เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2312 คน
ครูเพชรเชียร ชาชุมพร
การเรียนการสอน
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 1 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บทคัดย่อ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • สาร (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <ธันวาคม 2557>
   
  4824252627282930
  491234567
  50891011121314
  5115161718192021
  5222232425262728
  532930311234
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 5675
  • เฉพาะวันนี้ 2
  • ความคิดเห็น 0
  • จำนวนเรื่อง 6
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
  23 มิถุนายน 2554 - 15:04:00

   

  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง   ธาตุ  และสารประกอบ          

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

   

   

  สาระที่ 3                สารและสมบัติของสาร 

  มาตรฐาน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง  และแรงยึดเหนี่ยว
     ระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
     นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

   

  สาระสำคัญ

                  ธาตุและสารประกอบเป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน  โดยธาตุมีองค์ประกอบเป็นอะตอมชนิดเดียว  ส่วนสารประกอบมีองค์ประกอบเป็นธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดที่รวมกันทางเคมี

   

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                  ตรวจสอบสมบัติของสาร ธาตุ  สารประกอบ  และธาตุกัมมันตรังสี        อธิบายและยกตัวอย่างการนำธาตุ 

  สารประกอบ   และธาตุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ในชีวิติประจำวัน    และทดลอง  อธิบายสมบัติของธาตุโลหะ  อโลหะ  กึ่งโลหะ

                  จุดประสงค์นำทาง

                  1.  อธิบายลักษณะและสมบัติของธาตุ  และสารประกอบ

          2.  ตระหนักถึงความสำคัญของการนำสารประกอบใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

          3.  ทดลองสมบัติของธาตุโลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ          

                 

  สาระการเรียนรู้

  1.  ธาตุ

  2.  สารประกอบ

   

  กิจกรรมการเรียนรู้

  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

          1.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายทบทวนความรู้เดิม  เรื่องการจำแนกสาร  โดยอาจใช้คำถาม

  ต่อไปนี้

  -  สารละลาย  และสารบริสุทธิ์  จัดเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม

  แนวตอบ   สารเนื้อเดียว

  -  สารบริสุทธิ์  มีกี่ประเภท

  แนวตอบ  มี  2  ประเภท  คือ  ธาตุและสารประกอบ

  -                   ครูนำแผ่นทองแดง  สังกะสี  เกลือแกง  น้ำ  น้ำตาล  มาให้นักเรียนสังเกตและถามว่าเป็น

  สารบริสุทธิ์ประเภทใด

                                  แนวตอบ  ทองแดง  สังกะสี  เป็นธาตุ  ส่วนน้ำ  น้ำตาล  เกลือแกง  เป็นสารประกอบ

                         2.  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

  ขั้นกิจกรรม

                          3.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  2.1  เรื่อง  ธาตุ

                          4.  นักเรียนทำใบงานที่  2.1  เรื่อง  ธาตุ

                          5.  นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  2.2  เรื่อง  สารประกอบ

                          6.  นักเรียนทำใบงานที่  2.2  เรื่อง  สารประกอบ                              

                ขั้นสรุป

                          7.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่องที่ศึกษามา

  แนวสรุป  สารประกอบ  เกิดจากธาตุต่างชนิดกันมารวมกันทางเคมี  มีอันตราส่วนคงที่  ธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบเดียว  แบ่งออกเป็นโลหะ  อโลหะ  กึ่งโลหะ     

                         8.  นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทบทวนความรู้

   

  สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

  สื่อการเรียนรู้

  1.             ใบความรู้ที่  2.1  เรื่อง  ธาตุ

  2.             ใบความรู้ที่  2.2  เรื่อง  สารประกอบ

                          3.    ใบงานที่  2.1  เรื่อง  ธาตุ

                          4.  ใบงานที่  2.2  เรื่อง  สารประกอบ

                          5.  แบบทดสอบ

   

  กระบวนการวัดผลประเมินผล

  วิธีกระบวนการวัดผลประเมินผล

  1.  สังเกตจากพฤติกรรมรายบุคคล

  2.  ตรวจจากใบงานที่  2.1 และ 2.2 

  3.  ตรวจแบบทดสอบ

  เครื่องมือวัดและประเมินผล

          1.  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

          2.  แบบทดสอบ

  เกณฑ์กระบวนการวัดผลประเมินผล

          1.  แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ผ่านเกณฑ์

          2.  แบบทดสอบ  ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ผ่านเกณฑ์

   

  กิจกรรมเสนอแนะ
  แบบทดสอบควรเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกัน
   
  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

                                                                                              

                                                                                                  ลงชื่อ…………………………..

