เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 12799 คน
ภัทรวดี
เก็บข้อมูลการสืบค้น
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • เสียงฝีเท้าปริศนา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิญญาณเอี้ยน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โปรแกรมพิมพ์ดีด (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • นิทานพื้นบ้าน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติของประเทศไทย (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประเพณีวันสงกรานต์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 •  
     
   
  ปฎิทิน
   
   

  Calendar
  Title and navigation
  Title and navigation
  <กุมภาพันธ์ 2016>
  กุมภาพันธ์ 2016
   
  525262728293031
  61234567
  7891011121314
  815161718192021
  922232425262728
  1029123456
   
     
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 6203
  • เฉพาะวันนี้ 3
  • ความคิดเห็น 0
  • จำนวนเรื่อง 6
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
     
  ประวัติของประเทศไทย
  22 พฤศจิกายน 2553 - 10:38:00

   

  ประวัติและความเป็นมาของประเทศไทย

   

  ประเทศไทยแต่เดิมมีชื่อว่า "ประเทศสยาม" หรือ "สยามประเทศ"

  ดินแดนที่เป็นประเทศไทยส่วนใหญ่นับแต่บริเวณภาคใต้ไปจนภาคเหนือ อันเป็นเขต ป่าเขานั้น อยู่ในบริเวณที่เรียกว่า กึ่งชุ่มชื้น และกึ่งแห้งแล้ง จึงเป็นบริเวณที่เหมาะสมแก่การตั้งหลักแหล่งของชุมชนมนุษย์ให้เป็นบ้านเมืองได้เกือบทั้งสิ้น

  รัฐหรือแคว้นในดินแดนประเทศไทยในระยะแรกเริ่มส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณพุทธศตวรรษ ที่ 7-8 เรื่อยมา จนถึงพุทธศตวรรษที่ 15 การย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานจึงเลือกเฟ้นและจำกัดอยู่ในบริเวณภูมิภาคดังกล่าว ที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านเกษตรกรรมและการเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้ากว่าบริเวณอื่น ๆ ภาคอื่นซึ่งได้แก่ภาคเหนือและบริเวณอื่นที่ใกล้เคียงก็มีผู้คนอยู่เพียงแต่มีแต่เป็นชุมชนเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ เท่านั้น

  กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถลงมา นับได้ว่ามีฐานะเป็นราชอาณาจักรสยามอย่างแท้จริงสิ่งสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ากรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เป็นอาณาจักรสยามอย่างแท้จริง คือมีหลักฐานทั้งด้านพระราชพงศาวดารและกฎหมายเก่าตลอดจนจารึกและลายลักษณ์อื่น ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการปฏิรูปการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินที่รวมศูนย์แห่งอำนาจมาอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์ ณ ราชธานีเพียงแห่งเดียว

  นั่นก็คือ การยกเลิกการแต่งตั้งเจ้านายในพระราชวงศ์ เช่น พระราชโอรส พระราชนัดดา ไปปกครองเมืองสำคัญที่เรียกว่า เมืองลูกหลวง หรือหลานหลวง ตั้งแต่ก่อนออกกฎข้อบังคับให้บรรดาเจ้านายอยู่ภายในนครโดยมีการแต่งตั้งให้มีตำแหน่ง ชั้นยศ ศักดิ์ และสิทธิพิเศษของแต่ละบุคคล ส่วนในเรื่องการปกครองหัวเมืองนั้น โปรดให้มีการแต่งตั้งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองเจ้าเมือง ขุนนาง และคณะกรรมการเมืองแต่ละเมืองมีตำแหน่ง ยศ ชั้น ราชทินนาม และศักดินา ลำดับในลักษณะที่สอดคล้องกับขนาดและฐานความสำคัญของแต่ละเมือง ส่วนเมืองรองลงมาได้แก่ เมืองชั้นโท และชั้นตรี ที่มีเจ้าเมืองมียศเป็นพระยาหรือออกญาลงมา บรรดาเจ้าเมืองเหล่านี้ไม่มีอำนาจและสิทธิในการปกครองและการบริหารเต็มที่อย่างแต่ก่อน จะต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมของเจ้าสังกัดใหญ่ในพระนครหลวง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายทหารและพลเรือน

  นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ลงมา ผู้ที่เรียกว่าชาวสยามหรือเมืองที่เรียกว่าสยามนั้น หมายถึงชาวกรุงศรีอยุธยาและราชอาณาจักรอยุธยาในลักษณะที่ให้เห็นว่าแตกต่างไปจากชาวเชียงใหม่ ชาวล้านนา ชาวรามัญ ชาวกัมพูชา ของบ้านเมืองที่อยู่ใกล้เคียงกัน

