เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2168 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ร่าง คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ความต้องการด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • Glenn Murcutt-Sustainable Architecture (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ระบบคืออะไร (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • TOWS Matrix (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <พฤศจิกายน 2557>
   
  44272829303112
  453456789
  4610111213141516
  4717181920212223
  4824252627282930
  491234567
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 979058
  • เฉพาะวันนี้ 374
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 465
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  แผนการตลาด ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ “ครัวธรรมชาติ”
  Last Updated On: 3 มิถุนายน 2553 - 21:16:00

   

  แผนการตลาด ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ครัวธรรมชาติ

  โดย ว่าที่ร้อยโท พิชัย  สดภิบาล  นางสาวกิริยา  สุนนทวุฒิ นายอนุศาสตร์  สระทองเวียน

  รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์

  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

  ในปัจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทำให้เวลากลายเป็นข้อจำ กัดในการดำ เนินชีวิต เป็นผลให้ให้พฤติกรรมต่างๆ ในแต่ละวันต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับข้อจำ กัดดังกล่าว รวมถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ ให้การบริโภคอาหารนอกบ้านและการซื้ออาหารสำ เร็จรูปมารับประทานที่บ้านมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยคาดว่าแนวโน้มการรับประทานอาหารนอกบ้านสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะและความเครียดที่มากขึ้นทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น แนวโน้มของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน

  ภาพรวมของธุรกิจ

  อาหารถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำ เป็นต่อการดำ รงชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรือง หรือตกตํ่าอย่างไร ธุรกิจร้านอาหารมักจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ในปัจจุบันพบว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี มีผลให้รูปแบบการดำ เนินชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเวลากลายเป็นข้อจำ กัดในการดำ เนินชีวิต ทำ ให้ชีวิตมีความเร่งรีบมากขึ้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบ้านจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น รูปแบบการดำ เนินชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำ ให้การบริโภคอาหารนอกบ้านและการซื้ออาหารสำ เร็จรูปมารับประทานที่บ้านมีแนวโน้มสูงขึ้น และยังเป็นการพักผ่อนหย่อนใจหรือการสังสรรค์อีกวิธีหนึ่ง อีกทั้งปัจจุบันสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นพิษมากขึ้น ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ทำ ให้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ พยายามแสวงหาความรู้และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง ด้วยแนวทางปฏิบัติดังกล่าว รวมทั้งการพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตยืนยาว และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งจะนำ ไปสู่การมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดี อีกทั้งในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ กำลังเข้ามาสร้างกระแสให้เกิดค่านิยมการบริโภคแบบใหม่ อันจะทำให้เกิดความสับสน และก่อให้เกิดพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ หน่วยงานของรัฐได้พยายามเข้ามาแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยโอกาสทางการตลาดถึงแม้ว่าแนวโน้มของร้านอาหารเพื่อสุขภาพจะได้รับความนิยมสูงขึ้น แต่ร้านอาหารเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่จะเน้นให้บริการอาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารชีวจิต และอาหารสำ หรับควบคุมนํ้าหนัก ทำให้ไม่อาจตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยในเวลาเดียวกัน ร้าน ครัวธรรมชาติจึงเล็งเห็นช่องทางในการนำ เสนอร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ

  แผนธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพ  ครัวธรรมชาติ

  ขอบเขตของธุรกิจ

  หากพิจารณาจากการแบ่งประเภทการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มร้านครัวธรรมชาติจัดเป็น

  ห้องอาหารทั่วๆ ไป แต่จะสร้างความแตกต่างด้วยการเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง

  ·       วิสัยทัศน์ (Vision)

  เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

  ·       พันธกิจ (Mission)

  1. เราจะเป็นร้านอาหารที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และถูกสุขลักษณะซึ่งสอดคล้องกับความต้องการสำ หรับสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

  2. เราจะให้บริการที่เป็นเลิศ และบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมทั้งให้ความรู้ทางด้านโภชนาการที่ถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการสำ หรับทุกคนในครอบครัว