                                                                                                                              (นายสำนวน  เพ็งชัย)

                                                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา

                                                                                                  วันที่………เดือน……………...………….

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  บันทึกผลหลังกระบวนการเรียนรู้

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………

   

   

  ( ลงชื่อ )  …………………………..

                                                                                                               (นางสาวเพชรเชียร    ชาชุมพร)                         

         ครู

                                                                                                                  ………./…………../……….

   

                                                                                                                                                                     

   

   

   

   

   

  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  ใบความรู้ที่ 2.1

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง   ธาตุ

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

            ธาตุ

                 

  มนุษย์พยายามศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของสารมาเป็นเวลานานจนในที่สุดจอห์นดอลตัน  นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  ได้เสนอแนวคิดว่า  ถ้าแบ่งสสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุด  โดยแต่ละชิ้นยังคงสมบัติเติมของสารนั้นไว้เรียกหน่วยย่อยที่สุดว่า  อะตอม

                  ถ้านำสสารชิ้นใดมาศึกษาสมบัติของแต่ละอะตอมแล้วปรากฏว่าเป็นอะตอมชนิดเดียวกันเรียกสสารชิ้นนั้นว่า  ธาตุ

          ธาตุ  คือ  สารประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันไม่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็น

  อนุภาคที่ย่อยกว่านี้ด้วยวิธีการทางเคมี  เช่น  เหล็ก  ทองแดง  เป็นต้น

  สมบัติของธาตุ

          สมบัติของธาตุเป็นลักษณะเฉพาะของธาตุ   ธาตุต่างชนิดกันอาจมีสมบัติบางประการเหมือนกัน     ถ้าจัดธาตุที่มีสมบัติร่วมกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน     สามารถจำแนกธาตุได้เป็น  3  กลุ่ม  คือ โลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ

                  โลหะ  เป็นธาตุที่มีมากที่สุด  ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็ง  ผิวมันวาว  นำไฟฟ้าได้ดี  มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง  ยกเว้นธาตุที่มีสถานะเป็นของเหลว เช่น ปรอท มีจุดหลอมเหลวต่ำ โลหะส่วนใหญ่จะเกิดสนิมได้ง่าย  เช่น  เหล็ก  สังกะสี  โครเมียม เป็นต้น  บางชนิดผุกร่อนยาก  เช่น  ทองแดง  เงิน  เป็นต้น

                  อโลหะ  เป็นธาตุที่ไม่นำไฟฟ้า  มีจุดหลอมเหลวต่ำ  ผิวไม่มีมันวาว  มีทั้งสถานะของแข็ง เช่น ฟอสฟอรัส  คาร์บอน  กำมะถัน  ของเหลว  เช่น  โบรมีน  และ  แก๊ส  เช่น  ออกซิเจน  ไฮโดรเจน  ไนโตรเจน  คลอรีน เป็นต้น 

  กึ่งโลหะ  หมายถึง  ธาตุที่มีสมบัติทั้งโลหะและอโลหะ  เช่น  ธาตุซิลิคอน  มีสมบัติบางประการคล้ายโลหะ  เช่น  นำไฟฟ้าได้  เป็นของแข็ง  เป็นมันวาวสีเงิน   จุดเดือดสูง  แต่เปราะแตกง่าย  คล้ายอโลหะ      โบรอน

  เจอร์เมเนียม  สารหนู  พลวง  เทลลูเรียม  พอโลเนียม  และแอสทาทีน

   

   


                                                                           

                                              

   

   

   

                  สัญลักษณ์

          สัญลักษณ์ของธาตุ  เนื่องจากธาตุมีอยู่หลายชนิด  จอห์น  ดอลตัน  จึงเสนอให้มีการใช้รูปภาพเป็น

