เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 5805 คน
ครูนราธิป
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • ติดตั้ง php Mysql Apache โปรแกรมจำลอง Web Server ด้วย XAMPP (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การติดตั้ง Appserv (PHP Apache Mysql) ในขั้นตอนเดียว (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ส่งรูป (4)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (2)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เรื่อง EQ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พหุปัญญาด้านภาษา (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • กิจกรรมเพิ่มเติม (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปฏิบัตินิยมกับการศึกษา (Pragmatism and Education) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • หลักสูตร (Curriculum) (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สัจจนิยมกับการศึกษา (Realism and Education) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • จิตนิยมกับการศึกษา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัญหาพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัญหาการใช้ภาษาไทยของครูและนักเรียน (3)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองให้แก่เด็ก (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงเรียนละทายวิทยา ศึกษาดูงาน (2)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <พฤษภาคม 2558>
   
  1827282930123
  1945678910
  2011121314151617
  2118192021222324
  2225262728293031
  231234567
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 28761
  • เฉพาะวันนี้ 3
  • ความคิดเห็น 15
  • จำนวนเรื่อง 18
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  จิตนิยมกับการศึกษา
  28 พฤษภาคม 2554 - 10:47:00

  จิตนิยมกับการศึกษา

  ความมุ่งหมายของการศึกษา (Aim of Education)

  1. ค้นหาความจริง (The search for truth) นักการศึกษาจิตนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่างก็เห็นว่า ความมุ่งหมายของการศึกษาคือการแสวงหาสิ่งแท้จริงสูงสุดไม่เปลี่ยนแปลง วิธีการที่จะเข้าถึงความจริงนั้น ต้องคิดหาเหตุผล จึงจะทำให้เราเกิดมโนทัศน์ (Concept) เกี่ยวกับสิ่งนั้น เช่น เราอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันมีประโยชน์ เพราะทำให้เรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลก แต่หนังสือพิมพ์ไม่ช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุ ว่าทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น นอกจากเราจะใช้ความคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาต่างๆ ของเราในปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพราะขาดข้อเท็จจริงในการแก้ปัญหา แต่เป็นเพราะการใช้ข้อเท็จจริงที่ไม่สัมพันธ์กับกระบวนการคิดหาเหตุผลต่างหาก

  2. ความตระหนักแห่งตน (Self-Realization) บัทเลอร์ (Butler) นักการศึกษาจิตนิยมร่วมสมัย กล่าวถึงอัตตา (Self) ว่าเป็นแนวคิดเชิงอภิปรัชญา และนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา จิตนิยมให้ความสำคัญของอัตตาหรือปัจเจกชน อัตตาแห่งตน (One self) ต้องสัมพันธ์ และพัฒนาไปสู่อัตตาแห่งชุมชน (Community of selves) และพัฒนาสู่อัตตาสากล (Universal self) ดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาต้องเน้นให้เด็กมีความสำนึกแห่งตน เพื่อให้พัฒนาตนให้สอดคล้องกับชุมชนสังคม

  อย่างไรก็ตามแม้ว่าจิตนิยมบางส่วน มีความคิดแบบอัตนิยม (Subjectivism) แต่อัตตาของ ปัจเจกชนต้องสัมพันธ์กับอัตตาสากลเสมอ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอัตตาสากล เฮเกล (Hegel) เห็นว่าปัจเจกชนต้องรับใช้รัฐและสัมพันธ์กับสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองยิ่งขึ้น สรุปแล้ว ความมุ่งหมายของการศึกษาก็คือ การพัฒนาอัตตา และอัตตาไม่ได้แยกอยู่โดดเดี่ยวอัตตาของปัจเจกชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

  3. พัฒนาลักษณะนิสัย (Character development) ครูที่จิตนิยมต้องการ ต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดทางปรัชญา เพราะจะเป็นผู้ที่ช่วยให้เด็กพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นระเบียบ และลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครูต้องฝึกให้เด็กมีลักษณะโสเครติส (Socratic characteristic) คือการได้พบปะและสนทนากับผู้คน อภิปรายถกเถียงและคิดหาเหตุผล ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลา และครูต้องปลูกฝังและกระตุ้นให้เด็กพัฒนาจนเป็นนิสัยแล้วยังต้องพัฒนาจริยศึกษาและพุทธศึกษาด้วย โรงเรียนมีหน้าที่กล่อมเกลากริยามารยาทของเด็กทุกคนให้ดีงาม เด็กทุกคนต้องศึกษาศาสนาเพื่อเป็นวิถีในการดำเนินชีวิต ดังนั้นหน้าที่ของครูนอกจากกระตุ้นให้เด็กถามคำถามเพื่อให้เด็กเป็นนักคิดแล้วยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านจริยธรรมอีกด้วย