  3. เราจะพัฒนาและปรับปรุงไปพร้อมกับความต้องการของลูกค้า

  ·       เป้าหมาย (Goals)

  ร้าน ครัวธรรมชาติกำ หนดเป้าหมายที่รายได้ 10 ล้านบาทสำ หรับปีที่ 1 และมีอัตราการเติบโตของรายได้เท่ากับ 8% ตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีที่ 5 โดยมีอัตรากำ ไรสุทธิเป็น 20% ของรายได้แต่ละปีนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้าเมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการผลิตและการบริการ

  ·       คำ ขวัญ (Slogan)

  สุขภาพที่ดีของท่าน คือ ความมุ่งมั่นของเรา

  ·       รูปแบบผลิตภัณฑ์

  นำเสนออาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับความต้องการของทุกคนในครอบครัว ซึ่งใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรอย่างดี มีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการ รสชาติอร่อย ราคายุติธรรม มีรูปแบบการให้บริการที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นในด้านของความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง ผ่านการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงคุณ ประโยชน์ของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่นำ มาใช้ในการปรุงอาหาร และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ

   

   

  การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อนของธุรกิจ (SWOT Analysis)

  จุดแข็ง

  ·       ความต้องการของลูกค้าที่มีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ โดยยึดลูกค้าเป็นจุดยืน นำ เสนอในสิ่งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของลูกค้า

  ·       ให้ความสำ คัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ การปรุงอาหาร ตลอดจนการบริการภายในร้าน

  จุดอ่อน

  ·       เนื่องจากเป็นร้านใหม่ ยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้า อาจทำ ให้ลูกค้าเข้าใจว่าเหมือนร้านอาหารเพื่อสุขภาพอื่นทั่วไป จึงจำ เป็นต้องสื่อสารให้ลูกค้าทราบถึงความแตกต่างดังกล่าวอย่างชัดเจน

  โอกาส

  ·       ค่านิยมของผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นพิษมากขึ้น ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมาย

  ·       หน่วยงานของรัฐกระตุ้นให้ผู้บริโภคคำ นึงถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สนับสนุนให้เห็นความสำ คัญของการมีสุขภาพที่ดี

  ·       ร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงในปัจจุบันยังมีน้อยกว่าความต้องการ

  อุปสรรค

  ·       สินค้าทดแทนมีจำ นวนมาก จึงจำ เป็นต้องมีการสร้างความแตกต่างของร้านให้เด่นชัด

  ·        คู่แข่งทางอ้อมมีจำ นวนมาก อีกทั้งคู่แข่งใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้ง่าย

  ·       ผู้บริโภคบางส่วนรู้สึกว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติไม่อร่อย

  ·       อัตราการหมุนเวียนของลูกค้าสำ หรับธุรกิจร้านอาหารค่อนข้างตํ่าในบางช่วงเวลา

   

  แนวทางการจัดการธุรกิจ

  กลยุทธ์รวม

  ใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของ พร้อมทั้งผสมผสานกับกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ที่เน้นความเป็นเลิศทางด้าน และความเป็นเลิศทางด้านการตอบสนองต่อความต้องการของ อันจะนำ ไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าทุกคนเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่กำ หนดไว้ ร้าน จึงเลือกใช้ส่วนผสมทางการตลาดสำ หรับธุรกิจบริการ 7 ประการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจำ หน่าย(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการให้บริการ (Process) และลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และสำ หรับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดจะเลือกใช้การโฆษณาทั้งในวิทยุ นิตยสาร และWeb Site ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ การส่งเสริมการขายภายในร้าน การแจกแผ่นพับใบปลิว รวมทั้งการลงบทสัมภาษณ์ผู้นำ ทางความคิดในด้านการรักษาสุขภาพพร้อมเสนอแนะร้าน ครัวธรรมชาติในนิตยสารเพื่อสุขภาพทั่วไป