  สัญลักษณ์แทนชื่อธาตุ  เช่น

  ในปี  ..  2361  นักเคมีชาวสวีเดนชื่อ  จาคอบ  เบอร์ซีเลียส  (Jacob Berzlius)  เห็นว่าได้มีการค้นพบธาตุใหม่ ๆ เป็นจำนวนมาก  การใช้รูปภาพไม่สะดวก  จึงเสนอให้ใช้ตัวอักษรแทนชื่อธาตุ  เพื่อให้สะดวกและมีความเป็นสากลมากขึ้น  ควรใช้อักษรตัวต้นในภาษาอังกฤษหรือละตินเป็นสัญลักษณ์แทนอะตอมของธาตุ  เพื่อไม่ให้สัญลักษณ์ซ้ำกันให้ใช้อักษรตัวรองหรือตัวถัดไปควบกับอักษรตัวต้น  โดยเขียนตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับอักษรตัวต้น  และใช้อักษรตัวเล็กสำหรับตัวรอง

   

  ตารางแสดงชื่อธาตุและสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิด

   

  ชื่อธาตุ

  ชื่อในภาษาอังกฤษ

  ชื่อในภาษาละติน

  สัญลักษณ์

  อะลูมิเนียม

  ทองคำ

  สังกะสี

  พลวง

  สารหนู

  แมงกานีส

  โซเดียม

  โพแทสเซียม

  แคลเซียม

  คาร์บอน

  ไนโตรเจน

  ออกซิเจน

  ไฮโดรเจน

  คลอรีน

  กำมะถัน

  ฟอสฟอรัส

  ไอโอดีน

  Aluminium

  Gold

  Zinc

  Antimony

  Arsenic

  Manganese

  Sodium

  Potassium

  Calcium

  Carbon

  Nitrogen

  Oxygen

  Hydrogen

  Chlorine

  Sulphur

  Phosphorus

  Iodine

  -

  Aurum

  -

  -

  -

  -

  Natrium

  Kalium

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Al

  Au

  Zn

  Sb

  As

  Mn

  Na

  K

  Ca

  C

  N

  O

  H

  Cl

  S

  P

  I

   

   

  การที่เราจำแนกธาตุทั้งหลายออกเป็นโลหะกับอโลหะ  ก็เนื่องจากธาตุต่าง ๆ แม้จะมีสมบัติเฉพาะตัวแตกต่างกัน แก่ก็มีสมบัติบางประการเหมือนกันหรือคล้ายกัน  พอจะแยกออกได้เป็น  2  พวก คือ  โลหะกับ อโลหะ

   

   


                                                                                                                     

   

   

   

  สมบัติ

  โลหะ

  อโลหะ

  1.  สถานะ

  เป็นของแข็งในสภาวะปกติ ยกเว้นปรอทซึ่งเป็นของเหลว ไม่มีโลหะที่เป็นแก๊สในภาวะปกติ

  มีอยู่ได้ทั้ง 3  สถานะ  ธาตุที่เป็นแก๊สในภาวะปกติเป็น อโลหะทั้งสิ้น  อโลหะที่เป็นของเหลวคือ โบรมีน ที่เป็นของแข็งได้แก่ คาร์บอน  กำมะถัน ฟอสฟอรัส ฯลฯ

  2.  ความมันวาว

  มีวาวโลหะ ขัดขึ้นเงาได้

  ส่วนมากไม่มีวาวโลหะ ยกเว้น แกรไฟต์ (ผลึกคาร์บอน) เกล็ด ไอโอดีน (ผลึกไอโอดีน)

  3.  การนำไฟฟ้าและน้ำความร้อน

  นำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี เช่น สาย ๆ ไฟฟ้ามักทำด้วยทองแดง

  นำไฟฟ้าและนำความร้อนไม่ได้ยกเว้นแกรไฟต์ นำไฟฟ้าได้ดี

  4.  ความเหนียว

  ส่วนมากเหนียว ดึงยืดเป็นเส้นลวดหรือตีเป็นแผ่น    บาง ๆ ได้

  อโลหะที่เป็นของแข็ง มีเปราะดึกยืดออกเป็นเส้นลวดหรือตีเป็นแผ่นบาง ๆ ไม่ได้

  5.  ความหนาแน่นหรือ ถ..

