เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2099 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ร่าง คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ความต้องการด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • Glenn Murcutt-Sustainable Architecture (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • การสร้างความแตกต่างในตลาด (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ระบบคืออะไร (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • TOWS Matrix (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <ธันวาคม 2557>
   
  4824252627282930
  491234567
  50891011121314
  5115161718192021
  5222232425262728
  532930311234
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 995982
  • เฉพาะวันนี้ 390
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 465
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  ทฤษฎีการบริหารการศึกษา
  4 กุมภาพันธ์ 2554 - 0:06:00

     

  ทฤษฏีการบริหาร

                                                                                        ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
      ในการบริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา หลักการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของ

  การบริหารทั้งนี้เพื่อให้การจัดการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุมมอง

  ในการบริหารสถานศึกษายิ่งขึ้นต่อไป

  คำจำกัดความ

      คำว่า การบริหาร”(Administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหารราชการ อีกคำหนึ่ง คือ  การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้

  กับคำว่า การบริหาร ส่วนมากหมายถึง การจัดการทางธุรกิจมากกว่าโดยมีหลายท่านได้ระบุดังนี้
          Peter F Drucker : คือ ศิลปะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 2)
          Herbert A. Simon :กล่าวว่าคือ กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุวัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 2)
          การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทำให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทำจนเป็น ผลสำเร็จ กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานจนสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว (Simon) 
          การบริหาร คือ กระบวนการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (Sergiovanni) 
          การบริหาร คือ การทำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Barnard)
          การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆอย่างที่บุคคลร่วมกันกำหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม (สมศักดิ์ คงเที่ยง , 2542 : 1)

       ส่วนคำว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันดำเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัย

  ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดำเนินชีวิตอยู่(ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 6)

      คำว่า สถานศึกษา หมายความ ว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2547 : 23)
  การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ 
      การบริหารเป็นสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารในลักษณะของ

  การปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะ ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) (ที่มา :http://www.kunkroo.com/admin1.html,)
      ปัจจัยสำคัญการบริหารที่สำคัญมี 4 อย่าง ที่เรียกว่า 4Ms ได้แก่ 
                1. คน (Man) 
                2 เงิน (Money) 
                3. วัสดุสิ่งของ(Materials) 
                4. การจัดการ (Management)

      กระบวนการบริหารการศึกษา 
          จากหลักการบริหารทั่วไป 14 ข้อของ Fayol ทำให้ต่อมา Luther Gulick ได้นำ

  มาปรับต่อยอดเป็นที่รู้จักกันดีในตัวอักษรย่อที่ว่า “POSDCoRB” กลายเป็นคัมภีร์ของการจัดองค์การในต้นยุคของศาสตร์การบริหารซึ่งตัวย่อแต่ละตัวมีความหมายดังนี้

                P – Planning หมายถึง การวางแผน 
                O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ
                S – Staffing หมายถึง การจัดคนเข้าทำงาน 
                D – Directing หมายถึง การสั่งการ
                Co – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือ
                R – Reporting หมายถึง การรายงาน 
                B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ
  ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
      ทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอย่างมีหลักเกณฑ์มีการทดสอบและการสังเกตจนเป็นที่แน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท(Set) ของมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่างกว้างที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองค์กรการ

  ทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถนำไปประยุกต์ และปฏิบัติได้ ทฤษฎีมีบทบาทในการให้คำอธิบายเกี่ยวกับปรากฎทั่วไปและชี้แนะการวิจัย 
  ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา 
      ระยะที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคนักทฤษฎี

  การบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มดังนี้
            1.กลุ่มการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทย์เลอร์(Scientific Management)ของ

  เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์การได้ เจ้าของตำรับ “The one best way” คือประสิทธิภาพของการทำงานสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งสำคัญ 3 อย่างคือ 
                      1.1 เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด (Selection)
                      1.2 ฝึกอบบรมคนงานให้ถูกวิธี (Training)
                      1.3 หาสิ่งจูงใจให้เกิดกำลังใจในการทำงาน (Motivation)
          เทย์เลอร์ ก็คือผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง “Time and Motion Studies” เวลาและการเคลื่อนไหว เชื่อว่ามีวิธีการการทางวิทยาศาสตร์ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เพียงวิธีเดียวที่ดีที่สุด เขาเชื่อในวิธีแบ่งงานกันทำ ผู้ปฏิบัติระดับล่างต้องรับผิดชอบต่อระดับบน เทย์เลอร์ เสนอ ระบบการจ้างงาน(จ่ายเงิน)บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ สรุปหลักวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์สรุปง่ายๆประกอบด้วย 3 หลักการดังนี้
                        1. การแบ่งงาน (Division of Labors)
                        2. การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน (Hierarchy)
                        3. การจ่ายค่าจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment)
            2. กลุ่มการบริหารจัดการ(Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองค์การอย่างเป็นทางการ(Formal Organization Theory ) ของ อังรี

  ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร ทั้ง Fayol และ Taylor

  จะเน้นตัวบุคลปฏิบัติงาน + วิธีการทำงาน ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองด้าน จิตวิทยา” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 17)Fayol ได้เสนอแนวคิดในเรื่องหลักเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 14 ประการ แต่ลักษณะที่สำคัญ มีดังนี้
                      2.1 หลักการทำงานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความชำนาญเฉพาะทาง
                      2.2 หลักสายบังคับบัญชา เริ่มจากบังคับบัญชาสูงสุดสู่ระดับต่ำสุด
                      2.3 หลักเอกภาพของบังคับบัญชา (Unity of Command)
                      2.4 หลักขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผู้ดูแลหนึ่งคนต่อ 6 คนที่จะอยู่ใต้การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด

                      2.5 การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication) การสื่อสารโดยตรงจากเบื้องบนสู่เบื้องล่าง

                      2.6 หลักการแบ่งระดับการบังคับบัญชาให้น้อยที่สุด คือ ไม่ควรมีสายบังคับบัญชายืดยาว หลายระดับมากเกินไป

                      2.7 หลักการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ (Line and Staff Division)
            3. ทฤษฎีบริหารองค์การในระบบราชการ(Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ที่กล่าวถึงหลักการบริหารราชการประกอบด้วย
                      3.1 หลักของฐานอำนาจจากกฎหมาย
                      3.2 การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ต้องยึดระเบียบกฎเกณฑ์
                      3.3 การแบ่งงานตามความชำนาญการเฉพาะทาง
                      3.4 การแบ่งงานไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตัว 
                      3.5 มีระบบความมั่นคงในอาชีพ
                จะอย่างไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในด้าน ข้อเสีย คือ สายบังคับบัญชายืดยาวการทำงานต้องอ้างอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทันการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เรียกว่า ระบบ “Red tape” ในด้านข้อดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก การบังคับบัญชา การเลื่อนขั้นตำแหน่งที่มีระบบระเบียบ แต่ในปัจจุบันระบบราชการกำลังถูกแทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ทำให้เริ่มมีปัญหา
      ระยะที่ 2  ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 10) ยุคทฤษฎี

  มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation ) Follette ได้นำเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอ

  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง(Conflict) ไว้ 3 แนวทางดังนี้
                1. Domination คือ ใช้อำนาจอีกฝ่ายสยบลง คือให้อีกฝ่ายแพ้ให้ได้ ไม่ดีนัก
                2. Compromise คือ คนละครึ่งทาง เพื่อให้เหตุการณ์สงบโดยประนีประนอม
                3. Integration คือ การหาแนวทางที่ไม่มีใครเสียหน้า ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) นอกจากนี้ Follette ให้ทัศนะน่าฟังว่า การเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเป็นความพกพร่องของการบริหาร” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 25) 
           การวิจัยหรือการทดลองฮอร์ทอร์น(Hawthon Experiment) ที่ เมโย(Mayo) กับคณะทำการวิจัยเริ่มที่ข้อสมมติฐานว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
  คนงาน มีการค้นพบจากการทดลองคือมีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ที่ว่า ความสัมพันธ์ของมนุษย์ มีความสำคัญมาก ซึ่งผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอสรุปได้ดังนี้

