เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 4186 คน
ครูมะลิวัลย์
เว็บเพื่อการศึกษา
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
  • เงินวิทยฐานะ หนังสือราชการเบิกจ่ายมาแล้ว (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เงินตกเบิก (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เงินวิทยฐานะ(มาแล้วตกเบิกตุลาคมปีนี้ 2555 (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เงินตกเบิก ปีการศึกษา 2555 (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เงินตกเบิกวิทยฐานะ ปีการศึกษา 2555 (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ๊๊UTQ ที่สอบผ่านแล้ว (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เงินวิทยฐานะ (1)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ตารางเงินเดือน 8% 5% (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เงินเดือนใหม่ (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • บทคัดย่อ (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ตารางเงินเดือนใหม่ ห้า เปอร์เซนต์ (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ผลงาน (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่ (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • หลักสูตรการประเมินสมรรถนะ (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ข้อสอบเยียวยาวิชาสังคม (8)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ข้อสอบเยียวยา ชุด 2 (80)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ข้อสอบเยียวยา ชุด 1 (8)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • วิจัยในชั้นเรียน (6)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • บทที่ 1 (11)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • บทคัดย่อเอกสารประกอบการเรียน (1)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ดูเนื้อหาทั้งหมด

     
         
     
    ปฎิทิน
     
     

    <กรกฎาคม 2558>
     
    27293012345
    286789101112
    2913141516171819
    3020212223242526
    31272829303112
    323456789
     
         
     
    สถิติบลอกนี้
     
     
    • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 93005
    • เฉพาะวันนี้ 23
    • ความคิดเห็น 122
    • จำนวนเรื่อง 29
    ให้คะแนนบลอกนี้
    แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
     
         
    แบบฟอร์มประเมินด้าน 1
    22 มกราคม 2552 - 14:26:00

     

    แบบประเมิน วินัย คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

    (การประเมินด้านที่ 1)

    แบบประเมินด้านที่ 1

    แบบประเมินวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

    เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ


    3

    ข้อมูลผู้รับการประเมิน ชื่อ-สกุล .................................

    ตำแหน่งปัจจุบัน ครู รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา

    รอง ผอ.สพท. ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์

    3

    วิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ

    เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

    ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน..................... เขตพื้นที่การศึกษา ...............

    กรม/ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    คำชี้แจง แบบประเมินนี้ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกรรมการรวบรวมข้อมูล เพื่อการประเมินให้ข้าราชการครู

    และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ แบบประเมินมี 5 ตอน แต่ละตอน

    เป็นข้อความเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับการประเมิน ประกอบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ

    3

    3

    ในการประเมิน ขอให้กรรมการพิจารณาว่า แต่ละข้อความที่กล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับการ

    ประเมินตรงกับความเป็นจริงเพียงใด แล้วเขียนเครื่องหมาย ลงบน

    ของระดับการประเมินซึ่งมีตั้งแต่ จริงที่สุด… ถึง ไม่จริงเลย ขอให้ศึกษาตัวอย่างต่อไปนี้

    ข้อความ

    ระดับการประเมิน

    จริงที่สุด

    จริง

    ค่อนข้างจริง

    ค่อนข้างไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริงเลย

    ตอนที่ ก พฤติกรรมร่วมมือ

    1. แม้จะไม่ชอบเพื่อนบางคน แต่ถ้าได้รับมอบงานให้ทำร่วมกัน เขาก็ตั้งใจทำ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    2. ถ้าเขาทำกิจกรรมที่ชอบยังไม่เสร็จ เขาจะไม่ทำกิจกรรมอื่น แม้ถึงเวลาที่ควรทำก็ตาม

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ความหมาย ใน ข้อ 1 แสดงว่าผู้ที่ท่านประเมิน ได้ปฏิบัติตามเหตุการณ์ในข้อความดังกล่าวในระดับจริง

    ใน ข้อ 2 แสดงว่า เขาได้ปฏิบัติตามเหตุการณ์ดังกล่าวในระดับ ค่อนข้างไม่จริง

    คำชี้แจง ขอให้ท่านอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วประเมินตามความเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

    ผู้รับการประเมิน โดยประเมินให้ครบทุกข้อ

    ข้อความ

    ระดับการประเมิน

    จริงที่สุด

    จริง

    ค่อนข้างจริง

    ค่อนข้างไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริงเลย

    ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย

    1. เขาเป็นคนที่ไม่มีการวางแผนในการใช้ เวลา

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    2. เขามักเข้าประชุม หลังเริ่มประชุมไปแล้ว

