแนะนำ ชี้แนะ แก่ครูและบุคลากรในการทำวิจัย

๘. จัดทำสื่อนำเสนอข้อมูล สารสนเทศ และผลงานของโรงเรียน

๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน

ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (e-Learnning)

๑๐. ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานอื่นที่ใช้คอมพิวเตอร์

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีศูนย์วิทยบริการที่ให้บริการงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ การจัดทำสื่ออิเล็คทรอนิกส์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรม

ปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา สนับสนุนให้ครูสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ชิ้นงาน

๒.๑.๔ การพัฒนาโปรแกรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software)

โรงเรียนได้มีแผนพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน โดยใช้โปรแกรมเมอร์ของโรงเรียน ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อนำมาติดตั้งใช้ เช่น โปรแกรมงานวิชาการ โปรแกรมพัสดุ-ครุภัณฑ์ โปรแกรมระบบงานบัญชี โปรแกรมงานบุคลากร โปรแกรมธุรการ-สารบรรณ โปรแกรมงานกิจการนักเรียน ฯ ล ฯ

นอกจากนี้ทางโรงเรียนจะได้พัฒนาโปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้ (LMS : Learning Management System) เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

- ๑๒ -

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอนผ่านระบบนี้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

เช่น โปรแกรม e-Class room ,e-Library และในอนาคต โรงเรียนจะจัดทำโปรแกรมที่ให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การตรวจสอบผลการเรียน และการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

๒.๒ สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis)

ปัจจัยภายนอก

๒.๒.๑ โอกาส (Opportunities)

- นักเรียนกว่าร้อยละ ๘๐ มีคอมพิวเตอร์ และร้อยละ ๖๐ มีอินเตอร์เน็ตใช้ที่บ้าน

- ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีราคาถูกลง ในขณะที่ความเร็วสูงขึ้น

- หลายหน่วยงานเห็นความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

๒.๒.๒ อุปสรรค (Threats)

- การเลือกรับสื่อบนระบบอินเตอร์เน็ตของนักเรียน ยังขาดความตระหนักที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น การเข้าเล่นเกมส์ออนไลน์ การเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสม ฯ

- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร บางคนยังขาดความสนใจและพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจัยภายใน

๒.๒.๓ จุดแข็ง (Strengths)

- โรงเรียนมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง ทำให้โรงเรียนมีโปรแกรมตรงกับความต้องการใช้งาน

- การมีเจ้าหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา การซ่อมบำรุงสะดวก รวดเร็ว และประหยัด

- โรงเรียนมีโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน (T.N.S. MIS ) ช่วยให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรมีความสะดวกและรวดเร็ว

- การจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนสามารถผลิตสารสนเทศต่าง ๆ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน

- โปรแกรมระบบจัดการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต (T.N.S. On line) ช่วยทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

- ทุกจุดในโรงเรียนสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายภายในและใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

- นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

- ๑๓ -

๒.๒.๔ จุดอ่อน (Weaknesses)

- ด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้สัดส่วนของจำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน ยังไม่เหมาะสม ขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นบางอย่าง

- เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไปอย่างรวดเร็ว บุคลากรด้านนี้ยังตามไม่ค่อยทัน

ตอนที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๓.๑. วิสัยทัศน์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์เป็นโรงเรียนผู้นำด้านเทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบสามารถพัฒนาองค์กรไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒. พันธกิจ

พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดหาสื่อและอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา ชุมชน และระดับสากล โดยใช้ศักยภาพทุกด้านของโรงเรียนเป็นฐาน

๓.๓ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และทักษะชีวิตของผู้เรียน

๒. เพื่อใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการให้เป็นระบบคล่องตัวและเกิด

ประโยชน์สูงเอื้อต่อการพัฒนาองค์กรในภาพรวม

๓. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๔. เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน

๕. เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน และพัฒนาโปรแกรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

๖. เพื่อใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางในการสืบค้นหาความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และระดับสากล

- ๑๔ -

๓.๔ เป้าหมาย

๑. ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา

๒. บุคลากรทุกคนสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสร้างสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบได้อย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้นงาน ในแต่ละปีการศึกษา

๓. หลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการภูมิปัญญาและค่านิยมที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างชัดเจน

๔. ครูผู้สอนทุกคนมีผลงานการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับความสนใจและความสามารถของผู้เรียน ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล

๕. มี In – house Software ที่พัฒนาขึ้นใช้ในงานวิชาการและการบริหารจัดการเผยแพร่ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

๖. มีห้อง e – classroom สำหรับผู้เรียนในทุกช่วงชั้น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายสู่ความเป็นสากล