  การกำ หนดกลยุทธ์

  ·       กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) มุ่งทำ ธุรกิจเพียงธุรกิจเดียว คือร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งให้บริการทั้งอาหาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งผักผลไม้ปลอดสารพิษ เนื่องจากการทำ ร้านอาหารเพื่อสุขภาพจำเป็นต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการอย่างแท้จริง เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพของลูกค้า หากร้านสามารถนำ เสนอรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าภายใต้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง ก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ และความพึงพอใจของลูกค้านี้นำ มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้จัดจำ หน่ายวัตถุดิบทางหนึ่ง

  ·       กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( Business Level Strategy) เน้นการสร้างความแตกต่าง(Differentiation) จากร้านอาหารเพื่อสุขภาพทั่วไปโดยการเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงตามรูปแบบที่กำ หนดไว้ ซึ่งนอกจากให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว ยังมีการให้ข้อมูลสารอาหารและข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ

  ·       กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy)  กลยุทธ์คุณภาพที่เหนือกว่า (superior Quality) โดยให้ความสำ คัญกับคุณภาพของอาหารและบริการ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบ การความสะอาด การปรุงอาหารและการบริการนอกจากนี้ยังเน้นการตอบสนองต่อลูกค้า (SuperiorCustomer Responsiveness) โดยการบริการอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายรายการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท ซึ่งจะพยายามสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

  แผนการตลาด

  การกำ หนดตลาดเป้าหมาย (Targeting)

  กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชากรซึ่งอาศัยอยู่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป เน้นกลุ่มที่รับประทานอาหารนอกบ้านเป็นส่วนใหญ่ และเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ (Health – Conscious)

  การกำ หนดตำ แหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)

  เลือกวางตนเองในรูปแบบร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะเน้นให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มที่มีคุณค่าครบตามหลักโภชนาการ ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล ภายใต้การดูแล ของโภชนาการที่มีประสบการณ์โดยตรงในด้านอาหาร และให้ความสำ คัญในด้านการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการในการปรุงอาหาร รสชาติ รวมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ทางร้านได้จัด ประเภทรายการอาหารตามความเหมาะสมสำ หรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และระบุพลังงานที่จะได้รับจาก อาหารแต่ละรายการ อีกทั้งมีการสื่อสารความรู้ด้านโภชนาการให้ผู้บริโภครับทราบ โดยแทรกเกร็ด ความรู้ล งในสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในร้าน เช่น กระดาษรองจาน กระดาษรองแก้ว เป็นต้น และสร้างความมั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างแท้จริงภายใต้บรรยากาศที่เป็นกันเอง ร้านจานสาระจะดำ เนินงานตามที่กำ หนดไว้เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดจากร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

  กลยุทธ์ทางการตลาด

  ร้านอาหารเพื่อสุขภาพเต็มรูปแบบ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีตลาดปัจจุบัน ดังนั้นนโยบายด้านกลยุทธ์จึงจะเน้นให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง (Product Differentiation) โดยสร้างความเหนือกว่าในการสร้างผลประโยชน์ให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นแนวทางเดียวกับกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการที่เน้นให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ (Superior Quality) และ ความเป็นเลิศทางด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

  เป้าหมายทางการตลาด

  ·       เป้าหมาย 5 ปี ร้านจะมีชื่อเป็นหนึ่งในใจ (Top of mind) ของลูกค้า เมื่อนึกถึงร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่แท้จริง ซึ่งไว้ใจได้ทั้งในด้านคุณค่าสารอาหาร กระบวนการการผลิต และการบริการ

  ·       เป้าหมาย 1 ปี ทำ ให้ร้านเป็นที่รู้จักในด้านความแปลกใหม่ และโดดเด่นในแง่ของความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความเป็นเลิศทางด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า , ก่อให้เกิดการทดลองใช้บริการ

  การกำ หนดส่วนผสมทางการตลาด

  ·       ผลิตภัณฑ์ (Product)