  ที่ตั้งของประเทศไทย

  ประเทศไทยตั้งอยู่ในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า "คาบสมุทรอินโดจีน" ซึ่งมีความหมายมาจากการเป็นคาบสมุทรที่เชื่อมต่อ คืออยู่ระหว่างกลางของดินแดนใหญ่ 2 บริเวณ คืออินเดียทางตะวันตก และจีนทางตะวันออก โดยล้อมรอบไปด้วยเพื่อนบ้านใกล้เคียง คือ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย และเพื่อนบ้าน ในเขตภูมิภาคคือ เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์

  ภาษา

  ประเทศไทยมีภาษาของตนเองโดยเฉพาะทั้งภาษาพูดและเขียนเป็นภาษาประจำชาติ เรียกว่า "ภาษาไทย" เราไม่ทราบแน่นอนว่าภาษาไทยกำเนิดมาจากแหล่งใด แต่เมื่อพบศิลาจารึกที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์ขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 1826 เป็นต้นมา ทำให้เราสามารถทราบประวัติและวิวัฒนาการของภาษไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นภาษาที่มีระดับเสียง โดยการใช้วรรณยุกต์กำกับ คือมีเสียงวรรณยุกต์ 4 รูป คือ ไม้เอก โท ตรี และจัตวา กำกับบนอักษรซึ่งปัจจุบันมีอักษรใช้ 44 ตัว แบ่งออกเป็นอักษรสูง 11 ตัว อักษรกลาง 9 ตัว และอักษรต่ำ 24 ตัว มีสระ 28 รูป ซึ่งมีเสียงสระ 32 เสียง ประกอบคำโดยนำเอาอักษรผสมกับสระวรรณคดี ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง นั้นกวีได้นำคำมารจนาให้เกิดความไพเราะเพราะพริ้งได้ ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากลักษณะของภาษาไทย นั่นเอง

  เมืองหลวง

  กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย มีเนื้อที่กว้าง 1,549 ตารางกิโลเมตร เป็นศูนย์กลางแห่งความเจริญต่าง ๆ ของชาติแต่เดิม กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นจังหวัด ๆ หนึ่งเรียกชื่อตามราชการว่า จังหวัดพระนคร ต่อมาได้รวมกับจังหวัดธนบุรี ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับกรุงเทพฯ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 เป็นจังหวัดเดียวกันโดยเรียกชื่อใหม่ว่า นครหลวงกรุงเทพธนบุรี และต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335

  รัฐบาลและการปกครอง

  ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ประเทศไทยมีการจัดระเบียบการปกครองภายในประเทศอย่างเป็นระบบ มาช้านานแล้ว ซึ่งยังผลให้ประเทศไทยมีความเป็นปึกแผ่นและสามารถรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้ การปกครองของไทยได้ปรับและเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับกาลสมัย และเป็นไปตามความต้องการของประเทศชาติเสมอมา ทำให้วิธีดำเนินการปกครองแต่ละสมัยแตกต่างกันไป

  สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1781 - 1981)

  การปกครองเป็นแบบพ่อปกครองลูก ผู้ปกครองคือพระมหากษัตริย์ คำนำหน้าของ พระมหากษัตริย์ไทยในสมัยนั้นจึงใช้คำว่า "พ่อขุน"

  สมัยอยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310)

  เริ่มต้นเมื่อพระเจ้าอู่ทอง ทรงตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีเมื่อราวปี พ.ศ. 1893 คำที่ใช้เรียกพระเจ้าอู่ทองมิได้เรียก "พ่อขุน" อย่างที่เรียกกันมาครั้งสุโขทัย แต่เรียกว่า "สมเด็จ พระพุทธเจ้าอยู่หัว" พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะเทวราชหรือสมมติเทพ เป็นองค์รัฐาธิปัตย์ ปกครองแผ่นดิน

  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ. 2325 - 2475)

  ได้นำเอาแบบอย่างการปกครองในสมัยสุโขทัย และอยุธยามาผสมกัน ฐานะของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้อยู่ในฐานะเทวราชหรือสมมติเทพดังแต่ก่อน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ถึงแม้จะปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ แต่มีลักษณะประชาธิปไตยแฝงอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น แทรกอยู่ในการปกครองพระมหากษัตริย์ทรงให้สิทธิเสรีภาพแก่ประขาชนในการดำรงชีวิต การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สิ้นสุดลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 โดยคณะราษฎร์ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ ปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีศูนย์อำนาจการปกครองอยู่ที่ 3 สถาบันสำคัญคือ สถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งมีรัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจในการออกกฎหมาย สถาบันบริหารซึ่งมีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้อำนาจบริหาร และสถาบันตุลาการซึ่งมีศาลสถิตยุติธรรมเป็นผู้ใช้อำนาจหน้าที่พิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธย

  ศาสนา

  ประเทศไทย มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ คนไทยสามารถนับถือศาสนาต่าง ๆ กันได้ แต่มีผู้นับถือศาสนาพุทธกว่าร้อยละ 90 คนไทยยังนับถือศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู และซิกซ์ เป็นต้น รัฐธรรมนูญของไทยและกฎหมายอื่น ๆ ให้ความคุ้มครองในเรื่องการนับถือศาสนาเป็นอันดี ไม่ได้บังคับให้ประชาชนชาวไทยนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เป็นการเฉพาะ โดยถือว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการนับถือศาสนานิกายของศาสนา แม้ศาสนาต่าง ๆ จะมีแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดบางประการที่แตกต่างกันแต่ก็มีหลักเดียวกันคือต่างมุ่งสอนให้ทุกคนประกอบความดี ละเว้นความชั่ว ทั้งนี้เพื่อความเจริญของบุคคลในทางร่างกาย และจิตใจ อันจะนำสันติสุขมาสู่สังคมส่วนรวม

     อ่านทั้งหมด: 1335, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  ซีพี เฟรชมาร์ท ก้าวสู่ยุคที่ 3 Modern Home Meal Solution
  หลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือครอบครัวพิการ 3 คน TNN 24
  กาลเวลาพาคุย | ชีวิตพลิก “เตี้ย พิจิตร” ตลกดังเก็บขยะขายประทังชีวิต
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่11ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนให้ตกใจ Heart Beat
  ธรรมนิยาย ท่องขุมนรก ตอน ขุมนรกสาวไส้ สาธุเรดิโอ วิทยุเพื่อศีลธรรม
  Link preesent
  เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือชายชราตาบอดโรคเบาหวานกำเริบต้องตัดขา | ช่อง8
  การสร้างรางรถไฟของต่างประเทศ Sinchai
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน 10 อันดับ ขำๆ Pok'z Mongkonsak'z
  ความอัศจรรย์ของการภาวนาพุทโธ BuddhaSattha Saraburi
  ททท. เสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม สู่โครงการ "งานบูชาดาว รับปีวาน
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประ
  Dcleanfood.com : ทำความรู้จักกับกระเทียม สุดยอดสมุนไพรไทย
  เวียร์ น้ำใจงามช่วยเหลือคน แต่กลับโดนโฟกัสเป้าตุง | เขย่าขวัญคนบันเทิง | 9/2/59 BRIGHT
  ฮือฮา!พระธุดงค์ปฏิบัติธรรม4เดือน สุสานเฮี้ยน TNN 24
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน - คนส่งของให้บ้านผีสิงรวมคลิป แกล้งคน
  แม่ชีทศพร - ตายเพราะห่วงทรัพย์.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 @ภาคกลาง”และ “งานบูชาดาว รับปีวานร มั่งมีพลั
  เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน Thai PBS News
  จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ ระยะยิงไกลถึงอเมริกา TomoNews Thailand
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  PrankzSF : แกล้งคนเอาฮา ตัวตลกจอมโหด ตอนที่ 4 Prankz SuperFun
  สารคดี โรงงานผลิตเงิน ธนบัตร Dollar America MONEY FACTORY Documentary GU Channel Thailan
  สมาคมชุ่นอี้แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงองค์ซุ่นตี้ประจำปี
  TNN Life News: ชาวเน็ตชื่นชม คนใจบุญ ช่วยเหลือสุนัขให้หายหนาว TNN Life News TNN24
  ทุบโต๊ะข่าว : เฉลิมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559 07/02/59 AMARIN TVHD
  อินไซด์ยุติธรรม : 7 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งกันขำไม่ออก อุ้มฆ่าคนในลิฟท์ อย่างโหด ฮาฮาฮา ขำขัน
  สกัดทองจาก CPU คอมพิวเตอร์.สกัดทองคำ.สอนสกัดทองคำ.เรียนสกัดทองคำ.รับจ้างสกัดทองคำ ชยพล ช
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ
  พิธีต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
  สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
  Multi Channel by KFC
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  แจกนำ้หอมกันยุงฟรี!(เพื่อสร้างบุญกุศล)
  “โทนี่” บริจาคเลือดและสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยลูกคีเมีย NineEntertain Official
  แม่ชีใหญ่077 ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ yutoo1234
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่6ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน หัวติดรั้ว แกล้งคน สุดฮา แกล้งคน สุดฮา
  นกขุนทองพูดเก่งจิงๆนะ paepdd
  "ชนชั้นกลาง" ในอาเซียนต้องการอะไร
  กสทช. เข้าช่วยเหลือกรณีมือถือระเบิดขณะชาร์จแบต เตือนประชาชนหากเกิดเหตุรีบแจ้ง
  10 ข่าวเด่นประจำวัน 5 กุมภาพันธ์ 2559 Thai Hot News
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่5ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  รวมโจร ดวงตก นนท์ ธวัฒิชัย (credit) ......
  ทำหัวแร้งบัดกรีจากไฟแชค sawat bunketkajorn

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 62.5005ms