๗. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับให้บริการด้านสื่ออีเลคทรอนิคส์ ทั้ง Hardware และ Software มีการให้บริการทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

๘. มีห้องปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ ครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจโดยอาศัยฐานข้อมูลโรงเรียนเป็นหลัก

๙. มีหลักสูตรสอนเสริมวิชาคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนและเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมตรงตามสาขาอาชีพ

๑๐. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง มีสัดส่วนจำนวน
นักเรียนต่อเครื่องเป็น นักเรียน ๑ คนต่อคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง

๑๑. มีเครื่องและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดสรรความเร็ว
และควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

๑๒. มีระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) ครอบคลุมทุกบริเวณในโรงเรียน เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตและบริการอื่น

๑๓. มีอาคารสถานที่ทำงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกและทันสมัย
ประกอบด้วยห้อง Server ห้อง Control ห้องเจ้าหน้าที่ ห้องเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ห้องสารสนเทศ ห้องรับแขก ห้องประชุม ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรม ฯ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๑๕ -

๓.๕ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

๑. พัฒนาครูให้มีเทคนิค วิธีการในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลาย ดึงดูดความสนใจเพื่อไปสู่การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๒. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน

๓. พัฒนาผู้รับผิดชอบด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความสามารถในการทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน และนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย ให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นกว่าขั้นพื้นฐาน สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาประจำที่รับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพ

๕. ส่งเสริมสนับสนุนครูที่มีความสนใจ ความสามารถด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้นำในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์ เผยแพร่ผลงานและพัฒนาผลงานสู่ชุมชน สังคมที่กว้างออกไป

๖. ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตรงเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษ หรือศึกษาดูงานและหาประสบการณ์เพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้

พัฒนาการเรียนรู้ และทักษะชีวิต

๑. ทุกกลุ่มสาระกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถด้าน เทคโนโลยี

สารสนเทศ ของผู้เรียนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถวัด-ประเมินผลได้จากสภาพจริง

๒. ทุกกลุ่มสาระมีการบูรณาการภูมิปัญญา วัฒนธรรมพื้นบ้านหรือคุณธรรมเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะชีวิต เช่น การใช้ภาษาที่ถูกต้องในการ Chat การเลือกบริโภคข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์บน Web Board ฯลฯ

๓. พัฒนาหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ทุกช่วงชั้น ให้สอดคล้องมีการพัฒนาความสามารถ

ของผู้เรียนเป็นระบบต่อเนื่อง มีสาระที่สอดคล้องกับความสนใจ ความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องสภาพสังคมในปัจจุบัน

- ๑๖ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์และจัดหาสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพและให้เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการ

๑. จัดหาเครื่องและอุปกรณ์พ่วงต่อคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอเหมาะสมต่อความต้องการของ

แต่ละช่วงชั้น / ฝ่าย

๒. พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในงานการเรียนการสอน หรือการบริหารจัดการภายในโรงเรียน

เพิ่มเติมจากที่มีอยู่

๓. จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์รวมสื่อ Software และ Hardware

มีการให้บริการแก่ครูเพื่อใช้ในการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ สะดวกและหลากหลาย รวมทั้งสามารถให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้สนใจในชุมชน

๔. จัดทำห้องเรียน e - classroom ให้แก่นักเรียนทุกช่วงชั้น

๕. เพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอเป็น

๑ เครื่องต่อนักเรียน ๑ คน

๖. จัดหาอุปกรณ์จ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัยในบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน

๗. จัดหาอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ให้สามารถควบคุมความเร็ว และใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายและสังคมแห่งการเรียนรู้

๑. เผยแพร่ผลงานครู ผู้เรียนและ Programmer ให้แก่สถาบันอื่นและชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

๒. เข้าร่วมโครงการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานภายนอก โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแผนงาน / ปฏิทินงานในการติดตามผลการดำเนินงานอย่างชัดเจนต่อเนื่อง

๓. สืบค้นและติดต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในและต่างประเทศที่มี Web site หรือโครงการ บริการที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

๔. เก็บรวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ และให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

๕. จัดให้มีการเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดยให้บริการทั้งผู้สอนและผู้เรียนภายในโรงเรียน และชุมชนภายนอก

- ๑๗ -

ตอนที่ ๔ ยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม ผลผลิต ค่าใช้จ่าย


ตารางที่ ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ แผนงาน กิจกรรม ผลผลิต ค่าใช้จ่าย

