เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 4466 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • หลักการและเหตุผลของการจัดทำหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)แยกส่วน (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ปรัชญา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ร้านอาหารอ่างศิลา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-6 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-5 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตลาดอ่างศิลา ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • โรงพยาบาลศรีรัตนะ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • บริบทของศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักษ์กับการพัฒนา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การออกแบบมุมขายเครื่องสำอางค์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อบต.บางพลี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <พฤศจิกายน 2558>
   
  442627282930311
  452345678
  469101112131415
  4716171819202122
  4823242526272829
  4930123456
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 1158172
  • เฉพาะวันนี้ 334
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 485
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  โครงการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาป
  18 กรกฎาคม 2556 - 2:16:00

   

  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค

  โครงการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัด

  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

  ๑.หลักการและเหตุผล

               การที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมและให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีจะต้องประกอบกับปัจจัยที่หลากหลายที่จะนำมาบูรณาการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมาหลังจากสิ้นสุดแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕[1]การที่จะผลักดันให้เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหลืออยู่สามารถนำไปปฏิบัติจนเป็นผลสำเร็จได้ทั้งหมด หรือให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ด้วยข้อจำกัดในหลายด้าน อาทิเช่น การบริหารจัดการด้านแผน ที่ขาดประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานระดับสำนักดำเนินงานแบบไม่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความจำกัดของงบประมาณ นโยบายของรัฐบาลที่อาจเปลี่ยนแปลงไป สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย และกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เช่น ปัญหาและการปรับตัวของสภาพสังคมภายหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง ปัญหาและผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ปัญหาอุบัติภัย การป้องกันน้ำท่วม การสนองตอบต่อความต้องการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประชาชน ความล่าช้าของการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ถึงจะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเน้นโครงการที่สำคัญซึ่งสอดคล้องตรงตามเป้าหมายของแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ และนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการขับเคลื่อนมากที่สุดแล้วก็ตาม

          การที่มีแผนยุทศาสตร์ที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม และให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี กอรปทั้งมิติทางกลยุทธ์ที่ได้นำสู่ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำ การลดปริมาณมูลฝอย และนำกลับไปใช้ประโยชน์  การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน  การลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ   การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

  เมือง การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตพอเพียง การเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมหานครเพิ่มขึ้น[2]

  อีกหลายบริบททางมิติของการพัฒนาระบบบริการประชาชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นเลิศด้านบริการ  การสร้างกรอบทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนามหานคร การจัดโครงสร้างการบริหารมหานครเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคและมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน การเสริมศักยภาพงานบริหารการคลังและงบประมาณโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิเคราะห์เชิงรุกด้วยข้อมูลจริง การเสริมศักยภาพกลไกการนำแผนบริหารราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบริหารมหานคร การเสริมสร้างให้บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความพร้อมทั้งด้านศักยภาพ คุณภาพชีวิตและความภาคภูมิใจ การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารและพัฒนามหานคร[3]

  เป็นที่ยอมรับกันว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองขนาดใหญ่ระดับมหานครเมืองหนึ่งในหลายเมืองทั่วโลก เช่น มหานครลอนดอน มหานครโตเกียว มหานครนิวยอร์ก ฯลฯ ที่เป็นศูนย์กลางกิจกรรมต่าง ๆ และผลที่ได้รับจากการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่าง ๆ นี้เองส่งผลให้เกิดปัญหาของเมืองมากมายหลายประการ เช่น ปัญหาการวางผังเมือง ปัญหาการจราจร ปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาขยะ ปัญหาการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ปัญหาการศึกษา ปัญหาสุขภาพ ปัญหาคุณภาพชีวิต และปัญหาระบบบริหารจัดการมหานคร ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน และกรุงเทพมหานครเองได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหา[4]

            หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การรวบรวม สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและจัดทำแผน กำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายและทบทวนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับความร่มรื่น สวยงามของเมือง พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ของเมือง การจัดการมลภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับมูลฝอย อากาศ เสียงและน้ำเสีย[5]