  รายการอาหาร จัดเป็นสินค้าที่มีการเพิ่มค่า (Potential Product) คือ ไม่เพียงแต่เป็นมื้ออาหารที่รับประทานเพื่อให้อิ่มท้องเท่านั้น แต่ยังเป็นมื้ออาหารที่มีส่วนประกอบที่เหมาะสมกับความต้องการตามหลักโภชนาการสื่อสารให้เห็นถึงคุณค่าสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากอาหารแต่ละมื้อรวมถึงประโยชน์และโทษของอาหารที่เกิดจากการบริโภคในปริมาณมากหรือน้อยเกินไปอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เช่น การใช้นํ้ามัน ในการประกอบอาหารที่มากกว่า 1 ครั้ง

   

  หมวดหมู่รายการอาหาร มีดังนี้

  1. อาหารชุดธรรมชาติ (อาหารชุดครบ 5 หมู่)

  2. จานเดียว เกี่ยวความอร่อย (อาหารจานเดียว)

  3. ของว่าง จานอร่อย

  4. อาหารอนาคตเด็กไทย (อาหารสำ หรับเด็ก)

  5. หวานน้อย อร่อยมาก (อาหารแนะนำ สำ หรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน)

  6. เค็มน้อย อร่อยจัด (อาหารแนะนำ สำ หรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง)

  7. แคลเซียมมาก ไม่พรากความอร่อย (อาหารแนะนำ สำ หรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน)

  8. ไขมันน้อย อร่อยไม่เลี่ยน (อาหารแนะนำ สำ หรับผู้ควบคุมนํ้าหนักและโรคไขมันในเลือดสูง)

  9. ไฟเบอร์เยอะ เจอะความอร่อย (อาหารสำหรับควบคุมนํ้าหนักและโรคเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่)

  10. มังสวิรัติ มัดความอร่อย (อาหารมังสวิรัติ)

  11. ชื่นใจ ไม่อัดลม (เครื่องดื่ม)

  12. ขนมถ้วยน้อย เรียงร้อยความอร่อย (ของหวาน ผลไม้)

  ·       ราคา (Price)

  กลยุทธ์การตั้งราคาแบบ High – Value Strategy เนื่องจากต้องการกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ระดับกลางขึ้นไป ต้องการคุณภาพของอาหารที่ดีมีประโยชน์เหมาะสมกับตนเองและมั่นใจในความสะอาด

  ·       ช่องทางการจัดจำ หน่าย (Place)

  ใช้ช่องทางการจัดจำ หน่ายเป็นร้านในรูปแบบร้านเดี่ยว (Stand alone) ตั้งอยู่ในอาคารใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ชั้นใน มีอาคารสำ นักงานหนาแน่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็นวัยทำ งานจำ นวนมาก และ ตั้งอยู่อาคารใกล้พื้นที่วัดที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพ และปริมณฑล ภายในระยะเวลา 5 ปีหากร้านสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำ หนดไว้ ร้านเพิ่มช่องทางการจัดจำ หน่ายอีกหนึ่งรูปแบบ ได้แก่ การส่งถึงที่ โดยร่วมกับบริษัท เอเจนซี่ อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับอาหารจากภัตตาคารหรือร้านอาหารชื่อดัง แล้วจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามสถานที่ที่ลูกค้ากำ หนดไว้ผ่านทางโทรศัพท์ที่กำหนดขึ้น

  ·       การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

  การส่งเสริมการตลาดในช่วง 3 เดือนแรก มีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรู้จักและเร่งการทดลองใช้

  ·        ฉลองเปิดตัว รับเครื่องดื่มนํ้าสมุนไพร ฟรี 1 แก้ว ต่อ 1 ท่าน สำ หรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการของ ร้าน

  ·        แจกแผ่นพับโฆษณา ที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง โดยแผ่นพับมีหลายรูปแบบ เช่น ความจำ เป็นของอาหาร อันตรายของการรับประทานอาหารที่ซํ้าซาก และอันตรายของการประกอบอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น การใช้นํ้ามันทอดอาหารมากกว่า 1 ครั้ง