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

กิจกรรม

ผลผลิต

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

๑. พัฒนาบุคลากร

๑. แผนงานพัฒนาครูและบุคลากร

๑.อบรมการจัดการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต

๒.ส่งเสริมให้ครูทุกคนผลิตสื่อ นวัตกรรม

๓.จัดประกวดสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.จัดทำโครงการครูผู้มีผลงานดีเด่นด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระ

๕.อบรมครูเรื่องการผลิตสื่ออิเลคทรอนิคส์

ครูใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๖.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายทำผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนางานที่รับผิดชอบ

๗.จัดทำโครงการศึกษาดูงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอื่น

๘. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนออนไลน์

๖,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

- ๑๘ –

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

กิจกรรม

ผลผลิต

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

๒. แผนงานวิจัยพัฒนางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนทำวิจัยในชั้นเรียนโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานวิจัยในชั้นเรียนที่ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๙,๐๐๐

๒. พัฒนาหลักสูตร

๑. แผนงานพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ

๑.ประชุมสัมมนาแยกกลุ่มช่วงชั้น/รวมกลุ่ม

๒.ประเมินหลักสูตรเพื่อนำผลมาใช้พัฒนางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

๙,๐๐๐

๒. พัฒนา
หลักสูตรคอมพิวเตอร์

๓.ประชุมสัมมนาครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและติดตามประเมินผล

ได้หลักสูตรคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

๙,๐๐๐

๓. การผลิต Software
และจัดหา
Hardware

๑.แผนงานจัดหาอุปกรณ์ Hardware และ Software

๑.สำรวจความต้องการแต่ละกลุ่มสาระ/ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมและอุปกรณ์เทคโนโลยี

๒.จัดหาเครื่อง อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

มี e – Learning Server และ

e-mail Server

มี license Software

๓๐๐,๐๐๐

๒.แผนงานจัดอาคารสถานที่ส่งเสริม เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.พัฒนาศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒.จัดทำห้อง e-classroom

มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถให้บริการสะดวกรวดเร็ว

มี e-classroom

๓๐๐,๐๐๐

- ๑๙ -

ยุทธศาสตร์

แผนงาน

กิจกรรม

ผลผลิต

ค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

๔. สร้างเครือข่าย

๑.แผนงานเผยแพร่ความรู้ด้านICTและช่วยเหลือชุมชน

๑.โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีแก่ชุมชน

ชุมชน ได้รับการถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนด้านICT

๑๕,๐๐๐

๒. แผนงานขยายเครือข่าย

๑.ติดต่อองค์ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (School Link)

๓๐,๐๐๐

๓.แผนงานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑.รวบรวมสื่ออิเล็กทรอนิกส์และให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต

มีสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวบรวมเป็นหมวดหมู่

๑๐,๐๐๐

๔.เสริมศักยภาพด้าน ICT แก่ผู้เรียน

๑.เชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน ICT ภายนอกมาฝึกอบรมผู้เรียน

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้าน ICT ก้าวทันกับความต้องการของตลาดด้าน IT

๓๐,๐๐๐


 

- ๒๐ -

ตารางที่ ๒ งบประมาณการรายจ่าย

ยุทธศาสตร์/

แผนงาน

กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เป้าหมาย

จำนวนเงิน

เป้าหมาย

จำนวนเงิน

เป้าหมาย

จำนวนเงิน

๑. พัฒนาบุคลากร

๑.๑ แผนงานพัฒนาครูและบุคลากร

๑. อบรมการจัดการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต

(TNS. Online)

๒. ส่งเสริมให้ครูทุกคนผลิตสื่อ นวัตกรรม

๓. จัดประกวดสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. จัดทำโครงการครูผู้มีผลงานดีเด่นด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. อบรมครูเรื่องการผลิตสื่ออีเล็กทรอนิกส์

อบรมครู

ผู้สอนทุก คน

๕ ชิ้นงาน

๕ รางวัล

๓ รางวัล

อบรมครู
ทุก คน

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

อบรมครู

ผู้สอนทุก คน

๕ ชิ้นงาน

๕ รางวัล

๓ รางวัล

อบรมครู
ทุก คน

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

อบรมครู

ผู้สอนทุก คน

๕ ชิ้นงาน

๕ รางวัล

๓ รางวัล

อบรมครู
ทุก คน

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๖. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายทำผลงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนางานที่รับผิดชอบ

๗. จัดทำโครงการศึกษาดูงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันอื่น

