เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 1930 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ร่าง คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ความต้องการด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • Glenn Murcutt-Sustainable Architecture (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ระบบคืออะไร (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • TOWS Matrix (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <ธันวาคม 2557>
   
  4824252627282930
  491234567
  50891011121314
  5115161718192021
  5222232425262728
  532930311234
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 990621
  • เฉพาะวันนี้ 181
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 465
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก
  1 กุมภาพันธ์ 2554 - 2:48:00

     


  1.     แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกได้ จะต้องถูกบรรจุอยู่      ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)   ของศูนย์มรดกโลกเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

   

  2.     แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจะต้องจัดทำเอกสารขอขึ้นทะเบียน  ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสาร Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention ข้อ 130 ที่กำหนดรูปแบบไว้ ดังนี้

  1. ระบุขอบเขตของแหล่งที่จะนำเสนอ  (Identification of the Property) จะต้องระบุขอบเขตให้ชัดเจนระหว่างพื้นที่ที่จะนำเสนอกับพื้นที่เขตกันชน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๐๓  ๑๐๗) แผนที่ที่นำเสนอจะต้องแสดงขอบเขตที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน หากเอกสารที่เสนอไปกำหนดขอบเขตไม่ชัดเจนจะถือว่าเอกสารนั้น ไม่สมบูรณ์

  2. รายละเอียดของแหล่งที่จะนำเสนอ  (Description of the Property) จะต้องรวมถึงขอบเขต และภาพรวมของประวัติความเป็นมาและการพัฒนา องค์ประกอบต่างๆ ที่ระบุไว้ในแผนที่จะต้องมีคำอธิบายประวัติศาสตร์และพัฒนาการ ของแหล่งที่จะนำเสนอ จะต้องมีการอธิบายถึงความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญของแหล่งนั้นๆ  ข้อมูลที่บรรยายจะต้องกล่าวถึงคุณค่าที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ความโดดเด่นที่เป็นเลิศ  และบูรณภาพ และ/หรือความเป็นของแท้ดั่งเดิมของแหล่งนั้นๆ

  3. เหตุผลข้อเท็จจริงในการขึ้นทะเบียน (Justification for Inscription) จะต้องชี้ให้เห็นว่าแหล่งที่จะขอขึ้นทะเบียนนั้นตรงกับหลักเกณฑ์ข้อใดเพราะเหตุใด รวมทั้งต้องทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันที่อาจได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ได้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบนี้จะต้องอธิบายให้เห็นถึงความสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับสากล อธิบายเกี่ยวกับบูรณภาพ และ / หรือ ความเป็นของแท้ดั้งเดิมและแสดงให้เห็นว่าแหล่งที่นำเสนอนั้นตรวจตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 78-95 อย่างไร

  3.     สถานภาพการอนุรักษ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อแหล่ง (State of conservation and factors affecting the property) จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์แหล่ง (ทั้งข้อมูลด้านกายภาพและมาตรการอนุรักษ์ที่ใช้ในพื้นที่) รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อแหล่ง (รวมถึงภัยคุกคาม) ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นในการติดตามการอนุรักษ์ของแหล่งที่นำเสนอในอนาคต

  4.     การคุ้มครอง และการจัดการ  (Protection and management)

  • การคุ้มครอง  :  รวมถึงรายชื่อของมาตรการด้านต่างๆ อาทิ  ข้อบัญญัติ   การควบคุม สัญญา  แผนสถาบันและ /หรือประเพณี ที่ใช้สำหรับคุ้มครองแหล่งนั้นๆ  วิเคราะห์รายละเอียดแนวทางการดำเนินการคุ้มครอง พร้อมทั้งแนบข้อมูลมาตรการด้านต่างๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น โดยจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส

  • การจัดการ : จะต้องนำเสนอการจัดการ  หรือ ระบบการจัดการที่เหมาะสมในเอกสารการขอขึ้นทะเบียน  เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการนำแผนการจัดการหรือระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ จัดทำสำเนาของแผนการจัดการ หรือ ระบบการจัดการเป็นภาคผนวกของเอกสารที่จะนำเสนอเป็นมรดกโลกจัดทำรายละเอียดการวิเคราะห์ หรือ คำอธิบายของแผนการจัดการหรือเอกสารระบบการจัดการเอกสารที่จะขอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก  ที่ไม่มีเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์ หากไม่มีเอกสารอื่นที่ใช้เป็นคู่มือสำหรับการจัดการพื้นที่จนกว่าแผนการจัดการจะแล้วเสร็จ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 115

  5.     การติดตามตรวจสอบ (Monitoring) รัฐภาคีจะต้องระบุตัวชี้วัดหลักที่ใช้ในการอนุรักษ์แหล่งนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อแหล่งนั้นๆ มาตรการการอนุรักษ์แหล่ง   รายงานการตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

