เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 292 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • ปรัชญา (0)
  [5 วันที่ผ่านมา]
 • ร้านอาหารอ่างศิลา (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-6 (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-5 (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-3 (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • ตลาดอ่างศิลา ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • โรงพยาบาลศรีรัตนะ (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • บริบทของศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • การอนุรักษ์กับการพัฒนา (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • การออกแบบมุมขายเครื่องสำอางค์ (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • อบต.บางพลี (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • วิถีริมคลองสำโรง 3 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • วิถีริมคลองสำโรง 2 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • วิถีริมคลองสำโรง (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ร่าง คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ความต้องการด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • Glenn Murcutt-Sustainable Architecture (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <พฤษภาคม 2558>
   
  1827282930123
  1945678910
  2011121314151617
  2118192021222324
  2225262728293031
  231234567
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 1080292
  • เฉพาะวันนี้ 49
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 482
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
  1 กุมภาพันธ์ 2554 - 2:48:00

     


  1.     แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกได้ จะต้องถูกบรรจุอยู่      ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)   ของศูนย์มรดกโลกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

   

  2.     แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะต้องจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน  ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสาร Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention ข้อ 130 ที่กำหนดรูปแบบไว้ ดังนี้

  1. ระบุขอบเขตของแหล่งที่จะนำเสนอ  (Identification of the Property) จะต้องระบุขอบเขตให้ชัดเจนระหว่างพื้นที่ที่จะนำเสนอกับพื้นที่เขตกันชน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐๓  ๑๐๗) แผนที่ที่นำเสนอจะต้องแสดงขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน หากเอกสารที่เสนอไปกำหนดขอบเขตไม่ชัดเจนจะถือว่าเอกสารนั้น ไม่สมบูรณ์

  2. รายละเอียดของแหล่งที่จะนำเสนอ  (Description of the Property) จะต้องรวมถึงขอบเขต และภาพรวมของประวัติความเป็นมาและการพัฒนา องค์ประกอบต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนที่จะต้องมีคำอธิบายประวัติศาสตร์และพัฒนาการ ของแหล่งที่จะนำเสนอ จะต้องมีการอธิบายถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของแหล่งนั้นๆ  ข้อมูลที่บรรยายจะต้องกล่าวถึงคุณค่าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความโดดเด่นที่เป็นเลิศ  และบูรณภาพ และ/หรือความเป็นของแท้ดั่งเดิมของแหล่งนั้นๆ

  3. เหตุผลข้อเท็จจริงในการขึ้นทะเบียน (Justification for Inscription) จะต้องชี้ให้เห็นว่าแหล่งที่จะขอขึ้นทะเบียนนั้นตรงกับหลักเกณฑ์ข้อใดเพราะเหตุใด รวมทั้งต้องทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันที่อาจได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ได้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบนี้จะต้องอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับสากล อธิบายเกี่ยวกับบูรณภาพ และ / หรือ ความเป็นของแท้ดั้งเดิมและแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่นำเสนอนั้นตรวจตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 78-95 อย่างไร

  3.     สถานภาพการอนุรักษ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแหล่ง (State of conservation and factors affecting the property) จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่ง (ทั้งข้อมูลด้านกายภาพและมาตรการอนุรักษ์ที่ใช้ในพื้นที่) รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง (รวมถึงภัยคุกคาม) ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการติดตามการอนุรักษ์ของแหล่งที่นำเสนอในอนาคต

  4.     การคุ้มครอง และการจัดการ  (Protection and management)

  • การคุ้มครอง  :  รวมถึงรายชื่อของมาตรการด้านต่างๆ อาทิ  ข้อบัญญัติ   การควบคุม สัญญา  แผนสถาบันและ /หรือประเพณี ที่ใช้สำหรับคุ้มครองแหล่งนั้นๆ  วิเคราะห์รายละเอียดแนวทางการดำเนินการคุ้มครอง พร้อมทั้งแนบข้อมูลมาตรการด้านต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

  • การจัดการ : จะต้องนำเสนอการจัดการ  หรือ ระบบการจัดการที่เหมาะสมในเอกสารการขอขึ้นทะเบียน  เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการนำแผนการจัดการหรือระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ จัดทำสำเนาของแผนการจัดการ หรือ ระบบการจัดการเป็นภาคผนวกของเอกสารที่จะนำเสนอเป็นมรดกโลกจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ หรือ คำอธิบายของแผนการจัดการหรือเอกสารระบบการจัดการเอกสารที่จะขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก  ที่ไม่มีเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์ หากไม่มีเอกสารอื่นที่ใช้เป็นคู่มือสำหรับการจัดการพื้นที่จนกว่าแผนการจัดการจะแล้วเสร็จ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 115