  ·        แจกตารางอาหารหลัก 5 หมู่ฟรี สำ หรับโต๊ะที่มีเด็ก อายุตํ่ากว่า 10 ปี

  ·       ถามหรือตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ สิ่งที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร หรือการเตรียมอาหารสำ หรับผู้ป่วยโรคต่างๆ โดยผ่านระบบ Call center

  การส่งเสริมการตลาดในระยะหลัง 3 เดือน มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มอัตราการซื้อซํ้า

  ·       แจกคูปองเพื่อรับส่วนลดเมื่อทานอาหารครบ 500 บาท โดยจะได้รับส่วนลด 10% ในการรับประทานอาหารครั้งต่อไป และคูปองมีอายุ 1 เดือน (แจกคูปองเฉพาะช่วงเดือนที่ 6 ถึงเดือนที่ 12 ของปีที่ 1)

  ·       จัดทำบัตรสมาชิกให้ลูกค้าที่มีการรับประทานอาหารตั้งแต่ 1,500 บาท ขึ้นไป หรือ คิดค่าธรรมเนียมค่าสมัครในครั้งแรก 200 บาท ใช้สำหรับในการมาใช้บริการในครั้งต่อไป โดยได้รับส่วนลด 15%

  ·       การสื่อสารทางการตลาด

  ·       การให้ข่าว (Publicity) โดยเขียนบทความแฝงโฆษณา (Advertorial) ในนิตยสารชีวจิต และHealth & Cuisine โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ ที่แตก ต่างจากร้านอาหารอื่น เมนูอาหารจานแนะนำ และบรรยากาศของร้าน

  ·       สัมภาษณ์ผู้นำ ทางความคิด (Exclusive Interview) ในด้านการรักษาสุขภาพโดยการสัมภาษณ์พร้อมนำ เสนอรูปแบบของร้านประกอบบทสัมภาษณ์ เน้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากร้านธรรมชาติที่แตกต่างจากร้านอาหารอื่น เมนูอาหารจานแนะนำ และบรรยากาศของร้าน ในนิตยสารสำ หรับผู้หญิง และนิตยสารที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น นิตยสาร) ชีวจิต

  ·       โฆษณาทางวิทยุคลื่น FM 106.5 MHz (Green Wave) โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากร้านธรรมชาติที่แตกต่างจากร้านอาหารอื่น

  ·       ออกโทรทัศน์รายการแนะนำ ร้านอาหาร เช่น รายการหมึกแดง เวิลด์

  ·       ทำ POP–Banner ใน Web site ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสุขภาพ

  ·       แผ่นพับโฆษณา มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ถูกต้อง แจกตามโรงพยาบาลเอกชนเพื่อให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย หรือผู้ที่ไปเยี่ยมไข้ได้อ่าน โดยแผ่นพับมี หลายรูปแบบ เช่น ความจำ เป็นของอาหาร อันตรายของการรับประทานอาหารที่ซํ้าซาก และอันตรายของการประกอบอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

  ·       ภายในร้าน จัดให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับคุณค่าสารอาหารชนิดต่างๆ คุณค่าของนํ้าสมุนไพร บนกระดาษรองจาน จาน แก้วนํ้า และเสนอแนะว่าสารอาหารดังกล่าวมีมากในเมนูอะไร โดยจัดทำ ให้สวยงามนำ เสนอด้วยภาษาง่ายๆ และไม่น่าเบื่อ

  ·       จัดให้มีมุมสำ หรับขายผักผลไม้ปลอดสารพิษในร้าน เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ ทางด้านคุณภาพของอาหารซึ่งรวมถึงวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ

  แผนฉุกเฉิน

  เนื่องจากธุรกิจร้านอาหารมีคู่แข่งจำ นวนมาก ทั้งยังเข้าและออกจากอุตสาหกรรมง่าย ทำ ให้สภาพการแข่งขันในตลาดเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งร้านอาหารยังเป็นเรื่องของรสนิยมและความชอบส่วนบุคคลซึ่งยากต่อการคาดการณ์ จึงอาจทำ ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ได้โดยเฉพาะในส่วนของจำ นวนลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็น หากน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็จะส่งผลต่อกำ ไรของร้านรวมทั้งกระแสเงินสดด้วย และเงินเดือนพนักงาน ซึ่งหากทางร้านไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วก็จะส่งผลต่อสภาพคล่องของร้าน

  แผนฉุกเฉินที่ทางร้านเตรียมไว้ในกรณีที่จำ นวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ได้แก่ การตั้งราคาที่แข่งขันได้ในตลาด โดยมื้อกลางวันเน้นบริการอาหารชุดสุดประหยัด ส่วนมื้อเย็นเป็นบริการอาหารพิเศษและรายการอาหารใหม่ นอกจากนี้ยังเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในส่วนของรายการโทรทัศน์และนิตยสารเพิ่มขึ้น ทั้งนี้หากสถานการณ์ดังกล่าวทำ ให้ะกระแสเงินสดของร้านลดตํ่าลงและส่งผลต่อสภาพคล่องของร้าน ทางร้านได้เตรียมการในการขอใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีเป็นเงินจำ นวน1,000,000 บาท

  แผนในอนาคต

  ภายใต้สถานการณ์ปกติ หากรายได้และกำ ไรสุทธิเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ภายหลังจากปีที่5 ทางร้านมีแผนขยายกิจการ ดังนี้

  ·       ขยายสาขา และขยายธุรกิจโดยใช้การรวมตัวแบบถอยหลัง (Backward Integration) โดยเลือกทำ เลที่ตั้งสาขาใหม่ที่มีบริเวณสำ หรับปลูกผักปลอดสารพิษทั้งการปลูกแบบแปลงดินและแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงขั้นตอนในการผลิตวัตถุดิบที่นำ มาใช้ในการปรุงอาหาร รวมทั้งสามารถเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติการในแปลงผัก และเลือกซื้อผักจากแปลงผักได้เอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ของร้านอีกทางหนึ่ง

  ·         เพิ่มบริการส่งถึงที่ (Delivery Service) เพื่อเป็นการสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ลูกค้าที่ทำ งานหรือพักอาศัยห่างไกล

  แนวทางการประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ

  ปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองและผู้มีการศึกษาจะมีความต้อการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและแสวงหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตนมากขึ้น ดังนั้นความต้องการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลาและความเร่งรีบของสังคมเมืองในปัจจุบัน ทำ ให้ผู้บริโภคไม่สามารถประกอบอาหารที่ตรงกับความต้องการของตนเองได้ ขณะเดียวกันร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งมุ่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพแบบชีวจิตและอาหารลดความอ้วนซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกคน

  ร้านครัวธรรมชาติซึ่งเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนในครอบครัว เนื่องจากร้านธรรมชาติให้บริการอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ วัตถุดิบผ่านการคัดสรรอย่างมีคุณภาพ กระบวนการผลิตสะอาดถูกสุขลักษณะสามารถตรวจสอบได้ และการบริการที่ดีเยี่ยมโดยพนักงานซึ่งผ่านการอบรมให้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยทุกประการ อีกทั้งยังสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคทราบถึงประโยชน์และโทษจากการบริโภคอาหารอย่งถูกต้องและเข้าใจง่ายจึงสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคเสมือนหนึ่งประกอบอาหารรับประทานเอง

  จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าร้านมีศักยภาพในการแข่งขันและมีความเป็นไปได้ในธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในระดับที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีคู่แข่งน้อยรายที่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งรูปแบบการดำ เนินชีวิตของสังคมเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น สื่อต่างๆ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นเป็นผลให้ประชาชนใส่ใจในคุณภาพชีวิตของตนมากขึ้น แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพจึงยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