  6.     เอกสารประกอบการนำเสนอ (Documentation)  นำเสนอเอกสารที่จำเป็นต่อการขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากนั้นยังรวมถึงภาพถ่าย สไลด์ บัญชีรูปภาพและภาพถ่าย เนื้อหาของการนำเสนอจะต้องส่งในรูปของเอกสารสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิค (Diskette หรือ CD – Rom)

  7.     ข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Contact Information of responsible authorities)

  8.     ลายเซ็นในนามของรัฐภาคีสมาชิก (Signature on behalf of the State Party)     


  ที่มา : กองอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   อ่านทั้งหมด: 1832, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  เสียงประชาชนเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
  คลุกวงข่าว Wed พุธ 17 ธันวาคมน 2557(ดีโพลมา171257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  “บิ๊กป้อม” ยันประสาน ตปท.จับพวกผิด ม.112(ดีโพลมา171257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่17ธ.ค.2557 (ดีโพลมา171257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หนัง ฉากขำๆ (ดีโพลมา171257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  กระต่ายน่าเลี้ยง
  ไดร์อาร์รี่ชีวิตประจำวัน
  แมวน่าเลีี้ยง
  ผามออีแดง
  ใบงานที่ 2.1
  มันใหญ่มาก
  Bigbike Thailand
  เพลงใหม่
  กาลาปากอส
  เพลงสากล
  สัตว์เลี้ยงที่น่ารัก
  อุทยานหลวงราชพฤษ์
  ไดอารี่ของ roongthiwa
  แหล่งท่องเที่ยว
  Music on heart
  สัตว์เลี้ยงน่ารัก
  จับมือกันให้เปนวงกลม
  สัตว์เลี้ยงน่ารัก
  เคล็ดลับการเลือกซื้อ SD Card ให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ของคุณ
  ข่าว 5 หน้า 1 Tue อังคาร 16 ธันวาคม 2557
  คุยโขมงบ่าย 3 Tue อังคาร 16 ธันวาคม 2557(ดีโพลมา161257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  “ประยุทธ์” เร่งแจงต่างชาติลากพวกหนีคดีหมิ่นฯ(ดีโพลมา161257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายง
  ย้ายล้างบาง! 262 ตำรวจเครือข่าย"พงศ์พัฒน์"ออกนอกหน่วย (ดีโพลมา161257)ร่วมกับสื่อสยามข่าว
  ตลกหกฉาก FULL(ดีโพลมา161257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  งานแสดงนิทรรศการทางการแพทย์และกิจกรรม Open House(ดีโพลมา151257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(
  ทายนิสัยจากกรุ๊ปเลือด : กรุ๊ป B
  5 เช้าข่าวใหญ่ Mon จันทร์ 15 ธันวาคม 2557
  กระบะหลุดโค้งประสานงารถบรรทุก(ดีโพลมา151257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ข่าวข้นรับอรุณ 15 ธันวาคม 2557(ดีโพลมา151257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่15ธ.ค.2557(ดีโพลมา151257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  หนังเรื่องพระมหาชนก(ดีโพลมา151257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เชิญสมาชิกแพทยสภา เลือกตั้ง “กรรมการแพทยสภา”(ดีโพลมา151257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายง
  วงจรปิดนายแอ้มเข็นรถเข็นขายปลาหมึกบรรจุชิ้นส่วนศพ (ดีโพลมา141257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลช
  ผบก.กรุงเก่าตรวจที่เกิดเหตุบ้านพลุระเบิด(ดีโพลมา141257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  จับแล้ว 7 พันราย แมงกะไซวิ่งบนทางเท้า (ดีโพลมา141257)ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ข่าวข้นสุดสัปดาห์ 13 ธันวาคม 2557
  ชมเชยบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) (ดีโพลมา141257.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  จับประเด็นข่าวร้อน Sat เสาร์ 13 ธันวาคม 2557 (ดีโพลมา131257.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ราย
  เวทีข่าวสุดสัปดาห์ Sat เสาร์ 13 ธันวาคม 2557(ดีโพลมา131257.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายง
  เดินหน้าผ่าตำรวจ13ธ.ค.2557(ดีโพลมา131257.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ( วนาสินธุ์ ครั้งที่2)(ดีโพลมา131257.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน
  คลุกวงข่าว 12 ธันวาคม 2557 (ดีโพลมา121257.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  คลุกวงข่าว 12 ธันวาคม 2557
  สปช.ชงเลือกนายก - ครม.โดยตรง(ดีโพลมา121257.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)
  เพจตร.จราจร แชร์คลิป "ใหญ่คับฟ้า"(ดีโพลมา121257.ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(รายงาน)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 514.8009ms