เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 1625 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ (0)
  [5 วันที่ผ่านมา]
 • สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม (0)
  [5 วันที่ผ่านมา]
 • หลักการและเหตุผลของการจัดทำหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)แยกส่วน (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ปรัชญา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ร้านอาหารอ่างศิลา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-6 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-5 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตลาดอ่างศิลา ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงพยาบาลศรีรัตนะ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บริบทของศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักษ์กับการพัฒนา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การออกแบบมุมขายเครื่องสำอางค์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อบต.บางพลี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
     
   
  ปฎิทิน
   
   

  Calendar
  Title and navigation
  Title and navigation
  <กุมภาพันธ์ 2016>
  กุมภาพันธ์ 2016
   
  525262728293031
  61234567
  7891011121314
  815161718192021
  922232425262728
  1029123456
   
     
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 1189869
  • เฉพาะวันนี้ 445
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 487
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
     
  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
  1 กุมภาพันธ์ 2554 - 2:48:00

     


  1.     แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกได้ จะต้องถูกบรรจุอยู่      ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)   ของศูนย์มรดกโลกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

   

  2.     แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะต้องจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน  ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสาร Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention ข้อ 130 ที่กำหนดรูปแบบไว้ ดังนี้

  1. ระบุขอบเขตของแหล่งที่จะนำเสนอ  (Identification of the Property) จะต้องระบุขอบเขตให้ชัดเจนระหว่างพื้นที่ที่จะนำเสนอกับพื้นที่เขตกันชน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐๓  ๑๐๗) แผนที่ที่นำเสนอจะต้องแสดงขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน หากเอกสารที่เสนอไปกำหนดขอบเขตไม่ชัดเจนจะถือว่าเอกสารนั้น ไม่สมบูรณ์

  2. รายละเอียดของแหล่งที่จะนำเสนอ  (Description of the Property) จะต้องรวมถึงขอบเขต และภาพรวมของประวัติความเป็นมาและการพัฒนา องค์ประกอบต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนที่จะต้องมีคำอธิบายประวัติศาสตร์และพัฒนาการ ของแหล่งที่จะนำเสนอ จะต้องมีการอธิบายถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของแหล่งนั้นๆ  ข้อมูลที่บรรยายจะต้องกล่าวถึงคุณค่าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความโดดเด่นที่เป็นเลิศ  และบูรณภาพ และ/หรือความเป็นของแท้ดั่งเดิมของแหล่งนั้นๆ

  3. เหตุผลข้อเท็จจริงในการขึ้นทะเบียน (Justification for Inscription) จะต้องชี้ให้เห็นว่าแหล่งที่จะขอขึ้นทะเบียนนั้นตรงกับหลักเกณฑ์ข้อใดเพราะเหตุใด รวมทั้งต้องทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันที่อาจได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ได้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบนี้จะต้องอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับสากล อธิบายเกี่ยวกับบูรณภาพ และ / หรือ ความเป็นของแท้ดั้งเดิมและแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่นำเสนอนั้นตรวจตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 78-95 อย่างไร

  3.     สถานภาพการอนุรักษ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแหล่ง (State of conservation and factors affecting the property) จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่ง (ทั้งข้อมูลด้านกายภาพและมาตรการอนุรักษ์ที่ใช้ในพื้นที่) รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง (รวมถึงภัยคุกคาม) ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการติดตามการอนุรักษ์ของแหล่งที่นำเสนอในอนาคต

  4.     การคุ้มครอง และการจัดการ  (Protection and management)

  • การคุ้มครอง  :  รวมถึงรายชื่อของมาตรการด้านต่างๆ อาทิ  ข้อบัญญัติ   การควบคุม สัญญา  แผนสถาบันและ /หรือประเพณี ที่ใช้สำหรับคุ้มครองแหล่งนั้นๆ  วิเคราะห์รายละเอียดแนวทางการดำเนินการคุ้มครอง พร้อมทั้งแนบข้อมูลมาตรการด้านต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

  • การจัดการ : จะต้องนำเสนอการจัดการ  หรือ ระบบการจัดการที่เหมาะสมในเอกสารการขอขึ้นทะเบียน  เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการนำแผนการจัดการหรือระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ จัดทำสำเนาของแผนการจัดการ หรือ ระบบการจัดการเป็นภาคผนวกของเอกสารที่จะนำเสนอเป็นมรดกโลกจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ หรือ คำอธิบายของแผนการจัดการหรือเอกสารระบบการจัดการเอกสารที่จะขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก  ที่ไม่มีเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์ หากไม่มีเอกสารอื่นที่ใช้เป็นคู่มือสำหรับการจัดการพื้นที่จนกว่าแผนการจัดการจะแล้วเสร็จ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 115

  5.     การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) รัฐภาคีจะต้องระบุตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการอนุรักษ์แหล่งนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อแหล่งนั้นๆ มาตรการการอนุรักษ์แหล่ง   รายงานการตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  6.     เอกสารประกอบการนำเสนอ (Documentation)  นำเสนอเอกสารที่จำเป็นต่อการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากนั้นยังรวมถึงภาพถ่าย สไลด์ บัญชีรูปภาพและภาพถ่าย เนื้อหาของการนำเสนอจะต้องส่งในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิค (Diskette หรือ CD – Rom)