๘. ส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์

ฝ่ายสนับสนุนทุกคน

บุคลากรฝ่าย สารสนเทศ

ครูทุกคน

๒,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ฝ่ายสนับสนุนทุกคน

บุคลากรฝ่ายสารสนเทศ

ครูทุกคน

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ฝ่ายสนับสนุนทุกคน

บุคลากรฝ่ายสารสนเทศ

ครูทุกคน

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

- ๒๑ -

ยุทธศาสตร์/

แผนงาน

กิจกรรม

ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เป้าหมาย

จำนวนเงิน

เป้าหมาย

จำนวนเงิน

เป้าหมาย

จำนวนเงิน

๑. พัฒนาบุคลากร

๑.๒ แผนงานวิจัยพัฒนางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

๓,๐๐๐

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

๓,๐๐๐

รายงานวิจัยในชั้นเรียน

๓,๐๐๐

๒. พัฒนาหลักสูตร

๒.๑ แผนงานพัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ

๑. ประชุมสัมมนาครูและฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ประเมินหลักสูตรเพื่อนำผลมาใช้พัฒนางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. ประชุมสัมมนาครูคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและติดตามประเมินผล

ประชุมครูคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

ประเมินหลักสูตรเพื่อนำผลมาใช้พัฒนางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐


 

- ๒๒ -

ตอนที่ ๕ การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

๕.๑ การบริหารจัดการ

เพื่อให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์บรรลุผลทั้งในทางปฏิบัติและผลลัพธ์การบริหารจัดการจึงต้องดำเนินการดังนี้

๕.๑.๑ สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจยอมรับและนำแผน

ไปสู่การปฏิบัติ

๕.๑.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ จัดการบูรณาการ ลงในแผนของกลุ่มสาระ ให้สอดรับกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงเรียน

๕.๑.๓ กำหนดให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

๕.๑.๔ ให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

๕.๑.๔.๑ คณะกรรมการพัฒนาสื่อและซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษา

๕.๑.๔.๒ คณะกรรมการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายการศึกษา

๕.๑.๔.๓ คณะกรรมการประเมินผลแผนงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

และจัดให้มีหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทำหน้าที่จัดหาเครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วางระบบเครือข่าย ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำเว็ปไซด์ใช้งานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ออกแบบและจัดทำฐานข้อมูล พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมบุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์ และทำวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนประสานการทำงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิทยบริการ ทำหน้าที่ให้บริการงานด้านโสตทัศนูประกอบด้วยการผลิต บริการยืม-คืนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการห้องโสตฯ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

แต่ละปีการศึกษาทางโรงเรียนให้ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ เสนองาน โครงการ และกิจกรรม เพื่อพัฒนางานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งโรงเรียนยังนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ (Management Information System) มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ครูจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการฝึกอบรมปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของครูและบุคลากร และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครู ตลอดจนสนับสนุนให้ครูผู้นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ เผยแพร่ความรู้ไปยังครูในโรงเรียน ตลอดจนเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ครูใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

- ๒๓ -

๕.๒ การติดตามประเมินผล

โรงเรียนมีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ทำหน้าที่ติดตามแผนงาน โครงการ ของฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน โดยจะต้องรายงานการดำเนินงาน โครงการ เป็นปีการศึกษา โดยมีการดำเนินการดังนี้

๕.๒.๑ สร้างตัวชี้วัดเพื่อบ่งชี้ถึงความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล

๕.๒.๒ ติดตามประเมินผล และรายงานการประเมินตนเอง
๕.๓ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน

มีดังนี้

๕.๓.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนในภาพรวม และผลกระทบสุดท้ายของแผน

๑) อัตราการเพิ่มของผู้เรียนที่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๒) อัตราการเพิ่มของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๓) อัตราการเพิ่มของการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ e-Learning ของครู

๔) สัดส่วนการบูรณาการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕) ดัชนีประสิทธิภาพและคุณภาพของ in-house software

๖) ปริมาณห้องเรียน e-Class room และการใช้บริการห้องศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๗) ปริมาณของผลงานวิจัยในชั้นเรียนด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๘) จำนวนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

๕.๓.๒ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ : ตัวชี้วัดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

๑. อัตราการเพิ่มของครูและนักเรียนที่สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

๒. จำนวนอัตราการเพิ่มของสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครู

๓. อัตราการเพิ่มของงานวิจัยพัฒนาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

๔. จำนวนครูผู้สอนและบุคลากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะสูงขึ้น

๕. จำนวนครูผู้สอนที่มีการนำเอา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการเรียนการสอนและการเผยแพร่ผลงาน

๖. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมหรือดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

- ๒๔ -

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ตัวชี้วัดการพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้

พัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิต

๑. จำนวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นำ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน

๒. จำนวนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการภูมิปัญญาวัฒนธรรม

เกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. จำนวนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับความสมใจ ความต้องการของ

ผู้เรียนและสังคม

ภาคผนวก

- ๒๕ -

เอกสารอ้างอิง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๒.โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์.