     อ่านทั้งหมด: 81480, ความเห็นทั้งหมด: 2
   
  โดย - นู๋ส้ม - วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 18:07

  แนวคิดดีแต่วากรอบสูง
  โดย - วรกานต์ - วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 7:26

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  เตือนภัยธุรกิจแชร์ลูกโซ่ (ดีโพลมา2681.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  “ผบ.ตร.” แฉเอง บันทึก “เสี่ยโจ้” ส่งส่วยน้ำมันเถื่อน(ดีโพลมา2680.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวล
  สืบภาค7นครปฐมรวบค้ายา(ดีโพลมา2679.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  if function statement with when
  รายการที่น่าสนใจ ข่าวข้นรับอรุณ 27 พฤศจิกายน 2557
  HBD Tong Lotto Nov29
  คลิปสรุปข่าวที่น่าสนใจ(2.)(ดีโพลมา2678.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวที่น่าสนใจ(1) (ดีโพลมา2677.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เพลงจีนเพราะๆซึ้งๆ (ดีโพลมา2676.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  update table joint another table set fields where
  รับจัดโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย (Young Guides)
  รายการที่น่าสนใจ เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร
  HBD Tong Lotto Nov29,14
  คลิปสรุปข่าวที่น่าสนใจ(2)(ดีโพลมา2675.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวที่น่าสนใจ(1)(ดีโพลมา2674.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  “ชูวิทย์” จี้ สตช.เอาผิด 2 นายตำรวจใหญ่(ดีโพลมา2673.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  Active Administrator and chang password Win7 win8
  คลิปสรุปข่าวที่น่าสนใจ2.(ดีโพลมา2672.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2671.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  2 นายพลตำรวจฉาวพัวพันอภิมหาบ่อน “พระราม 9-รัชดา”(ดีโพลมา2670.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รา
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2669.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ตำรวจสับขาหลอก ย่องคุม “พงศ์พัฒน์” และพวกที่เหลือฝากขังเรียบร้อย (ดีโพลมา2668.ร่วมกับสื่
  สกุ๊ปงานแถลงข่าววนาสินธุ์ (ดีโพลมา2667.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เที่ยวภูเก็ต ดำน้ำสิมิลัน
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2666.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2665.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หัวหลุดแฟมิลี่ - เต็มเรื่อง(ดีโพลมา2664.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2662.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  1ธค57
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2660.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เท่ง - อ่าง เถิดเทิง ฮา.... มาก(ดีโพลมา2658.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน).
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2657.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2656.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หนังตลกแอนนากวนส้วนเตียน(ดีโพลมา2655.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2654.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2653.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ขอเชิญร่วมทำข่าวโครงการแสดงเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 120 ปี (ดีโพลมา2652.ร่วมกับสื่อสยามข่
  รวมมุขเด็ดๆของน้าค่อม ชวนชื่น1-3(ดีโพลมา2651.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ทำงานผ่านเน็ต..100% 7วัน/100 ดอลล่าห์US.http://www.adams.ws
  หารายได้ผ่านเน็ต..ได้เงินจริงๆครับ...100$ /สัปดาห์เขาทำกันยังไง..
  เสน่ห์.. เมืองลาว
  โฮมสเตย์ บ้านสวนจินดา_ลำพูน
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2650.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว (ดีโพลมา2649.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หนังตลกถอนฟัน พยัคฆ์ร้ายส่ายหน้า (ดีโพลมา2649.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ซัว สะ ได .. อังกอร์!! ..มหาปราสาทนครวัด
  คลิปสรุปข่าวThaiPBSวันนี้ มีหลายข่าว(ดีโพลมา2648.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลิปสรุปข่าวASTVวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2647.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ฉากฮาฮา ยายสั่งมาใหญ่ (ดีโพลมา2646.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  การจัดแสดงคอนเสิร์ต “วนาสินธุ์”(ดีโพลมา2645.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 483.6009ms