  7.     ข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Contact Information of responsible authorities)

  8.     ลายเซ็นในนามของรัฐภาคีสมาชิก (Signature on behalf of the State Party)     


  ที่มา : กองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อ่านทั้งหมด: 2226, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
  RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
  RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
     
  Toolbar's wrapper  
  Content area wrapper
  RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
  It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
  Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
   
   
  RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  ลูกสาวร้องขอความช่วยเหลือตามหาพ่อที่หายออกจากบ้าน TNN 24
  จุดจบของ บิ๊กไบค์ สุดเกรียน หนีตำรวจ Racing4You
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่12ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน คุณซานต้า แกล้งคน สุดฮา
  แม่ชีทศพร - ทำของในธรณีสงฆ์เสียหาย.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  งานเสวนา “Meet With Trade Show Gurus”
  บทความที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่อง ค้ำประกันผู้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
  “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดจำหน่ายฟิล์มเอกซเรย์
  ซีพี เฟรชมาร์ท ก้าวสู่ยุคที่ 3 Modern Home Meal Solution
  หลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือครอบครัวพิการ 3 คน TNN 24
  กาลเวลาพาคุย | ชีวิตพลิก “เตี้ย พิจิตร” ตลกดังเก็บขยะขายประทังชีวิต
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่11ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคนให้ตกใจ Heart Beat
  ธรรมนิยาย ท่องขุมนรก ตอน ขุมนรกสาวไส้ สาธุเรดิโอ วิทยุเพื่อศีลธรรม
  Link preesent
  เพื่อนทุก(ข์)บ้าน | ช่วยเหลือชายชราตาบอดโรคเบาหวานกำเริบต้องตัดขา | ช่อง8
  การสร้างรางรถไฟของต่างประเทศ Sinchai
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่10ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน 10 อันดับ ขำๆ Pok'z Mongkonsak'z
  ความอัศจรรย์ของการภาวนาพุทโธ BuddhaSattha Saraburi
  ททท. เสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม สู่โครงการ "งานบูชาดาว รับปีวาน
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพและยกระดับการแข่งขันของ ผู้ประ
  Dcleanfood.com : ทำความรู้จักกับกระเทียม สุดยอดสมุนไพรไทย
  เวียร์ น้ำใจงามช่วยเหลือคน แต่กลับโดนโฟกัสเป้าตุง | เขย่าขวัญคนบันเทิง | 9/2/59 BRIGHT
  ฮือฮา!พระธุดงค์ปฏิบัติธรรม4เดือน สุสานเฮี้ยน TNN 24
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่9ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งคน - คนส่งของให้บ้านผีสิงรวมคลิป แกล้งคน
  แม่ชีทศพร - ตายเพราะห่วงทรัพย์.flv ช่องของ BeeBeeThailand
  แถลงข่าว “การจัดกิจกรรมวิ่ง Active Run 2016 @ภาคกลาง”และ “งานบูชาดาว รับปีวานร มั่งมีพลั
  เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวในไต้หวัน Thai PBS News
  จีนทดสอบรางรถไฟยิงขีปนาวุธ ระยะยิงไกลถึงอเมริกา TomoNews Thailand
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่8ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)
  PrankzSF : แกล้งคนเอาฮา ตัวตลกจอมโหด ตอนที่ 4 Prankz SuperFun
  สารคดี โรงงานผลิตเงิน ธนบัตร Dollar America MONEY FACTORY Documentary GU Channel Thailan
  สมาคมชุ่นอี้แห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานพิธีบวงสรวงองค์ซุ่นตี้ประจำปี
  TNN Life News: ชาวเน็ตชื่นชม คนใจบุญ ช่วยเหลือสุนัขให้หายหนาว TNN Life News TNN24
  ทุบโต๊ะข่าว : เฉลิมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559 07/02/59 AMARIN TVHD
  อินไซด์ยุติธรรม : 7 ก.พ. 59 (เครดิต...คมชัดลึก)
  แกล้งกันขำไม่ออก อุ้มฆ่าคนในลิฟท์ อย่างโหด ฮาฮาฮา ขำขัน
  สกัดทองจาก CPU คอมพิวเตอร์.สกัดทองคำ.สอนสกัดทองคำ.เรียนสกัดทองคำ.รับจ้างสกัดทองคำ ชยพล ช
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กับ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซ
  พิธีต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน
  สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
  Multi Channel by KFC
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  หนังดีวีดี ราคาถูก ให้ท่านเลือกทุกแนว ซีรี่ย์ ! นานาชาติ ! ส่งจริง ! ส่งเร็ว
  แจกนำ้หอมกันยุงฟรี!(เพื่อสร้างบุญกุศล)
  “โทนี่” บริจาคเลือดและสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยลูกคีเมีย NineEntertain Official
  แม่ชีใหญ่077 ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ yutoo1234
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่6ก.พ.2559 (เครดิต...คมชัดลึก)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 703.1257ms