                      1. คนเป็นสิ่งมีชีวิต จิตใจ ขวัญ กำลังใจ และความพึงพอใจเป็นเรื่องสำคัญในการทำงาน
                      2. เงินไม่ใช่ สิ่งล่อใจที่สำคัญแต่เพียงอย่างเดียว รางวัลทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการทำงานไม่น้อยกว่าเงิน
                      3. การทำงานขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพคับที่อยู่ได้คับใจอยู่อยาก
            ข้อคิดที่สำคัญ การตอบสนองคน ด้านความต้องการศักดิ์ศรี การยกย่อง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานจากแนวคิด มนุษยสัมพันธ์”*
      ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542: 11) ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร(Administrative Theory)หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธ์ของคน + พฤติกรรมขององค์การ ซึ่งมีแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่หลายๆคนได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้
          1.เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard ) เขียนหนังสือชื่อ The Function of The Executive ที่กล่าวถึงงานในหน้าที่ของผู้บริหารโดยให้ความสำคัญต่อบุคคลระบบของความร่วมมือองค์การ และเป้าหมายขององค์การ กับความต้องการของบุคคลในองค์การต้องสมดุลกัน 
          2.ทฤษฎีของมาสโลว์ ว่าด้วยการจัดอันดับขั้นของความต้องการของมนุษย์(Maslow – Hierarchy of needs) เป็นเรื่องแรงจูงใจแบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้งแต่ความต้องการด้านกายภาพ ความต้องการด้านความปลอดภัยความต้องการด้านสังคม ความต้องการด้านการเคารพ  นับถือ และประการสุดท้าย คือ การบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสได้พัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการทำงาน แต่ความต้องการเหล่านั้นต้องได้รับการสนองตอบตามลำดับขั้น

          3.ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์(Douglas MC Gregor Theory X,

  Theory Y ) เขาได้เสนอแนวคิดการบริหารอยู่บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ต่างกัน ทฤษฎี X(The Traditional View of Direction and Control)ทฤษฎีนี้เกิดข้อสมติฐานดังนี้

                      1. คนไม่อยากทำงาน และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
                      2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเริ่ม ชอบให้การสั่ง 
                      3. คนเห็นแก่ตนเองมากกว่าองค์การ 
                      4. คนมักต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
                      5. คนมักโง่ และหลอกง่าย 
  ผลการมองธรรมชาติของมนุษย์เช่นนี้ การบริหารจัดการจึงเน้นการใช้เงิน วัตถุ เป็นเครื่องล่อใจ เน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นต้น
                ทฤษฎี Y(The integration of Individual and Organization Goal) ทฤษฎีข้อนี้เกิดจากข้อสมติฐานดังนี้
                      1. คนจะให้ความร่วมมือ สนับสนุน รับผิดชอบ ขยัน 
                      2. คนไม่เกียจคร้านและไว้วางใจได้ 
                      3. คนมีความคิดริเริ่มทำงานถ้าได้รับการจูงใจอย่างถูกต้อง 
                      4. คนมักจะพัฒนาวิธีการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
                ผู้บังคับบัญชาจะไม่ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเข้มงวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จักควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากขึ้น ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันจากความเชื่อที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดระบบการบริหารที่แตกต่างกันระหว่างระบบที่เน้นการควบคุมกับระบบที่ค่อนข้างให้อิสระภาพ

          4.อูชิ (Ouchi ) ชาวญี่ปุ่นได้เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi)ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X , Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการหน้าที่ของผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การ

  สรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มีองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการคือ 
                      1. การทำให้ปรัชญาที่กำหนดไว้บรรลุ 
                      2. การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                      3. การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
                      4. การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

                                                                                                 อ้างอิง
  ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, และวิบูลย์ โตวณะบุตร. (2542). หลักและทฤษฎีการบริหาร
  การศึกษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
  ศิริพงษ์ เศาภายน, (2548). หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 
  2. กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์.
  สมศักดิ์ คงเที่ยง, (ม.ป.ป.) หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มิตรภาพ  อ่านทั้งหมด: 3320, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  ข่าวฟ้ายามเย็น
  รายการ ขยายข่าว : สึ-นา-มิ
  นาทีฉุกเฉิน นาทีเตือนภัย โจรขโมย
  สุดยอดยุวศิลปินเลือดใหม่ 2557
  อินไซด์ตำรวจ (ดีโพลมา291257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  ผบ.ตร.เห็นพ้องไล่ "พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์" พร้อมพวกรวม 6 คน ออกจากราชการ(ดีโพลมา281257ร่วมกับส
  หนังจีนพากษ์ไทย KhonbinTewada(ดีโพลมา271257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  คลุกวงข่าว 26 ธันวาคม 2557(ดีโพลมา261257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  รถบรรทุกงัดกฏหมายฉะตำรวจ มองข้ามมาตรา 34(ดีโพลมา251257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  10ข่าวเด็ดแมเนเจอร์ 26 ธ.ค.57(ดีโพลมา261257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26ธ.ค.2557(ดีโพลมา261257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  หนังเรื่องเฮโล 4 หน่วยฝึกรบมหากาฬ(ดีโพลมา261257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  หางาน part time หางานคีย์ข้อมูล ทำงานผ่าน word ง่ายๆ
  คลุกวงข่าว 24 ธันวาคม 2557
  เสียงประชาชนเปลี่ยนแปลงประเทศไทย(ดีโพลมา241257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  ศาลฎีกายืนจำคุกเสื้อแดงเผาเอ็นบีทีขอนแก่น(ดีโพลมา241257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24ธ.ค.2557(ดีโพลมา241257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  หนังเรื่องคัมภีร์หยุดกระสุน(ดีโพลมา241257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  number_format และ money_format PHP
  แค่ไหนกัน … ความรู้ระดับดอกเตอร์ ?
  คุยโขมงบ่าย3อังคาร 23 ธ.ค.2557
  ข่าวข้นรับอรุณ 23 ธันวาคม 2557
  พระราม 9 ข่าวเช้า Tue อังคาร 23 ธันวาคม 2557
  กมธ.ยกร่าง รธน.ยันเห็นควรคงรูปแบบ(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  ก.ตร.เลื่อนวาระแต่งตั้งตร.ระดับสว.-รองผบก. ไป15 ม.ค.58(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวม
  โจวซิงฉือ หนังจีน 007(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  php function wordwrapตัดข้อความ
  สวนดุสิตโพล ระบุ ประชาชนพอใจผลงาน คสช.(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  ลักษณะของนักกีฬา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่23ธ.ค.2557(ดีโพลมา231257ร่วมกับสื่อสยามข่าวมวลชน(ถ่ายทอด)
  Xavi Hernandez
  การเล่นบาส
  ชนาธิป สรงกระสินธ์
  มิวสิค
  ชาริล ชัปปุยส์
  แมวน่ารัก
  ชนาธิป สรงกระสินธ์
  Love Golden
  นักกีฬา
  Cristiano Ronaldo
  ท่องเที่ยวผาแต้ม
  ท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง ล่องเรือแม่น้ำโขง, กรุงเทพ - น่าน - หลวงพระบาง - น่าน -
  ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น
  แนะนำที่ท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ
  Safety journy
  กีฬา
  Neymar11
  ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น
  ท่องเที่ยวผาแต้ม
  Ronaldinho

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 546.0009ms