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    3. หากยืมเงินเพื่อน เขาใช้คืนช้ากว่ากำหนดเสมอ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    4. ถ้าไม่พอใจเพื่อนในทีมเดียวกัน เขาจะเลิกทำงานนั้น

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    5. แม้งานที่ได้รับมอบหมายมีมาก เขาก็ทำได้สำเร็จทุกงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    6. เขาเอาใจใส่คนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    7. เขาสนใจกับปัญหาในหน่วยงาน ในส่วนที่กระทบผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    8. ถ้าปฏิบัติตามกฎหมายแล้วมีปัญหาอุปสรรค เขาหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตาม

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    9. การปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชามักขึ้นอยู่กับความพอใจของเขาเป็นสำคัญ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    10. เมื่อมีงานต้องทำเพิ่มขึ้น เขาจะทำงานนั้นจนแล้วเสร็จ แม้ต้องทำนอกเวลาราชการ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    11. ไม่ว่าผู้มาขอรับบริการจะเป็นใคร เขาให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    12. เขาจะกล่าวโทษผู้อื่น เมื่อมีหลักฐานอย่างเพียงพอเท่านั้น

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    13. ในการปฏิบัติหน้าที่ เขามักยินยอมผ่อนปรนให้ผู้มีอำนาจหรือผู้มีบุญคุณเป็นกรณีพิเศษ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ข้อความ

    ระดับการประเมิน

    จริงที่สุด

    จริง

    ค่อนข้างจริง

    ค่อนข้างไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริงเลย

    14. ในการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอมี/ เลื่อนวิทยฐานะ เขาให้คนอื่นช่วยทำให้เป็นส่วนใหญ่

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    15. เขามิได้ไม่มีตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้จัดการห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทหรือกิจการใดใด

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    16. เขามักให้การช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมืองที่เขาชื่นชอบอย่าง เ ปิดเผย

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    17. แม้เป็นเรื่องเล็กน้อย เขาก็ไม่เคยละเมิดหรือทำผิดกฎหมาย

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    18. เขาปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    19. หากมีสิ่งบ่งบอกว่าเพื่อนร่วมงานมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิดวินัยเขาจะแนะนำตักเตือนเพื่อน เพื่อให้แก้ไขพฤติกรรมนั้น

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    20. แม้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เขาก็สนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ตอนที่ 2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

    21. ไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด เขาก็พูดถึงอาชีพของเขาในทางบวก

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    22. เขาพร้อมที่จะเข้าร่วมในการพัฒนาวิชาชีพสู่ความเป็นเลิศอย่างเต็มที่

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    23. เขาอุทิศเวลาและทุ่มเทให้งาน แม้ไม่ใช่เวลาราชการ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    24. เขาแสดงถึงความไม่พึงพอใจกับงานที่ทำ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    25. เขาพยายามปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    26. เขาทำงานเพียงแต่ให้เสร็จ โดยไม่สนใจว่าผลงานจะเป็นอย่างไร

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    27. เขาเคยเรียกร้องความถูกต้องและความเป็นธรรมในวิชาชีพ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    28. เขาจะชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    29. เขายอมรับในศักยภาพของเพื่อนร่วมงานแต่ละคน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ข้อความ

    ระดับการประเมิน

    จริงที่สุด

    จริง

    ค่อนข้างจริง

    ค่อนข้างไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริงเลย

    30. เขาชอบวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของเพื่อนในทางลบ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    31. เขาแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    32. เขาพอใจที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จในงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    33. เขาเลือกที่จะทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ชอบพอเท่านั้น

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    34. เขารับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงานทุกคน แม้จะไม่ตรงกับความเห็นของเขาก็ตาม

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    35. เขาสละเวลาเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือกับเพื่อนที่ประสบปัญหาในงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    36. เขาพยายามปรับปรุงวิธีทำงานของเขาอยู่เสมอ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    37. เขาไม่เคยปฏิเสธเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานขอความ ช่วยเหลือ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    38. เขาไม่ยอมทำงานอื่น ที่นอกเหนือจากงานในภาระหน้าที่ของเขา

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    39. เขาติดยึดอยู่กับแนวความคิดของตน จนไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จากภายนอก