  ส่วนมากมีความหนาแน่น หรือ ถ..สูง

  มีความหนาแน่น หรือ ถ..ต่ำ

  6.  จุดเดือดและจุดหลอมเหลว

  ส่วนมากสูงเช่น เหล็ก มีจุดหลอดเหลว 1,536  0C  ยกเว้นปรอท ซึ่งมีจุดหลอดเหลวต่ำเพียง –39 0C

  ส่วนมากต่ำโดยเฉพาะพวก อโลหะที่เป็นแก๊ส เช่น ออกซิเจน มีจุดเดือด – 183  0C จุดเยือกแข็ง (จุดหลอดเหลว)-219 0C กำมะถันมีจุดหลอดเหลว  1130C จุดเดือด  444  0C เป็นต้น

  7.  การเกิดเสียงเมื่อเคาะ

  มีเสียงดังกังวาน

  ไม่มีเสียงดังกังวาน

   

  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  ใบความรู้ที่ 2.2

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง   สารประกอบ

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

       สารประกอบ

         

          สารประกอบ  (compound)  เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่  2  ธาตุขึ้นไปรวมกันด้วยอัตราส่วนโดยมวลคงที่  และมีสมบัติแตกต่างจากสมบัติเดิมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  ดังนั้น  สารประกอบจึงเป็นสารที่มีอะตอมต่างชนิดกันอยู่รวมกัน  กลุ่มของอะตอมต่างชนิดกันนี้เราเรียกว่า  โมเลกุลของสารประกอบ

   

  แบบจำลองโมเลกุลการสั่นของอนุภาคของสาร

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  สูตรเคมี

                  เราสามารถเขียนกลุ่มสัญลักษณ์ของธาตุที่รวมกันเป็นสูตรเคมี  เพื่อแสดงจำนวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสาร    โดยสามารถเขียนได้หลายแบบ       เช่น  สูตรโมเลกุล  สูตรเอมพิริคัล  สูตรโครงสร้าง  เป็นต้น

                  สูตรโมเลกุล  เป็นสูตรเคมีที่แสดงว่าสาร 1  โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุใดบ้าง  อย่างละกี่อะตอม  เช่น  น้ำ  มีสูตรโมเลกุล  H2O  แสดงว่าใน 1  โมเลกุลของน้ำ  ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน  (H)

  2  อะตอม  และออกซิเจน (O)  1  อะตอม  เป็นต้น

                  ประเภทของสารประกอบ

                  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ

  1.             สารประกอบไอออนิก

  2.             สารประกอบโคเวเลนต์

  สารประกอบไอออนิก  เกิดจากการรวมตัวระหว่างโลหะกับอโลหะ  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  1.  โลหะ  เสียอิเล็กตรอน  เปลี่ยนไปเป็นไอออนบวก

                  2.  อโลหะ  รับอิเล็กตรอน  เปลี่ยนไปเป็นไอออนลบ

                  3.  ไอออนบวกของโลหะจะเกิดแรงดึงดูดกับไอออนลบของโลหะในอัตราส่วนที่ทำให้เป็นกลาง  เกิดเป็นผลึกของสารประกอบไอออนิก

  สมบัติของสารประกอบไอออนิก

                  1.  มีสถานะเป็นของแข็ง

                  2.  มีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวสูงมาก  (แต่ต่ำกว่าพวกโลหะที่มีพันธะโลหะ)

                  3.  บางชนิดละลายน้ำได้  บางชนิดไม่ละลายน้ำ

                  4.  ปกติสารประกอบไอออนิกไม่นำไฟฟ้า  แต่จะนำได้ดีเมื่อหลอมเหลว  หรือละลายน้ำ

  สารประกอบไอออนิกที่พบในชีวิตประจำวันและการใช้ประโยชน์

  สารประกอบไอออนิก

  สูตรเคมี

  การใช้ประโยชน์

  เกลือแกง

  ด่างทับทิม

  โซดาแอช

  หินปูน

   

  โซดาปิ้งขนม

  โซดาไฟ

  โพแทสเซียมไอโอไดด์

  โพแทสเซียมไอโอเดต

  ปูนดิบ

  NaCl

  KMnO4

  Na2CO3

  CaCO3

   