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.กระทรวงศึกษาธิการ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕.โรงเรียนธัญญารักษ์บริบาลศาสตร์.

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน.กระทรวงศึกษาธิการอ่านทั้งหมด: 1824, ความเห็นทั้งหมด: 0

แสดงความเห็น
ข้อความ
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
จาก  
พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

Link preesent
เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือชายชราตาบอดโรคเบาหวานกำเริบต้องตัดขา | ช่อง8
การสร้างรางรถไฟของต่างประเทศ Sinchai
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคน 10 อันดับ ขำๆ Pok'z Mongkonsak'z
ความอัศจรรย์ของการภาวนาพุทโธ BuddhaSattha Saraburi
ททท. เสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม สู่โครงการ "งานบูชาดาว รับปีวาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประ
Dcleanfood.com : ทำความรู้จักกับกระเทียม สุดยอดสมุนไพรไทย
เวียร์ น้ำใจงามช่วยเหลือคน แต่กลับโดนโฟกัสเป้าตุง | เขย่าขวัญคนบันเทิง | 9/2/59 BRIGHT
ฮือฮา!พระธุดงค์ปฏิบัติธรรม4เดือน สุสานเฮี้ยน TNN 24
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคน - คนส่งของให้บ้านผีสิงรวมคลิป แกล้งคน
แม่ชีทศพร - ตายเพราะห่วงทรัพย์.flv ช่องของ BeeBeeThailand
แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 @ภาคกลาง”และ “งานบูชาดาว รับปีวานร มั่งมีพลั
เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน Thai PBS News
จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ ระยะยิงไกลถึงอเมริกา TomoNews Thailand
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
PrankzSF : แกล้งคนเอาฮา ตัวตลกจอมโหด ตอนที่ 4 Prankz SuperFun
สารคดี โรงงานผลิตเงิน ธนบัตร Dollar America MONEY FACTORY Documentary GU Channel Thailan
สมาคมชุ่นอี้แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงองค์ซุ่นตี้ประจำปี
TNN Life News: ชาวเน็ตชื่นชม คนใจบุญ ช่วยเหลือสุนัขให้หายหนาว TNN Life News TNN24
ทุบโต๊ะข่าว : เฉลิมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559 07/02/59 AMARIN TVHD
อินไซด์ยุติธรรม : 7 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งกันขำไม่ออก อุ้มฆ่าคนในลิฟท์ อย่างโหด ฮาฮาฮา ขำขัน
สกัดทองจาก CPU คอมพิวเตอร์.สกัดทองคำ.สอนสกัดทองคำ.เรียนสกัดทองคำ.รับจ้างสกัดทองคำ ชยพล ช
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ
พิธีต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
Multi Channel by KFC
หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
แจกนำ้หอมกันยุงฟรี!(เพื่อสร้างบุญกุศล)
“โทนี่” บริจาคเลือดและสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยลูกคีเมีย NineEntertain Official
แม่ชีใหญ่077 ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ yutoo1234
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่6ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
แกล้งคนสุดฮา ตอน หัวติดรั้ว แกล้งคน สุดฮา แกล้งคน สุดฮา
นกขุนทองพูดเก่งจิงๆนะ paepdd
"ชนชั้นกลาง" ในอาเซียนต้องการอะไร
กสทช. เข้าช่วยเหลือกรณีมือถือระเบิดขณะชาร์จแบต เตือนประชาชนหากเกิดเหตุรีบแจ้ง
10 ข่าวเด่นประจำวัน 5 กุมภาพันธ์ 2559 Thai Hot News
อินไซด์ตำรวจประจำวันที่5ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
รวมโจร ดวงตก นนท์ ธวัฒิชัย (credit) ......
ทำหัวแร้งบัดกรีจากไฟแชค sawat bunketkajorn
"กอบกาญจน์"สั่งการปลัดกระทรวงท่องเที่ยวชี้แจงข้อเท็จจริงเร่งด่วน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม หน.ส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
ผลสำรวจระบุ 40%ซื้อสินค้าออนไลน์เพราะจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
วอนช่วยเหลืออดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยพิการไร้ที่พึ่ง TNN 24
คับข่าว ครบประเด็น Thu พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2559 ตอน 1 HD NewsThai19 และทีวีช่อง9

เลือกดูบลอก Search:
ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 62.5009ms