  เนื่องจากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การเป็นอย่างมาก จากการสำรวจ ศึกษา ค้นคว้าการพัฒนาเมืองและปัญหาการจัดการเมืองจากหลาย ๆ ประเทศ ในเบื้องต้นพบว่า มหานครส่วนใหญ่ต่างมีกรอบแนวทางในการพัฒนาเมืองด้วยการแก้ไขปัญหาเดิมได้บางส่วน แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาที่เป็นผลกระทบมาจากแนว

  ทางการแก้ไขปัญหาเดิมเหล่านั้นได้ กล่าวคือ การกำหนดแนวทางพัฒนาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เฉพาะส่วนซึ่งอาจทำให้แก้ปัญหาได้หนึ่งจุดแต่ไปเพิ่มปัญหาอีกหนึ่งจุด และการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ยังขาดความเชื่อมโยงแบบองค์รวมหรือเครือข่ายในการพัฒนาในระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาการบริหารกรุงเทพมหานครที่ดี  ต้องเป็นไปอย่างมีระบบด้วยการวางแผนแบบบูรณาการ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความครอบคลุมในทุก ๆ ด้านและเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ นอกจากนี้ การที่จะพัฒนาการบริหารกรุงเทพมหานครอย่างบูรณาการได้ จำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่สามารถชี้นำการดำเนินการและเครื่องมือที่จะตรวจสอบผลการดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ ตัวชี้วัด นั่นเอง

        ตัวชี้วัด หรือ Indicators ที่มีประโยชน์ควรมีความสามารถในการวัดได้ทั้งผลผลิต และผลลัพธ์ของการดำเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ซึ่งตัวชี้วัดที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นการวัดที่ผลผลิตของการดำเนินงาน กล่าวคือ เป็นการวัดเป้าหมายภายในการดำเนินงานแต่หากต้องการวัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพรวม (Big Picture) จำเป็นต้องมีการบูรณาการคุณลักษณะ (Feature) หรือเงื่อนไข (Conditions) รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้มีความครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด นอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่มีความเที่ยงตรงหรือแม่นตรงในการวัดต้องมีความทันสมัยหรือทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นั่นหมายถึงต้องพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขตัวชี้วัดตามความจำเป็นเพื่อให้ตัวชี้วัดนั้น ๆ สามารถใช้งานได้สมประโยชน์ตามที่ได้ตั้งไว้

  ดังนั้น การที่จะพัฒนายุทธศาสตร์ให้มีความพร้อมในการเป็นแกนหลักที่มั่นคงของการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจของเมืองสู่การเป็นศูนย์กลางทุกด้านของภูมิภาค มิใช่เพียงการกำหนดนโยบายหรือแผนปฏิบัติการประจำปีที่ตายตัวในแต่ละปีเท่านั้น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวจะมีความเกี่ยวพันกับสภาวะแวดล้อม เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมของคนในสังคม ฯลฯ ซึ่งจะอาศัยเพียงหน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบโดยตรงมิได้ จำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเชิงลึกในภาพรวม ซึ่งการที่จะสร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดที่สามารถวัดการพัฒนาของทุกยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการประสบการณ์ แนวคิด ทฤษฎีและผลประโยชน์สาธารณะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่ไม่เกิดผลกระทบในภายหลังให้ชนรุ่นหลังต้องตามแก้ไขปัญหาต่อไป อย่างไรก็ดี การพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยตัวชี้วัดที่สามารถตอบสนองเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานและมีความเที่ยงตรงหรือแม่นตรงในการวัด รวมทั้งต้องมีความทันสมัยหรือทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้ตัวชี้วัดนั้น ๆ สามารถใช้งานได้สมประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ แล้วนำมาคัดกรองเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดที่มีความเที่ยงตรง แม่นตรงเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

            สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีความพร้อมที่จะบริการวิชาการจากศักยภาพของบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและนวัตกรรมเทคโนโลยี โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีคุณสมบัติของที่ปรึกษาครบถ้วนตามที่กรุงเทพมหานครมีความประสงค์ที่จะให้ดำเนินการเป็นที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

   

  ๒. วัตถุประสงค์

         เพื่อการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานคร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการตามข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน ที่กรุงเทพมหานครกำหนด อันประกอบด้วย

          ๒.๑ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลปัญหา ปัจจัยและสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

          ๒.๒ เพื่อศึกษา วิเคราะห์วิจัยตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          ๒.๓ เพื่อระดมความคิดเห็น สังเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำมาคัดกรองเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัด

          ๒.๔ เพื่อจัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การพัฒนา และกรอบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมของกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการ

          ๒.๕ เพื่อนำเสนอแนวทางพร้อมการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          ๒.๖ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

          ๒.๗ เพื่อบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

           ๒.๘ เพื่อจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

           ๒.๙ เพื่อออกแบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

           ๒.๑๐ เพื่อจัดทำคลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

          ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นการสร้างผลงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สู่สาธารณชน

   

  ๓. เป้าหมายของโครงการ

          คณะที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการ

          ๓.๑ รวบรวมข้อมูลปัญหา ปัจจัย และสาเหตุที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

          ๓.๒ จัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

          ๓.๓ วิเคราะห์วิจัยตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

          ๓.๔ จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัด จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดของการพัฒนากรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทางการพัฒนา

          ๓.๕ จัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

          ๓.๖ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

          ๓.๗ ออกแบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์คลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse)

          โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  ๔. ขอบเขตของโครงการ

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจะดำเนินการตามข้อกำหนดและขอบเขตการดำเนินงาน โครงการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่กรุงเทพมหานครได้กำหนดไว้  ประกอบด้วย

          ๔.๑ การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัด

                ๔.๑.๑ รวบรวมข้อมูลปัญหาปัจจัยและสาเหตุที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล

                ๔.๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

                ๔.๑.๓ จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัด

                ๔.๑.๔ สร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                ๔.๑.๕ จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดของการพัฒนากรุงเทพมหานคร

                ๔.๑.๖ กำหนดแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครแบบบูรณาการและนำตัวชี้วัดที่ได้มาเป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานพร้อมรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

          ๔.๒ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น

                ๔.๒.๑ จัดประชุมระดมความคิดเห็น จำนวน ๑๐ ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน และนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น

                ๔.๒.๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ณ ต่างจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน พร้อมเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

          ๔.๓ การจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

                ๔.๓.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

                ๔.๓.๒ บูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

          ๔.๔ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

          ๔.๕ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้

                ๔.๕.๑ ออกแบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อมูลภาวะปรกติในปัจจุบัน และในสถานการณ์ภาวะวิกฤต เพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดในการบริหารงานภายใน ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งภาคการบริการข้อมูลประชาชน โดยสามารถนำเสนอผ่านทาง War Room  Website และ Mobile Device ได้

                ๔.๕.๒ จัดทำระบบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

                ๔.๕.๓ จัดทำคลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse) ที่มีฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างน้อย

                ๔.๕.๔ จัดทำระบบงานที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                ๔.๕.๕ เผยแพร่และให้บริการข้อมูลสู่สาธารณะ

          ทั้งนี้ การดำเนินการต้องสามารถนำเสนอผ่านทาง War room  Website และ Mobile Device  เป็นอย่างน้อย

          ๔.๖ การจัดทำเอกสารและรายงานฉบับต่างๆ 

                ๔.๖.๑ จัดทำรายงานผลการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)

                ๔.๖.๒ จัดทำรายงานผลการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report)

                ๔.๖.๓ จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ฉบับร่าง (Draft Final Report)

                ๔.๖.๔ จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครพร้อมวีดีทัศน์ในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

   

  ๕. กรอบแนวคิดเบื้องต้น   

          ในการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนั้น คณะที่ปรึกษามีแนวคิดเบื้องต้นที่จะดำเนินงาน โดยน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง  พัฒนา  มาใช้ในการดำเนินงาน

          การเข้าใจ (Search) คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชนเมือง ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ของโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

          การเข้าถึง (Emphasize) เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชนเมืองในสภาพที่เป็นจริงในบริบททางด้านมิติพื้นที่ ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการ และให้ชุมชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดเทียบเคียงกับต่างประเทศ

          การพัฒนา (Development) เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศักยภาพชุมชนด้วยระบบสารสนเทศที่เหมาะสม สร้างทีมนักปฏิบัติในการใช้แผนปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ ให้คำแนะนำ และติดตามสนับสนุนประเมินผล บันไดทั้ง ๓ ขั้นนี้ มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

  ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดเบื้องต้น

   