  NaHCO3

  NaOH

  KI

  KIO3

  CaO

  - ปรุงรสเค็ม  ถนอมอาหาร

  - ใช้ละลายน้ำแช่ผัก  หรือสิ่งของเพื่อฆ่าเชื้อโรค

  - ใช้แก้น้ำกระด้าง  ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

  - เป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาจเรียกปูนมาร์ล  ใช้แก้ความเป็นกรดของดิน

  - ใช้ทำขนมปังให้ฟู

  - ใช้ทำสบู่และน้ำยาฟอกสีจาง

  - ใช้ผสมทำเกลือไอโอดีนหรือเกลืออนามัย

  - ใช้ผสมทำเกลือไอโอดีนหรือเกลืออนามัย

  - ใช้ลดความเป็นกรดในดิน

   

  2.  สารประกอบโคเวเลนต์

                  เกิดจากอะตอมของอโลหะกับอโลหะ  นำเวเลนต์อิเล็กตรอน  (อิเล็กตรอนวงนอก)  มาใช้ร่วมกันเป็นคู่

                  อิเล็กตรอนที่เกิดพันธะ  เรียกว่า  อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ

                  อิเล็กตรอนที่ไม่ได้เกิดพันธะ  เรียกว่า  อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

                                 

   

                  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมในโมเลกุลที่เกิดจากอะตอมคู่หนึ่งนำอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันเป็นคู่ๆ   เรียกว่า  พันธะโคเวเลนต์  สารประกอบโคเวเลนต์จึงอยู่เป็นโมเลกุล  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่มาก

  เท่ากับแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับไอออนลบในผลึกของสารประกอบไอออนิก  ทำให้จุดหลอมเหลว

  และจุดเดือดของสารประกอบโคเวเลนต์ต่ำกว่าสารประกอบไอออนิก

   

  JJJ

                  สมบัติของสารประกอบโคเวเลนต์

                  1.  มีสถานะเป็นของแข็งของเหลวและก๊าซ

                  2.  จุดเดือด  จุดหลอมเหลวต่ำ

                  3.  มีทั้งละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ 

  4.  ส่วนใหญ่ไม่นำไฟฟ้า  เพราะอยู่เป็นโมเลกุล  ไม่แตกตัวเป็นไอออน

   

  สารประกอบโคเวเลนต์ที่พบในชีวิตประจำวันและการใช้ประโยชน์

  สารประกอบโคเวเลนต์

  สูตรโมเลกุล

  การใช้ประโยชน์

   

  แก๊สแอมโมเนีย

   

  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

   

  แก๊สโพรเพน

   

  กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ)

  ยูเรีย

  แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

   

  กลูโคส

   

  NH3

   

  CO2

   

  C3H8

   

  HCl

  NH2CONH2

  SO2

   

  C6H12O6

   

  - ใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียนศีรษะ  เป็นลม

  -  ใช้ทำปุ๋ยให้ธาตุไนโตรเจน

  -  ใช้ทำน้ำแข็งแห้ง  ใช้ในอุตสาหกรรมห้องเย็น

  -  ใช้ผสมทำน้ำอัดลม

  -  ใช้เป็นแก๊สหุงต้มโดยผสมกับแก๊สบิวเทน

  -  ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติก

  -  ใช้ล้างสนิม  ผลิตผงชูรส

  -  ใช้ทำปุ๋ยให้ธาตุไนโตรเจนบำรุงลำต้นและใบ

  -  ชาวสวนลำไยใช้อบฆ่าเชื้อราผลลำไย  ใช้มากเกินไปจะทำให้มีกรดติดที่ผิว

  -  ให้พลังงาน

                 

  การเรียกชื่อสารประกอบ

                  การเรียกชื่อสารเคมีต้องจำให้ได้ทั้ง  3  วิธี  คือ  ชื่อในระบบไอยูแพค  (IUPAC : International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry )  สหภาพนานาชาติของเคมีบริสุทธิ์  และเคมีประยุกต์  ซึ่งเป็นชื่อสากล  นอกจากนี้ยังต้องรู้จักชื่อสามัญของสารซึ่งนิยมเรียกกันทั่วไปทั้งหมู่นักเคมีและในวงการอุตสาหกรรม  จึงเรียกอีกอย่างว่า  ชื่อการค้า  และควรทราบชื่อในภาษาไทยด้วย  เช่น  เอทาโนอิก  แอซิด  หรือกรดอะซิติก  คือกรดน้ำส้ม  ใช้ในการทำน้ำส้มสายชู 

