เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2672 คน
ครูนราธิป
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • ติดตั้ง php Mysql Apache โปรแกรมจำลอง Web Server ด้วย XAMPP (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การติดตั้ง Appserv (PHP Apache Mysql) ในขั้นตอนเดียว (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ส่งรูป (4)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (2)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เรื่อง EQ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พหุปัญญาด้านภาษา (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • กิจกรรมเพิ่มเติม (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปฏิบัตินิยมกับการศึกษา (Pragmatism and Education) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • หลักสูตร (Curriculum) (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สัจจนิยมกับการศึกษา (Realism and Education) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • จิตนิยมกับการศึกษา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข (1)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัญหาพูดภาษาไทยคำอังกฤษคำ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัญหาการใช้ภาษาไทยของครูและนักเรียน (3)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทฤษฎีการเรียนรู้ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริตในตนเองให้แก่เด็ก (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงเรียนละทายวิทยา ศึกษาดูงาน (2)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <สิงหาคม 2557>
   
  3128293031123
  3245678910
  3311121314151617
  3418192021222324
  3525262728293031
  361234567
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 23947
  • เฉพาะวันนี้ 5
  • ความคิดเห็น 15
  • จำนวนเรื่อง 18
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  จิตนิยมกับการศึกษา
  28 พฤษภาคม 2554 - 10:47:00

  จิตนิยมกับการศึกษา

  ความมุ่งหมายของการศึกษา (Aim of Education)

  1. ค้นหาความจริง (The search for truth) นักการศึกษาจิตนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่างก็เห็นว่า ความมุ่งหมายของการศึกษาคือการแสวงหาสิ่งแท้จริงสูงสุดไม่เปลี่ยนแปลง วิธีการที่จะเข้าถึงความจริงนั้น ต้องคิดหาเหตุผล จึงจะทำให้เราเกิดมโนทัศน์ (Concept) เกี่ยวกับสิ่งนั้น เช่น เราอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันมีประโยชน์ เพราะทำให้เรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลก แต่หนังสือพิมพ์ไม่ช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุ ว่าทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้น นอกจากเราจะใช้ความคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาต่างๆ ของเราในปัจจุบันไม่ใช่เป็นเพราะขาดข้อเท็จจริงในการแก้ปัญหา แต่เป็นเพราะการใช้ข้อเท็จจริงที่ไม่สัมพันธ์กับกระบวนการคิดหาเหตุผลต่างหาก

  2. ความตระหนักแห่งตน (Self-Realization) บัทเลอร์ (Butler) นักการศึกษาจิตนิยมร่วมสมัย กล่าวถึงอัตตา (Self) ว่าเป็นแนวคิดเชิงอภิปรัชญา และนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา จิตนิยมให้ความสำคัญของอัตตาหรือปัจเจกชน อัตตาแห่งตน (One self) ต้องสัมพันธ์ และพัฒนาไปสู่อัตตาแห่งชุมชน (Community of selves) และพัฒนาสู่อัตตาสากล (Universal self) ดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาต้องเน้นให้เด็กมีความสำนึกแห่งตน เพื่อให้พัฒนาตนให้สอดคล้องกับชุมชนสังคม

  อย่างไรก็ตามแม้ว่าจิตนิยมบางส่วน มีความคิดแบบอัตนิยม (Subjectivism) แต่อัตตาของ ปัจเจกชนต้องสัมพันธ์กับอัตตาสากลเสมอ เพื่อให้เกิดความกลมกลืนและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับอัตตาสากล เฮเกล (Hegel) เห็นว่าปัจเจกชนต้องรับใช้รัฐและสัมพันธ์กับสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเองยิ่งขึ้น สรุปแล้ว ความมุ่งหมายของการศึกษาก็คือ การพัฒนาอัตตา และอัตตาไม่ได้แยกอยู่โดดเดี่ยวอัตตาของปัจเจกชนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

  3. พัฒนาลักษณะนิสัย (Character development) ครูที่จิตนิยมต้องการ ต้องเป็นผู้ที่มีแนวคิดทางปรัชญา เพราะจะเป็นผู้ที่ช่วยให้เด็กพัฒนากระบวนการคิดที่เป็นระเบียบ และลึกซึ้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ครูต้องฝึกให้เด็กมีลักษณะโสเครติส (Socratic characteristic) คือการได้พบปะและสนทนากับผู้คน อภิปรายถกเถียงและคิดหาเหตุผล ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลา และครูต้องปลูกฝังและกระตุ้นให้เด็กพัฒนาจนเป็นนิสัยแล้วยังต้องพัฒนาจริยศึกษาและพุทธศึกษาด้วย โรงเรียนมีหน้าที่กล่อมเกลากริยามารยาทของเด็กทุกคนให้ดีงาม เด็กทุกคนต้องศึกษาศาสนาเพื่อเป็นวิถีในการดำเนินชีวิต ดังนั้นหน้าที่ของครูนอกจากกระตุ้นให้เด็กถามคำถามเพื่อให้เด็กเป็นนักคิดแล้วยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านจริยธรรมอีกด้วย