  ค้านท์ (Kant) เน้นว่า ความมุ่งหมายของการศึกษาไม่ได้มุ่งตรงต่อพระเจ้าเหมือน เฮเกล แต่การศึกษาเป็นการพัฒนานิสัยให้เป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมได้กำหนดไว้ การศึกษาพัฒนาให้คนเป็นคนมีศีลธรรมกระทำสิ่งต่างๆ จากเจตนาที่ดีงาม (good will) คนที่มีเจตนาดีจะรู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ฉะนั้นความมุ่งหมายของการศึกษา คือ ให้คนรู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตน และเคารพในกฎสากล (Universal law) บัทเลอร์เห็นด้วยกับแนวคิดของ ค้านท์เห็นว่า การศึกษานอกจากจะทำให้คนปฏิบัติตามหน้าที่แล้วยังทำให้คนเป็นคนที่ซื่อสัตย์อีกด้วย

  วิธีการศึกษา (Methods of Education)

  เพลโต (Plato) เชื่อว่าวิธีการสอนที่ดีต้องใช้วิธีวิภาษวิธี (dialectic) เป็นการสนทนาตอบโต้และซักถามจนทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดความรู้อย่างกว้างขวาง วิภาษวิธีประกอบไปด้วย บทตั้ง (Thesis) บทแย้ง (Antitheses) และบทสรุป (Syntheses) ถือว่าเป็นกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ บัทเลอร์นำวิธีสอนวิภาษวิธีมาใช้ปรับให้เข้ายุคสมัย เรียกว่าวิภาษวิธีแบบไม่เป็นทางการ (informal dialectic) เน้นกิจกรรมโต้ตอบสนทนาซักถามในชั้นเรียน ครูมีบทบาทกระตุ้นให้นักเรียนซักถาม ประเด็นปัญหา และหาทางออกให้กับปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูจัดให้อย่างหากหลาย

  วิธีการศึกษาที่จิตนิยมยอมรับคือ การเข้าฌาน (intuition) เป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตโดยการนั่งสมาธิ (meditation) ซึ่งถือว่าเมื่อจิตสงบแล้วจะเข้าถึงความจริงได้ นอกจากนั้นนักจิตนิยมในปัจจุบันเน้นการอ่านตำรา Great Book เช่นในมหาวิทยาลัยชิคาโกและวิทยาลัยเซนท์จอห์น จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการศึกษาเช่นนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไป ถ้านำมาใช้กับเด็กที่ระดับต่ำกว่านี้ต้องวางความมุ่งหมายการเรียนให้ชัดเจน จิตนิยมไม่มุ่งฝึกเด็กให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาหรือมีทักษะเฉพาะด้าน แต่ให้เด็กเข้าใจโลกอย่างกว้างๆ หลักสูตรสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาจะมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาลักษณะนิสัย เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน การรู้จักเสียสละมากกว่าที่จะเน้นพุทธศึกษา

  การสอนแบบบรรยายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จิตนิยมใช้ในการสอน แต่ควรต้องมีกิจกรรมเสริมโดยให้นักเรียนได้ฝึกคิด เช่น การทำโครงการ (project) ทำรายงาน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจุดมุ่งหมายของการศึกษาของจิตนิยม คือ มุ่งพัฒนาตน ดังนั้น การสอนจึงเน้นปัจเจกชน ครูต้องเข้าใจถึงเด็กแต่ละคนอย่างถ่องแท้ เข้าใจธรรมชาติและลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนโดยการทำกิจกรรมและใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงตัวผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุผลมากที่สุด จิตนิยมถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ดังนั้นครูควรที่จะให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เพราะกิจกรรมจะพัฒนาความคิดของเขาให้สูงขึ้น

  หลักสูตร (Curriculum)

  หลักสูตร 3R ถือว่าเป็นหลักสูตรเก่าแก่ที่เน้นด้านศิลปะศาสตร์ (Liberal art) การอ่านเขียนเรียนเลข R ตัวแรกหมายถึง Read คือให้เด็กได้ฝึกอ่าน R ตัวที่สองคือ Write เน้นการเขียน และ R Arithmetic

  เป็นการคิดคำนวณ นอกจากนั้นก็ยังยึดหลักสูตรตามหมวดหมู่ของความรู้ในตำรา Great Book วรรณคดีต่างๆ ตลอดจนตำราด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งถือว่าความรู้เหล่านี้เป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลง

  William T. Harris เห็นว่าหลักสูตรที่เรียนเฉพาะเนื้อหาใน Great Book หรืองานเขียนของนักคิดที่มีชื่อเสียงเท่านั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นเขาจึงเพิ่มกลุ่มวิชาที่จะเรียนอีก 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ (2) ชีววิทยา (3) วรรณคดีและศิลปะ (4) ไวยากรณ์ และ (5) ประวัติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป ความมุ่งหมายสำคัญของหลักสูตรทุกระดับ คือ สอนให้เด็กคิด การเรียนการสอนที่มุ่งใช้อุปกรณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้เด็กคิด เช่น การสอนอ่านแทนที่จะฝึกให้เด็กอ่านคล่องและเข้าใจเนื้อหาแล้วยังต้องให้เด็กค้นหามโนทัศน์อันเป็นคุณค่าต่างๆ ที่แฝงอยู่ในเนื้อหาที่อ่าน เช่น ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม เป็นต้น ดังนั้น ครูควรแก้ไขบทบาทของตัวเองมาเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กคิดมากกว่าจำ