  หลักเกณฑ์การเรียกชื่อสาร              

                  การเรียกชื่อสารประกอบไบนารี  (สารประกอบที่เกิดจากธาตุ 2  ชนิด  ไบ  : bi  แปลว่า  2  )

                  สารประกอบไบนารีอาจเกิดจากโลหะมารวมกับอโลหะหรือเกิดจากโลหะมารวมกับอนุมูล

   

   

   

  การเรียกชื่อสารประกอบไบนารีที่เกิดจากโลหะรวมกับอโลหะ

                  ก.  เรียกชื่อโลหะก่อน  (ใช้ชื่อธาตุในภาษาอังกฤษเท่านั้น)

                  ข.  เรียกชื่ออโลหะแต่เปลี่ยนเป็นเสียงไอด์  (ide) 

  เช่น 

                                  NaCL                     อ่านว่า                    โซเดียมคลอไรด์

                                  KI                           อ่านว่า                    โปตัสเซียมไอโอไดด์

                                  CaS                        อ่านว่า                    แคลเซียมซัลไฟด์

                  สารประกอบไบนารีอาจเกิดจากโลหะรวมตัวกับอนุมูล

                  อนุมูล  หมายถึง  สารประกอบที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า  (มีประจุไฟฟ้าบวกหรือลบ)  จึงต้องรวมตัวกับธาตุเกิดเป็นสารประกอบซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้า

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ตัวอย่างสารประกอบบางชนิดที่ควรทราบ

                                  กรดกำมะถัน  (กรดซัลฟิวริก)                                          สูตรเคมี                 H2SO4

                                  กรดดินประสิว  (กรดไนตริก)                                          สูตรเคมี                 HNO3

                                  กรดเกลือ  (กรดไฮโดรคลอริก)                                        สูตรเคมี                 HCl

                                  กรดมด  (กรดฟอร์มิก)                                                       สูตรเคมี                 HCOOH

                                  กรดน้ำส้ม  (กรดแอซิติก)                                                  สูตรเคมี                 CH3COOH

                                  เอทานอล  (เอทิลแอลกอฮอล์)                                         สูตรเคมี                 C2H5OH

                                  เมทานอล  (เมทิลแอลกอฮอล์)                                         สูตรเคมี                 CH3OH

                                  ด่างทับทิม  (โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต)                  สูตรเคมี                 KMnO4

                                  เกลือแกง  (โซเดียมคลอไรด์)                                           สูตรเคมี                 NaCl

                                  โซดาไฟ  (โซเดียมไฮดรอกไซด์)                                    สูตรเคมี                 NaOH

                                  น้ำปูนใส  (แคลเซียมไฮดรอกไซด์)                                สูตรเคมี                 Ca (OH)2

                                  หินปูน  (แคลเซียมคาร์บอเนต)                                       สูตรเคมี                 CaCO3

                                  โซดาซักผ้า  (โซเดียมคาร์บอเนต)                                   สูตรเคมี                 Na2CO3

                                  ผงฟู  (โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต)                            สูตรเคมี                 NaHCO3

                                  ปูนขาว  (แคลเซียมออกไซด์)                                           สูตรเคมี                 CaO

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  ใบงานที่ 2.1

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง   ธาตุ

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

   

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

  เพื่อให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ของธาตุได้

  คำชี้แจง   ให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้

  ให้นักเรียนเขียนสัญลักษณ์ของธาตุต่อไปนี้

  โซเดียม....................................

  โพแทสเซียม...........................

  กำมะถัน..............................

  สารหนู..............................

  ฟอสฟอรัส............................

  เหล็ก.................................

  เงิน....................................

  ออกซิเจน............................

  อาร์กอน.............................

  ลิเทียม............................

  จากสัญลักษณ์  ให้นักเรียนเขียนชื่อธาตุต่อไปนี้

  F………………………….

  Cl………………………….