  ค้านท์ (Kant) เน้นว่า ความมุ่งหมายของการศึกษาไม่ได้มุ่งตรงต่อพระเจ้าเหมือน เฮเกล แต่การศึกษาเป็นการพัฒนานิสัยให้เป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่สังคมได้กำหนดไว้ การศึกษาพัฒนาให้คนเป็นคนมีศีลธรรมกระทำสิ่งต่างๆ จากเจตนาที่ดีงาม (good will) คนที่มีเจตนาดีจะรู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ฉะนั้นความมุ่งหมายของการศึกษา คือ ให้คนรู้หน้าที่และปฏิบัติตามหน้าที่ของตน และเคารพในกฎสากล (Universal law) บัทเลอร์เห็นด้วยกับแนวคิดของ ค้านท์เห็นว่า การศึกษานอกจากจะทำให้คนปฏิบัติตามหน้าที่แล้วยังทำให้คนเป็นคนที่ซื่อสัตย์อีกด้วย

  วิธีการศึกษา (Methods of Education)

  เพลโต (Plato) เชื่อว่าวิธีการสอนที่ดีต้องใช้วิธีวิภาษวิธี (dialectic) เป็นการสนทนาตอบโต้และซักถามจนทำให้เกิดความเข้าใจและเกิดความรู้อย่างกว้างขวาง วิภาษวิธีประกอบไปด้วย บทตั้ง (Thesis) บทแย้ง (Antitheses) และบทสรุป (Syntheses) ถือว่าเป็นกระบวนการคิดที่ทำให้เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ บัทเลอร์นำวิธีสอนวิภาษวิธีมาใช้ปรับให้เข้ายุคสมัย เรียกว่าวิภาษวิธีแบบไม่เป็นทางการ (informal dialectic) เน้นกิจกรรมโต้ตอบสนทนาซักถามในชั้นเรียน ครูมีบทบาทกระตุ้นให้นักเรียนซักถาม ประเด็นปัญหา และหาทางออกให้กับปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูจัดให้อย่างหากหลาย

  วิธีการศึกษาที่จิตนิยมยอมรับคือ การเข้าฌาน (intuition) เป็นการพัฒนาคุณภาพของจิตโดยการนั่งสมาธิ (meditation) ซึ่งถือว่าเมื่อจิตสงบแล้วจะเข้าถึงความจริงได้ นอกจากนั้นนักจิตนิยมในปัจจุบันเน้นการอ่านตำรา Great Book เช่นในมหาวิทยาลัยชิคาโกและวิทยาลัยเซนท์จอห์น จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานในการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน วิธีการศึกษาเช่นนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับวิทยาลัยขึ้นไป ถ้านำมาใช้กับเด็กที่ระดับต่ำกว่านี้ต้องวางความมุ่งหมายการเรียนให้ชัดเจน จิตนิยมไม่มุ่งฝึกเด็กให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาหรือมีทักษะเฉพาะด้าน แต่ให้เด็กเข้าใจโลกอย่างกว้างๆ หลักสูตรสำหรับเด็กก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาจะมุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาลักษณะนิสัย เช่น ความซื่อสัตย์ ความอดทน การรู้จักเสียสละมากกว่าที่จะเน้นพุทธศึกษา

  การสอนแบบบรรยายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จิตนิยมใช้ในการสอน แต่ควรต้องมีกิจกรรมเสริมโดยให้นักเรียนได้ฝึกคิด เช่น การทำโครงการ (project) ทำรายงาน หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจุดมุ่งหมายของการศึกษาของจิตนิยม คือ มุ่งพัฒนาตน ดังนั้น การสอนจึงเน้นปัจเจกชน ครูต้องเข้าใจถึงเด็กแต่ละคนอย่างถ่องแท้ เข้าใจธรรมชาติและลักษณะนิสัยของเด็กแต่ละคนโดยการทำกิจกรรมและใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงตัวผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุผลมากที่สุด จิตนิยมถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ดังนั้นครูควรที่จะให้เด็กได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เพราะกิจกรรมจะพัฒนาความคิดของเขาให้สูงขึ้น

  หลักสูตร (Curriculum)

  หลักสูตร 3R ถือว่าเป็นหลักสูตรเก่าแก่ที่เน้นด้านศิลปะศาสตร์ (Liberal art) การอ่านเขียนเรียนเลข R ตัวแรกหมายถึง Read คือให้เด็กได้ฝึกอ่าน R ตัวที่สองคือ Write เน้นการเขียน และ R Arithmetic

  เป็นการคิดคำนวณ นอกจากนั้นก็ยังยึดหลักสูตรตามหมวดหมู่ของความรู้ในตำรา Great Book วรรณคดีต่างๆ ตลอดจนตำราด้านประวัติศาสตร์ ซึ่งถือว่าความรู้เหล่านี้เป็นจริงไม่เปลี่ยนแปลง

