เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2780 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • ร่าง คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (0)
  [19 วันที่ผ่านมา]
 • ความต้องการด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง (0)
  [19 วันที่ผ่านมา]
 • Glenn Murcutt-Sustainable Architecture (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ระบบคืออะไร (0)
  [2 เดือนที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • โครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • TOWS Matrix (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติโดยย่อตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <กันยายน 2557>
   
  3525262728293031
  361234567
  37891011121314
  3815161718192021
  3922232425262728
  40293012345
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 930671
  • เฉพาะวันนี้ 625
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 464
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
  1 กุมภาพันธ์ 2554 - 2:48:00

     


  1.     แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกได้ จะต้องถูกบรรจุอยู่      ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)   ของศูนย์มรดกโลกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

   

  2.     แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะต้องจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน  ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสาร Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention ข้อ 130 ที่กำหนดรูปแบบไว้ ดังนี้

  1. ระบุขอบเขตของแหล่งที่จะนำเสนอ  (Identification of the Property) จะต้องระบุขอบเขตให้ชัดเจนระหว่างพื้นที่ที่จะนำเสนอกับพื้นที่เขตกันชน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐๓  ๑๐๗) แผนที่ที่นำเสนอจะต้องแสดงขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน หากเอกสารที่เสนอไปกำหนดขอบเขตไม่ชัดเจนจะถือว่าเอกสารนั้น ไม่สมบูรณ์

  2. รายละเอียดของแหล่งที่จะนำเสนอ  (Description of the Property) จะต้องรวมถึงขอบเขต และภาพรวมของประวัติความเป็นมาและการพัฒนา องค์ประกอบต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนที่จะต้องมีคำอธิบายประวัติศาสตร์และพัฒนาการ ของแหล่งที่จะนำเสนอ จะต้องมีการอธิบายถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของแหล่งนั้นๆ  ข้อมูลที่บรรยายจะต้องกล่าวถึงคุณค่าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความโดดเด่นที่เป็นเลิศ  และบูรณภาพ และ/หรือความเป็นของแท้ดั่งเดิมของแหล่งนั้นๆ

  3. เหตุผลข้อเท็จจริงในการขึ้นทะเบียน (Justification for Inscription) จะต้องชี้ให้เห็นว่าแหล่งที่จะขอขึ้นทะเบียนนั้นตรงกับหลักเกณฑ์ข้อใดเพราะเหตุใด รวมทั้งต้องทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันที่อาจได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ได้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบนี้จะต้องอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับสากล อธิบายเกี่ยวกับบูรณภาพ และ / หรือ ความเป็นของแท้ดั้งเดิมและแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่นำเสนอนั้นตรวจตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 78-95 อย่างไร

  3.     สถานภาพการอนุรักษ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแหล่ง (State of conservation and factors affecting the property) จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่ง (ทั้งข้อมูลด้านกายภาพและมาตรการอนุรักษ์ที่ใช้ในพื้นที่) รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง (รวมถึงภัยคุกคาม) ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการติดตามการอนุรักษ์ของแหล่งที่นำเสนอในอนาคต

  4.     การคุ้มครอง และการจัดการ  (Protection and management)

  • การคุ้มครอง  :  รวมถึงรายชื่อของมาตรการด้านต่างๆ อาทิ  ข้อบัญญัติ   การควบคุม สัญญา  แผนสถาบันและ /หรือประเพณี ที่ใช้สำหรับคุ้มครองแหล่งนั้นๆ  วิเคราะห์รายละเอียดแนวทางการดำเนินการคุ้มครอง พร้อมทั้งแนบข้อมูลมาตรการด้านต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

  • การจัดการ : จะต้องนำเสนอการจัดการ  หรือ ระบบการจัดการที่เหมาะสมในเอกสารการขอขึ้นทะเบียน  เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการนำแผนการจัดการหรือระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ จัดทำสำเนาของแผนการจัดการ หรือ ระบบการจัดการเป็นภาคผนวกของเอกสารที่จะนำเสนอเป็นมรดกโลกจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ หรือ คำอธิบายของแผนการจัดการหรือเอกสารระบบการจัดการเอกสารที่จะขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก  ที่ไม่มีเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์ หากไม่มีเอกสารอื่นที่ใช้เป็นคู่มือสำหรับการจัดการพื้นที่จนกว่าแผนการจัดการจะแล้วเสร็จ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 115

  5.     การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) รัฐภาคีจะต้องระบุตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการอนุรักษ์แหล่งนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อแหล่งนั้นๆ มาตรการการอนุรักษ์แหล่ง   รายงานการตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  6.     เอกสารประกอบการนำเสนอ (Documentation)  นำเสนอเอกสารที่จำเป็นต่อการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากนั้นยังรวมถึงภาพถ่าย สไลด์ บัญชีรูปภาพและภาพถ่าย เนื้อหาของการนำเสนอจะต้องส่งในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิค (Diskette หรือ CD – Rom)