  N………………………….

  Ne………………………….

  Ca………………………….

  Si………………………….

  Mg………………………….

  Al………………………….

  Br………………………….

  Mn………………………….

   

   

   

  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  ใบงานที่  2.2

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง   สารประกอบ

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

   

  คำสั่ง  ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล   จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ     เช่น  ห้องสมุด  อินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับเรื่อง  สารประกอบ  สูตรเคมีสารประกอบ  พร้อมบอกประโยชน์สารประกอบ  อย่างน้อย  50  ตัว  แล้วเขียนลงกระดาษ เอ4  สีขาว  ตามรูปแบบต่อไปนี้

   

  ชื่อสารประกอบ

  สูตรเคมีสารประกอบ

  ประโยชน์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  แบบทดสอบ

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง   ธาตุและสารประกอบ

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

   

  คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

  1.  ข้อใดเป็นธาตุอาหาร

  ก.  ไฮโดรเจน   สารหนู   นิเกิล                     

  ข.  เหล็ก   อากาศ  ทองคำ

  ค.  กำมะถัน  ด่างทับทิม   ปรอท                   

  ง.  พลวง   ปรอท   แอลกอฮอล์

  2.  ธาตุในข้อใดเป็นโลหะทั้งหมด

  .  Li, Al, P                                                       

  .  Al, B, Zi

  .  Zn, Ag, Na                                                   

  .  Na, Mg, C

  3.  สารในข้อใดเป็นสารประกอบทุกสาร

  .  น้ำอัดลม   น้ำปูนใส   น้ำตาลทราย         

  .  ด่างทับทิม   ปูนขาว   เกลือแกง

  .  แนฟทาลีน   เหรียญบาท   กำมะถัน       

  .  ทิงเจอร์ไอโอดีน   น้ำเชื่อม   ทองเหลือง

   

  4.  ธาตุต่าง ๆ ในข้อต่อไปนี้  มีทั้งโลหะ  อโลหะ  และกึ่งโลหะ  ธาตุในข้อใดที่เป็นประเภทเดียวกันทั้งหมด

  .  K, I, As, C                                   

  .  Sb, Si, Al, As

  .  Ca, Zn, Na, Hg                                           

  .  Cs, Cr, Cl, Co

  5.  ข้อใดถูกต้อง

                          .  ในภาวะปกติ  ธาตุมีได้ทั้ง  3  สถานะ

                          .  ธาตุสามารถแยกเป็นองค์ประกอบย่อยได้อีก

  ค. ธาตุอาจเป็นสารเนื้อเดียวกัน  หรือสารเนื้อผสมก็ได้

  ง.ธาตุสองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน  ต้องได้สารประกอบเสมอ

  6.  สารในข้อใดเป็นสารประกอบ

  .  เกลือ   น้ำตาล                                              

  .  น้ำ  ปรอท

  .  อากาศ   ออกซิเจน                                      

  .  ทองเหลือง   เงิน

  7.  (NH4)3 PO3  และ  Na 3 Ag (SO3)2  มีจำนวนอะตอมแตกต่างกันกี่อะตอม

  .  4  อะตอม                                                      

  .  8  อะตอม

  .  14  อะตอม                                                   

  .  20  อะตอม

  8.  อนุภาคมูลฐานของธาตุได้แก่ข้อใด

  .  โปรตอน   นิวตรอน                                   

  .  โปรตอน   อิเล็กตรอน

  .  นิวตรอน   อิเล็กตรอน                                               

  .  โปรตอน  นิวตรอน  อิเล็กตรอน

  9.  ธาตุโซเดียม  แมกนีเซียม  และดีบุก  มีสัญลักษณ์ตามข้อใด  เรียงลำดับให้ถูกต้องที่สุด

  .  S, Mn, Mg, Sn                                            

  .  S, Mg, Mn, Sn

  .  Na, Mg, Mn, Sn                                         

  .  Na, Mn, Mg, Sn

  10.  รังสีที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก  ไม่มีมวลและประจุ  ไม่เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้า

     สามารถทะลุผ่านสิ่งที่กีดขวางได้ดี  คือ  รังสี  หรืออนุภาคในข้อใด

                                  .  แอลฟา                                                           

  .  บีตา

                                  .  แกมมา                                                           

  .  โพซิตรอน

   