  อ่านทั้งหมด: 2792, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  คลิปสุดยอดน้ำใจคนไทย นาทีช่วยเหลือสาวซิ่งเก๋งตกน้ำ หน้าบิ๊กซีอยุธยา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่27พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  27-5-58 ข่าวข้นรับอรุณ (ช่วงที่1)(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ถังน้ำแข็ง(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน - ไม่กลัวคิงคอง VDO555.blogspot.com
  ช่วยเหลือสังคม เกาะสินไห(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  รายการ 5 เช้าข่าวใหญ่ 26-5-58(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน MIX แดนซ์มันๆ (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน นางฟ้า
  ร่วมแถลงข่าว เพลงวันเกิด ของไทย(ดีโพลมา 26558 )
  "หน่วยศรีสมบัติ" ช่วยเหลือสุนัข(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน ตอน เปิดไป ได้เจอว้าวๆๆแน่
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  25-5-58 ข่าวข้นรับอรุณ (ช่วงที่5)(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แข้งเด็กอาแจ็กซ์ฉลองประตูแทงบอลเลียนแบบโด้-เบล
  แกล้งคน (เมื่อเห็นอุกาบาตชนโลก ต่อหน้า)(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  สื่ออ้างหงส์ปัดขายสเตอร์ลิ่งsbothaiให้ผี
  ชมรมรวมพลังช่วยสังคม 14-5-58(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ส้นสูง
  อินไซด์ยุติธรรม : 24 พ.ค. 58 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ปรากฏการณ์ภาคสนามข่าว 24/5/58 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคน เก้าอี้นวด.(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ปรัชญา
  ปืนขอยึดที่3! sbothaiชิรูด์ลงโป้ง,แมวดำลุ้นเจ๊าอยู่รอด
  ปืนขอยึดที่3! sbothaiชิรูด์ลงโป้ง,แมวดำลุ้นเจ๊าอยู่รอด
  ปฏิบัติการ ช่วยเหลือ สุนัขตกคลองระบายน้ำ(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปญี่ปุ่นรวมสุดยอดแกล้งคน - อย่างฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่23พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ข่าวเที่ยง 23-5-58(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคน กวนๆ ตัวตลกโรคจิต(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ปืนขอยึดที่3! sbothaiชิรูด์ลงโป้ง,แมวดำลุ้นเจ๊าอยู่รอด
  ชาวกรุงเก่าวอนหน่วยงานช่วยเหลือสุนัข 90 ตัวถูกทิ้งที่บ่อขยะเก่า
  แกล้งคน ตกใจเจอของใหญ่ 2
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่22พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ห้องข่าวฉุกเฉินรับอรุณ(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แข้งเด็กอาแจ็กซ์ฉลองประตูแทงบอลเลียนแบบโด้-เบล
  แกล้งคน ผีเด็ก อย่างหลอนรายการดีที่เราไปค้นพบมา
  สื่ออ้างหงส์ปัดขายสเตอร์ลิ่งsbothaiให้ผี
  สื่ออ้างหงส์ปัดขายสเตอร์ลิ่งsbothaiให้ผี
  ธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือ เด็กกตัญญูเลี้ยงพ่อตาบอด | 21 พฤษภาคม 2558รายการดีที่เราไปค้นพ
  แกล้งคนสุดฮา ตอน สมอง
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่21พ.ค.2558 (แนะนำรายการดีๆที่ไปค้นพบมา)
  รายการ 5 เช้าข่าวใหญ่ 21-5-58(แนะนำรายการดีๆที่ไปค้นพบมา)
  ขอเชิญร่วมงาน “การประชุมวิชาการแห่งชาติ ด้านสูงวัยและ ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3”
  แกล้งคน ฮาๆ สาดน้ำใส่ ตกใจซะ (แนะนำรายการดีๆที่ไปค้นพบมา)
  ปากโป้ง วอนช่วยเหลือ "น้องตุ๊ก" แพ้ยาจนใบหน้าพัง ทำให้ชีวิตเปลี่ยน 2/3
  แกล้งคน ญี่ปุ่นสุดฮ่า คลิปขำๆสุดฮา คลิปขำๆสุดฮา
  พี่สอนน้อง: ตอนที่ 17 การฝึกฝนมองโลกในแง่บวก (Positive thinking)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่20พ.ค.2558 (แนะนำรายการดีที่ไปค้นพบมา)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 15.6261ms