  5.     การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) รัฐภาคีจะต้องระบุตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการอนุรักษ์แหล่งนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อแหล่งนั้นๆ มาตรการการอนุรักษ์แหล่ง   รายงานการตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  6.     เอกสารประกอบการนำเสนอ (Documentation)  นำเสนอเอกสารที่จำเป็นต่อการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากนั้นยังรวมถึงภาพถ่าย สไลด์ บัญชีรูปภาพและภาพถ่าย เนื้อหาของการนำเสนอจะต้องส่งในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิค (Diskette หรือ CD – Rom)

  7.     ข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Contact Information of responsible authorities)

  8.     ลายเซ็นในนามของรัฐภาคีสมาชิก (Signature on behalf of the State Party)     


  ที่มา : กองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อ่านทั้งหมด: 2015, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  เทคโนโลยีทางการแพทย์ของญี่ปุ่นกับการช่วยเหลือเอเชีย(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน - ห้ามน้องกระต่าย VDO555
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่29พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  29-5-58 ข่าวข้นรับอรุณ (ช่วงที่5) (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน แมลงสาบ(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  การยึดรถอาจถูกดำเนินคดีกรรโชกได้(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ต่างประเทศช่วยชีวิตแมว(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่28พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  28-5-58 ข่าวข้นรับอรุณ(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน กระโปรงติด(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน - เค้กสไลด์ vdo555.blogspot.com
  คลิปสุดยอดน้ำใจคนไทย นาทีช่วยเหลือสาวซิ่งเก๋งตกน้ำ หน้าบิ๊กซีอยุธยา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่27พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  27-5-58 ข่าวข้นรับอรุณ (ช่วงที่1)(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ถังน้ำแข็ง(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน - ไม่กลัวคิงคอง VDO555.blogspot.com
  ช่วยเหลือสังคม เกาะสินไห(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  รายการ 5 เช้าข่าวใหญ่ 26-5-58(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน MIX แดนซ์มันๆ (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน นางฟ้า
  ร่วมแถลงข่าว เพลงวันเกิด ของไทย(ดีโพลมา 26558 )
  "หน่วยศรีสมบัติ" ช่วยเหลือสุนัข(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปแกล้งคน ตอน เปิดไป ได้เจอว้าวๆๆแน่
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  25-5-58 ข่าวข้นรับอรุณ (ช่วงที่5)(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แข้งเด็กอาแจ็กซ์ฉลองประตูแทงบอลเลียนแบบโด้-เบล
  แกล้งคน (เมื่อเห็นอุกาบาตชนโลก ต่อหน้า)(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  สื่ออ้างหงส์ปัดขายสเตอร์ลิ่งsbothaiให้ผี
  ชมรมรวมพลังช่วยสังคม 14-5-58(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ส้นสูง
  อินไซด์ยุติธรรม : 24 พ.ค. 58 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ปรากฏการณ์ภาคสนามข่าว 24/5/58 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคน เก้าอี้นวด.(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ปรัชญา
  ปืนขอยึดที่3! sbothaiชิรูด์ลงโป้ง,แมวดำลุ้นเจ๊าอยู่รอด
  ปืนขอยึดที่3! sbothaiชิรูด์ลงโป้ง,แมวดำลุ้นเจ๊าอยู่รอด
  ปฏิบัติการ ช่วยเหลือ สุนัขตกคลองระบายน้ำ(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  คลิปญี่ปุ่นรวมสุดยอดแกล้งคน - อย่างฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่23พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ข่าวเที่ยง 23-5-58(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แกล้งคน กวนๆ ตัวตลกโรคจิต(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ปืนขอยึดที่3! sbothaiชิรูด์ลงโป้ง,แมวดำลุ้นเจ๊าอยู่รอด
  ชาวกรุงเก่าวอนหน่วยงานช่วยเหลือสุนัข 90 ตัวถูกทิ้งที่บ่อขยะเก่า
  แกล้งคน ตกใจเจอของใหญ่ 2
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่22พ.ค.2558 (รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  ห้องข่าวฉุกเฉินรับอรุณ(รายการดีที่เราไปค้นพบมา)
  แข้งเด็กอาแจ็กซ์ฉลองประตูแทงบอลเลียนแบบโด้-เบล
  แกล้งคน ผีเด็ก อย่างหลอนรายการดีที่เราไปค้นพบมา
  สื่ออ้างหงส์ปัดขายสเตอร์ลิ่งsbothaiให้ผี

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 671.8759ms