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    40. เขาศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ตอนที่ 3 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

    41. แม้บางครั้งจะเหนื่อยล้า เขายังมุ่งมั่นให้บริการจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    42. เขาคำนึงถึงการให้บริการที่ถูกต้องเป็นหลักทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ถูกใจหัวหน้าก็ตาม

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    43. ถ้าเป็นนอกเวลาราชการ เขามักปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ใช่พวกเดียวกัน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ข้อความ

    ระดับการประเมิน

    จริงที่สุด

    จริง

    ค่อนข้างจริง

    ค่อนข้างไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริงเลย

    44. เขาเต็มใจให้บริการแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีเงื่อนไขว่าผู้รับบริการเป็นใคร

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    45. ถ้าเผชิญปัญหาจากการปฏิบัติงาน เขามักปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยาแก้ไข

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    46. ไม่ว่าผลจากการปฏิบัติหน้าที่จะเป็นเช่นใดเขายอมรับได้ทั้งผิด และชอบ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    47. เขายินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อื่น เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขการทำงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    48. แม้จะมีความยากลำบาก เขาก็ยังยินดีให้บริการอย่างเต็มความสามารถ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    49. แม้เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เขาก็ยังผัดผ่อนการทำงานนั้นออกไปเรื่อย ๆ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    50. เมื่อเริ่มต้นทำงานแล้ว เขาพยายามทำงานจนสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    51. เขาพยายามรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่าง คงเส้นคงวา

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    52.เขาไม่เพิกเฉยที่จะเสริมสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงานทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    53. เขารักษาผลประโยชน์ของหน่วยงานตลอดมา แม้ผู้ร่วมงานไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็ตาม

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    54. แม้มีผู้กล่าวถึงหน่วยงานในทางเสื่อมเสีย เขาก็ยังวางเฉย

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    55. เมื่อหน่วยงานมีกิจกรรม เขาก็ร่วมทำกิจกรรมอย่างเต็มที่

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    56. เขาไม่เคยหลีกเลี่ยงหรือละทิ้งงานในหน้าที่ แม้จะมีภารกิจมาก

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    57. ถ้าหน่วยงานประสบปัญหา เขาจะช่วยคิด ช่วยทำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นโดยเร็ว

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    58. ถ้ามีความรู้หรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เขายินดีอาสาเข้าไปช่วยทำงานเพื่อพัฒนาให้องค์กรวิชาชีพก้าวหน้ายิ่งขึ้น

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ข้อความ

    ระดับการประเมิน

    จริงที่สุด

    จริง

    ค่อนข้างจริง

    ค่อนข้างไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริงเลย

    59. ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยสมาคมทางวิชาชีพ เขามักพูดบ่ายเบี่ยงที่จะร่วมกิจกรรม

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    60. เมื่อองค์กรวิชาชีพจัดกิจกรรม เขามักไปร่วมกิจกรรมด้วย

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ตอนที่ 4 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

    61. เขาดูแลช่วยเหลือพ่อ-แม่/ ผู้มีพระคุณอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    62. เขาให้ความอุปการะแก่พ่อ-แม่ /ผู้มีพระคุณ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    63. แม้จะเป็นทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยของทางราชการ เขาก็ไม่เคยนำไปใช้ส่วนตัว

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    64. แม้จะมีโอกาส เขาก็ไม่เคยหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    65. เขาปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    66. เขาให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    67. เขาเคยเขียนรายงานบางอย่างไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    68. แม้จะมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในหน่วยงาน เขาก็ยังคงวางตัวเป็นกลาง

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    69. เขาปฏิเสธที่จะรับผลประโยชน์อันมิชอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานของเขา

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    70. แม้งานจะยากและมีข้อจำกัดเรื่องเวลา เขาก็มุ่งมั่นทำงานจนสำเร็จ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    71. แม้ว่าเพื่อนร่วมงานจะละวางงานที่ทำมาด้วยกัน เขาก็ยังมุ่งมั่นทำงานต่อจนสำเร็จ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    72. เขาละทิ้งงานที่รับผิดชอบได้ทันที ถ้าหากพบว่างานนั้นมีปัญหา และอุปสรรค