  William T. Harris เห็นว่าหลักสูตรที่เรียนเฉพาะเนื้อหาใน Great Book หรืองานเขียนของนักคิดที่มีชื่อเสียงเท่านั้นไม่เพียงพอ ดังนั้นเขาจึงเพิ่มกลุ่มวิชาที่จะเรียนอีก 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ (2) ชีววิทยา (3) วรรณคดีและศิลปะ (4) ไวยากรณ์ และ (5) ประวัติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนไป ความมุ่งหมายสำคัญของหลักสูตรทุกระดับ คือ สอนให้เด็กคิด การเรียนการสอนที่มุ่งใช้อุปกรณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้เด็กคิด เช่น การสอนอ่านแทนที่จะฝึกให้เด็กอ่านคล่องและเข้าใจเนื้อหาแล้วยังต้องให้เด็กค้นหามโนทัศน์อันเป็นคุณค่าต่างๆ ที่แฝงอยู่ในเนื้อหาที่อ่าน เช่น ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม เป็นต้น ดังนั้น ครูควรแก้ไขบทบาทของตัวเองมาเป็นผู้กระตุ้นให้เด็กคิดมากกว่าจำ

  อ่านทั้งหมด: 2310, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  การ Update หรือ Delete โดย Join เงื่อนไขจากตารางอื่น
  ดูแลตนเองแบบ "ธรรมชาติ"
  แฟ้มต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
  การติดตั้ง Secure Shell
  คำสั่ง ntsysv หรือ setup
  คำสั่ง last whereus rpm man checkconfig
  คำสั่งที่พบใน Android OS ที่ root + busybox
  คำสั่ง chown chgrp
  คำสั่ง ifconfig
  date linux command
  ps linux command
  ความรู้เรื่องเลนส์กล้องเบื้องต้นจนถึงเจาะลึก และวิธีการเลือกเลนส์กล้องให้เหมาะสม
  ความหมายของตัวย่อต่างๆในการดูเลนส์
  “จิตหลังความตาย 20 นาทีแรก” ก็มีความสำคัญในการเปลี่ยนภพด้วย
  คลิปโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ(ดีโพลมา2291)
  แก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหม่(ดีโพลมา2290)
  ปฏิบัติการโจรกรรมเดือด(ดีโพลมา2289)
  ร.พ.จุฬาฯรับสมัครบุคคล (ดีโพลมา2287)
  การศึกษาหมาหางด้วน
  รวมคลิปเด็ดของ 6 แข้งใหม่ลิเวอร์พูล
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2286)
  ฎีกาเกี่ยวกับการลงโทษซ้ำซ้อนจากนายจ้าง(ดีโพลมา2284)
  ฝึกพลังลมปราณรักษาโรค(ดีโพลมา2283)
  นวัตกรรมเพื่อให้สังคม น่ากระหยิ่มใจหรือไม่ แม้มีอยู่ใครส่งข่าวยอดเยี่ยมกับดักแกตักเตือน
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2282)
  กฎหมาย การละเมิด(ดีโพลมา2281)
  7 ท่าสร้างซิกแพค ไม่ง้อซิทอัพ
  เงาเสียง ทศพล หิมพานต์ (Full) (ดีโพลมา2280)
  งานแถลงข่าว คอนเสิร์ต"โก๋หลังวัง"no.19(ดีโพลมา28757)
  10 Super Useful Linux How Tos For Beginners And Advanced Users Alike!
  Here Are 8 Of The Best Open Source Firewall Distros!
  เถ้าแก่มืออาชีพ: ตอนที่ 28 เรื่อง 4 C (Convergence marketing, Customer Value, Channels,
  หากำไรจาก ซื้อ-ขาย พระบูชา บาปใหม่?
  เอสซีจี ไปสู่การสดทัพหน้าดังจิรัง การก่อสร้างแบรนด์ยังไม่ตายงานเกลี่ยเปลี่ยนแบบเปล่าใช่แ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2278)
  ปรึกษาทนาย - เครดิตบูโร ลูกหนี้มีชื่ออยู่ได้กี่ปี(ดีโพลมา2277)
  หนัง...โคตรวิกฤตนิวเคลียร์ถล่มโลก(ดีโพลมา2276)
  ทดลองเรียนฟรี
  การสร้างความแตกต่างในตลาด
  การสร้างความแตกต่างในตลาด
  ของฝากละเทพนิรมิตเนื้อที่กบิล
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2275)
  สรุปข่าวประจำวันนี้(ดีโพลมา2274)
  ระวัง ! โฆษณาชวนเชื่อแฟรนไชส์(ดีโพลมา2272)
  เงาเสียง ฝน ธนสุนธร (Full)(ดีโพลมา2271)
  ป้องกันสนิมเนื้อใน "สนช." ดู “คสช.” ลดคลื่นใต้น้ำกองทัพ
  ซึ่งประสูติหนาตาตวาดฝาแฝดศตพรรษ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2270)
  ทำไมบุตรบุญธรรมไม่ได้รับมรดก(ดีโพลมา2269)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 4(ดีโพลมา2268)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 31.2ms