   

   

   


  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  เฉลยใบงานที่  2.1

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง  ธาตุ

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

   

   

  1.  ตอบ

  1.1  Na                                 

  1.2  K                                   

  1.3  S

                                  1.4  As                                 

  1.5  P                                    

  1.6  Fe

                                  1.7  Ag                                 

  1.8  O                                   

  1.9  Ar

  2.  ตอบ

  2.1  ฟลูออรีน                     

  2.2  คลอรีน                         

  2.3  ไนโตรเจน

                                  2.4  นีออน                          

  2.5  แคลเซียม                     

  2.6  ซิลิคอน

                                  2.7  แมกนีเซียม                 

  2.8  อะลูมิเนียม                 

  2.9  โบรมีน        

  2.10  แมงกานีส

   

   

   

   

   

  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  เฉลยใบงานที่  2.2

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง   สารประกอบ

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

   

   

   

   

   

   

  ตอบ

                                                                  คำตอบขึ้นอยู่กับผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

  32101

  เฉลยแบบทดสอบ

   

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

   

  เรื่อง   ธาตุ  และสารประกอบ

  จำนวน   2    ชั่วโมง

  หน่วยการเรียนรู้ที่  5  เรื่อง  สาร  ธาตุ  สารประกอบและการเปลี่ยนแปลง

   

   

  เกณฑ์การให้คะแนน

                  1.  ข้อที่ตอบถูกให้              1              คะแนน

                  2.  ข้อที่ตอบผิดให้              0              คะแนน

   

   

  ข้อ

  คำตอบ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

     อ่านทั้งหมด: 872, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  หางาน part time หางานคีย์ข้อมูล ทำงานผ่าน word ง่ายๆ
  คลุกวงข่าว 24 ธันวาคม 2557
  เสียงประชาชนเปลี่ยนแปลงประเทศไทย(ดีโพลมา241257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  ศาลฎีกายืนจำคุกเสื้อแดงเผาเอ็นบีทีขอนแก่น(ดีโพลมา241257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24ธ.ค.2557(ดีโพลมา241257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  หนังเรื่องคัมภีร์หยุดกระสุน(ดีโพลมา241257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  number_format และ money_format PHP
  แค่ไหนกัน … ความรู้ระดับดอกเตอร์ ?
  คุยโขมงบ่าย3อังคาร 23 ธ.ค.2557
  ข่าวข้นรับอรุณ 23 ธันวาคม 2557
  พระราม 9 ข่าวเช้า Tue อังคาร 23 ธันวาคม 2557
  กมธ.ยกร่าง รธน.ยันเห็นควรคงรูปแบบ(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  ก.ตร.เลื่อนวาระแต่งตั้งตร.ระดับสว.-รองผบก. ไป15 ม.ค.58(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวม
  โจวซิงฉือ หนังจีน 007(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  php function wordwrapตัดข้อความ
  สวนดุสิตโพล ระบุ ประชาชนพอใจผลงาน คสช.(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  ลักษณะของนักกีฬา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่23ธ.ค.2557(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  Xavi Hernandez
  การเล่นบาส
  ชนาธิป สรงกระสินธ์
  มิวสิค
  ชาริล ชัปปุยส์
  แมวน่ารัก
  ชนาธิป สรงกระสินธ์
  Love Golden
  นักกีฬา
  Cristiano Ronaldo
  ท่องเที่ยวผาแต้ม
  ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง, กรุงเทพ - น่าน - หลวงพระบาง - น่าน -
  ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น
  แนะนำที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
  Safety journy
  กีฬา
  Neymar11
  ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น
  ท่องเที่ยวผาแต้ม
  Ronaldinho
  มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลง Blank Space กัน
  อาเซียน
  Ronaldo7
  รถยนต์ isuzu Dmax x series
  ชีวิตคือการเดินทาง
  แนะนำการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด
  รถยนต์ isuzu Dmax x series
  เรื่องราวทั่วๆไป
  เรื่องราวทั่วๆไป
  Arpeggio of Blue Steel: Ars Nova
  แหล่งท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
  เรื่องราวทั่วๆไป

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 62.4002ms