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ข้อความ

    ระดับการประเมิน

    จริงที่สุด

    จริง

    ค่อนข้างจริง

    ค่อนข้างไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริงเลย

    73. เขามักอ้างติดธุระสำคัญเสมอ เมื่อถูกชักชวนให้ไปช่วยงานในกิจกรรมการกุศล

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    74. เขาหลีกเลี่ยงที่จะบริจาคเงินให้กับงานการกุศล

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    75. เขามักชักชวนให้เพื่อนร่วมงานช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    76. เขาไม่สนใจดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    77. เขาไม่ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานของหน่วยงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    78. เขาให้อภัยผู้อื่นเสมอ แม้ว่าผู้นั้นจะเคยทำให้เขาเดือดร้อน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    79. เขาชื่นชมยินดีในความสามารถและความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    80. แม้บางครั้งจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา แต่เขาก็ไม่เคยนำไปพูดจาให้ร้ายลับหลัง

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ตอนที่ 5 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

    81. เขาคำนึงถึงสิทธิของผู้อื่น แม้ผู้อื่นจะไม่เรียกร้องสิทธิของตน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    82. เขายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แม้เขาจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนั้น ๆ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    83. เขาเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้แสดงความสามารถให้ปรากฏ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    84. เขายินดีปรับเปลี่ยนความคิดเห็น หากผู้อื่นมีความคิดเห็นที่ดีกว่า

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    85. เขาไม่เคยทอดทิ้งเพื่อนร่วมงาน แม้ทีมงานเผชิญปัญหาวิกฤต

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    86. เขาพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    87. เขาคำนึงถึงหมู่คณะก่อนตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อส่วนรวม

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ข้อความ

    ระดับการประเมิน

    จริงที่สุด

    จริง

    ค่อนข้างจริง

    ค่อนข้างไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริง

    ไม่จริงเลย

    88. เขายึดผลประโยชน์และสิทธิของตนเองมากกว่าผลประโยชน์และสิทธิของผู้อื่น

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    89. เขาใช้จ่ายเงินโดยไม่คำนึงถึงรายได้

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    90. เขามักจะกู้หรือยืมเงินจากเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิด

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    91. เขากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใช้จ่ายเป็นประจำ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    92. เขาจัดการรายได้อย่างเหมาะสมเพียงพอกับการใช้จ่าย

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    93. เขาใช้เงินเกินรายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    94. เขามักจะใช้สิ่งเสพติด เมื่อเกิดความเครียดหรือมีปัญหา

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    95. เขาไม่สูบบุหรี่ แม้ผู้ใกล้ชิดจะสูบบุหรี่หรือชักชวนให้สูบบุหรี่

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    96. เขาดื่มสุราหรือของมึนเมาเป็นประจำ แม้ผู้ใกล้ชิดแนะนำตักเตือน

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    97. แม้ว่าการพนันบางชนิดจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เขาก็ไม่เล่นการพนันนั้น

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    98. เขาชอบเที่ยวกลางคืนเป็นประจำ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    99. เขามักจะชวนเพื่อน ๆ ไปเที่ยวกลางคืนถ้ามีโอกาส

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    100. เขาดำเนินชีวิตอย่างสมถะเหมาะสมกับอัตภาพ

    6

    5

    4

    3

    2

    1

    ผลการประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้.................................คะแนน

    ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ประเมิน

    (…………………………………………...)

    วันที่………….เดือน…………………พ.ศ……….    อ่านทั้งหมด: 4638, ความเห็นทั้งหมด: 0

    แสดงความเห็น
    ข้อความ
       
      
     
     
       
    แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
    จาก  
    พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

    เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

    คอนเสิร์ตการกุศล 60 ปี ทีวีไทย(ดีโพลมา4758)โดย...อารีย์ นักดนตรี(มี9ตอน)
    นายกฯ ย้ำรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือชาวประมง(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    แกล้งคนสุดฮา ตอน กินเค้ก
    ข่าวตำรวจวันนี้4/7/2558 (ดีโพลมา 4758 )
    โชว์เล่ห์ 4/7/58 : กลโกง! แชร์ตู้ตอนเทนเนอร์(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    คลิปย้อนหลัง ไทย vs เซอร์เบีย วอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีซ์ (WGP 2015) วันที่ 3 กรกฎาค
    “การบริบาลด้วยใจเกินร้อย” (ดีโพลมา 3758 )
    คลิปแกล้งคน - นี่ปุ่มอะไร VDO555.blogspot.com
    อินไซด์ตำรวจประจำวันที่3ก.ค.2558 (รายการดีที่เราขอชมเชย)
    รายการ 5 เช้าข่าวใหญ่ 3-7-58(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    คลิปแฉ เฒ่า อดใจไม่อยู่ จู่โจมจูบเป้าพริตตี้สาว พยายามจะถอดบิกินีด้วย ข่าวสดออนไลน์
    2 กรกฎาคม 2558 “เฉลิมฉลอง 82 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง”
    คอนเสิร์ต “ 60 ปี โทรทัศน์ไทย กับ อารีย์ นักดนตรี และเพื่อนชาวทีวี”
    เอดส์ มีอาการอย่างไร(ดีโพลมา 3758 )
    สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังมค 58
    ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือ3พี่น้องจ.บุรีรัมย์(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    คลิปตลก แกล้งคนฮาๆ รถผีเด็ก
    อินไซด์ตำรวจประจำวันที่2ก.ค.2558 (รายการดีที่เราขอชมเชย)
    ช่องทางเข้า SBOBET TH แทงบอลออนไลน์ผ่าน sbobet link
    ติดต่อผู้เขียน
    รายการ 5 เช้าข่าวใหญ่ 2-7-58(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    สอนวิธีโกงไพ่ป็อกเด้ง (แบบเต็ม) (รายการดีที่เราขอชมเชย)
    SBOBET TH รวมทางเข้า sbobet link ในปัจจุบันมากที่สุด
    คิดนอกจอ : มูลนิธิ The Voice เสียงจากเรา ช่วยเหลือน้องหมา น้องแมว (1 ก.ค. 58)
    รวมแกล้งคน 2015 funny
    อินไซด์ตำรวจประจำวันที่1ก.ค.2558 (รายการดีที่เราขอชมเชย)
    รายการ 5 เช้าข่าวใหญ่ 1-7-58(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    รวมคลิป สุดยอด เจ๋งๆ(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    พี่สอนน้อง: ตอนที่ 19 อารมณ์ขันในครอบครัว
    ช่องทางเข้า SBOBET TH
    รู้ลึกที่มา Sbobet Th หรือ Sbobet
    ช่องทางเข้า SBOBET TH
    ข่าว ชื่นชมตำรวจชุมพร ช่วยเหลือคนชรา (รายการดีที่เราขอชมเชย)
    คลิปแกล้งคน - เอาช้อนอีกคันนะครับ VDO555
    อินไซด์ตำรวจประจำวันที่30มิ.ย.2558 (รายการดีที่เราขอชมเชย)
    รายการ 5 เช้าข่าวใหญ่ 30-6-58(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    เปิดคลิป!! นาทียิงดับคาเบนซ์ เสี่ยสมยศ อดีตเจ้าพ่อคาเฟ่ มือปืนประกบซัลโว2นัด
    ช่องทางเข้า SBOBET TH ที่นี่ เข้าได้ชัวร์!!
    ช่องทางเข้า SBOBET TH ที่นี่ เข้าได้ชัวร์!! SBOBET LINK เว็บแทงบอลออนไลน์มีบริการช่องทาง
    Sbobet Th เว็บแทงบอลออนไลน์ หาง่ายด้วย Google
    โครงการ "เธออยู่ที่ไหน" ช่วยเหลือสุนัขจรจัด (รายการดีที่เราขอชมเชย)
    Sbobet Th เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด
    คลิปแกล้งคน - โล้นซ่า VDO555.blogspot.com
    อินไซด์ตำรวจประจำวันที่29มิ.ย.2558 (รายการดีที่เราขอชมเชย)
    รายการ 5 เช้าข่าวใหญ่ 29-6-58(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    คลิปจัดเต็ม! ต้นหอมเปิดใจ สาเหตุเลิกแทค รอบ3(รายการดีที่เราขอชมเชย)
    การซ้อม คอนเสิร์ต “ 60 ปี โทรทัศน์ไทย กับ อารีย์ นักดนตรี และเพื่อนชาวทีวี”
    เทคนิคแทงบอล SBOBET TH ออนไลน์
    Sbobet Th เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ที่ดีที่สุด
    ชาวบ้านจ.ชัยนาท ร้องหน่วยงานช่วยเหลือเหตุบ้านริมน้ำเจ้าพระยาทรุดตัว

    เลือกดูบลอก Search:
    ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 78.1271ms