  7.     ข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Contact Information of responsible authorities)

  8.     ลายเซ็นในนามของรัฐภาคีสมาชิก (Signature on behalf of the State Party)     


  ที่มา : กองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อ่านทั้งหมด: 1729, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  เงาเสียงเต๋า เจมส์ พุ่มพวง หญิงลี(ดีโพลมา2445)
  วิธีการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปั๊มน้ำที่ถูกต้อง
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอััตโนมัติ(ดีโพลมา2444)
  ฎีกาที่น่าสนใจ(ดีโพลมา2442)
  สี่เลือดบ้า มือใหม่หัดปล้น(ดีโพลมา2441)
  ไอแบงก์ จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ”(ดีโพลมา2440)
  HAPIfork ส้อมอัจฉริยะช่วยลดน้ำหนัก
  อยากเป็นสาวหุ่นดี ต้องฝึกทำสิ่งเหล่านี้ให้เป็นนิสัย
  แสงยามเช้า อัศจรรย์แห่งการลดความอ้วน
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องอัตโนมัติ(ดีโพลมา2439)
  เปิดรายชื่อที่คาดจะเป็นผบก.(ดีโพลมา2438)
  โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด (ดีโพลมา2437)
  คลิปตำรวจไทยไม่เฟี้ยวววว ไม่เคยจับกูได้ ล่าสุดโดนจับแล้ว
  เพลงเพราะๆฟังต่อเนื่องหลายๆเพลงอัตโนมัติ(ดีโพลมา2436)
  Car Free Day เปิดถนนคนเดิน ปิดถนนสีลม 20-22 ก.ย.
  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุคัลแมกี KALMAEGI ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 16 กันยายน 2557
  การส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
  เตรียมตัว!เมื่อส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
  ฝึกดูหนังให้เก่งภาษาอังกฤษ
  วิงส์ไก่แซ่บ ฉบับ Homemade
  【 ชิสึโอกะงานแฟร์ &การศึกษาแฟร์ 】
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องขวามือ(ดีโพลมา2435)
  พนักงานสอบสวนไม่รับคำร้องทุกข์ มีความผิดตามมาตรา 157(ดีโพลมา2434)
  หลวงพี่เท่ง 2 รุ่นฮาร่ำรวย(ดีโพลมา2433)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องขวามือ(ดีโพลมา2432)
  (ชมคลิป)ตำรวจนั่งวินจยย.ไล่จับแท็กซี่เมาปลิ้น(ดีโพลมา2431)
  รถไฟเรือเมล์ลิเกกองถ่าย ตอนที่ 30 ตอนจบ(ดีโพลมา2430)
  วิธีการทาแป้งอย่างถูกวิธี เพื่อให้ใบหน้าห่างไกลจากสิว
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องขวามือ(ดีโพลมา2429)
  ข่าวโยกย้ายนายตำรวจ(ดีโพลมา2428)
  ผู้ใหญ่ ยังอาย เทพมากๆ(ดีโพลมา2427)
  โฆษณา Thailand Happiness 2014 สวยมาก น่าเที่ยวสุด ๆ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่องขวามือ(ดีโพลมา2426)
  รอง ผบ.ตร.แถลงรวบ"ชายชุดดำ"สังหาร"พล.อ.ร่มเกล้า"(ดีโพลมา2425)
  รวมเพลงจีนฮิตในอดีตที่ติดหูคนไทย(ดีโพลมา2424)
  Caterman เคเทอร์แมน : ขนมไทยและความหมายมงคล
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2423)
  "ศรีวราห์"ผงาดนครบาล (ดีโพลมา2422)
  ร่วมเสวนารีสตาร์ทสุขภาพ!! (ดีโพลมา2421)
  คลิปสุดยอด การวาดภาพ 3 มิติ(ดีโพลมา2420)
  6 สูตรหน้าเด้ง เพื่อทุกสภาพผิว
  วิธีทำให้ผ้าแห้งเร็วทันใจ โดยไม่ต้องใช้เครื่องอบผ้า
  5 สเต็ปซักผ้าห่มให้สะอาด ไร้คราบสกปรก
  วิธีแต่งหน้าใส ๆ ดูสวยแบบสาวสุขภาพดี
  กินคลีนกันเถอะ เมนูคลีนสำหรับคนรักสุขภาพ
  7 เทศกาลและประเพณีไทยน่าเที่ยว ที่ฝรั่งยกนิ้วให้
  6 สูตรหน้าเด้ง เพื่อทุกสภาพผิว
  วิธีกินอาหารให้สุขภาพดี ระหว่างออกทริปท่องเที่ยว
  แก้ปัญหาผมแห้งเสียด้วยไข่ไก่
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2419)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 546.001ms