  ๖. แนวทางการดำเนินงาน

            กระบวนการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาจะมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละฝ่าย รวมไปถึงความคิดเห็นของทัศนคติของผู้รับบริการที่เป็นประชาชนโดยทั่วไป (Outside-in Approach) ควบคู่กับการระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง (Inside-out Approach) ซึ่งการประสานแนวทางทั้งสองแนวทางดังกล่าวจะนำไปสู่ชุดข้อมูลพื้นฐานที่ดีสำหรับ โครงการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครพร้อมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

            คณะที่ปรึกษาและทีมงาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ตามตามแนวคิดและขอบเขตของการดำเนินงาน ในครั้งนี้ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๓ ระยะไว้ ดังนี้

            ระยะที่ ๑  การเข้าใจ (Search) มี ๒ ขั้นตอน คือ

                      ขั้นตอนที่ ๑. การเตรียมงาน

                      ขั้นตอนที่ ๒. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

            ระยะที่ ๒  การเข้าถึง (Emphasize) มี ๓ ขั้นตอน คือ

                      ขั้นตอนที่ ๑. การศึกษาวิจัย ปัญหาและสาเหตุ

  ขั้นตอนที่ ๒. การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น

  ขั้นตอนที่ ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล

            ระยะที่ ๓  การพัฒนา (Development) มี ๓ ขั้นตอน คือ

                      ขั้นตอนที่ ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

                      ขั้นตอนที่ ๒. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

                      ขั้นตอนที่ ๓. สรุปผลการศึกษา        และเสนอผลงานวิจัย

   ภาพที่ ๒  แนวทางการดำเนินงานหลักของโครงการ

         ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาได้กำหนดกิจกรรมดำเนินงาน ขอบเขตของงาน และผู้รับผิดชอบงาน ไว้ ดังนี้

   กิจกรรมดำเนินงาน ขอบเขต และผู้รับผิดชอบ

   

  ระยะที่ ๑ การเข้าใจ(Search)

  ขั้นตอนที่ ๑. การเตรียมงาน

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๑.๑.๑ จัดทำกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินงาน (๗.๑.๑)

  -จัดทำกรอบแนวคิดและแผนดำเนินงาน และกิจกรรม (Road Map and Action)

   

  รศ.พิชัย

  ผศ.ดร.อมรา

  ผศ.ดร.ธีระพล

  นายนิมิต

  ดร.สมชาย

  ดร.สธญ

   

  ขั้นตอนที่ ๒. การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 

  ๑.๒.๑ การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (๗.๑.๒)

   

   

   

   

  -ทบทวนแนวคิดทฤษฎี องค์ความรู้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  -รวบรวมกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ

  -รวบรวมข้อมูลของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  -จัดทำคู่เทียบ (Benchmarking) เป็นรายด้าน

   

  รศ.พิชัย

  ผศ.ดร. อมรา

  ผศ.ดร.สกุล

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ผศ.ดร.พัสตราภรณ์

  ผศ.กรองแก้ว

  ดร.สธญ

  นางสาวสไบทิพย์ นายนิรันด์

  และคณะทำงาน

  ๑.๒.๒ นำเสนอรายงานขั้นต้น (Inception Report) จำนวน ๑๐ เล่ม และข้อมูลในรูปของดิจิตอลไฟล์ จำนวน ๑๐ ชุด (๗.๑)

  -รายงานการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  -การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  -แผนการดำเนินงานและขั้นตอนวิธีการทำงาน

  -สรุป ข้อมูลปัญหาปัจจัยและสาเหตุที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (๔.๑.๑)

  -ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

  รศ.พิชัย

  และคณะทำงาน

  ระยะที่ ๒  การเข้าถึง (Emphasize)

  ขั้นตอนที่ ๑. การศึกษาวิจัย ปัญหาและสาเหตุ

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๒.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (๔.๑.๒)

  -วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำร่างพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  - สำรวจพื้นที่เป้าหมาย

  -ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการทั้งในระดับภาพรวมและแยกประเภทกลุ่มผู้รับบริการ

  -สร้างเครื่องมือ/จัดทำแบบสอบถาม(Survey)

  -สำรวจตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด

  รศ.พิชัย

  นายนิมิต

  ผศ.ดร.อมรา

  ดร.สมชาย

  นางสาวสไบทิพย์ ดร.สธญ

  นายสุรพงษ์

  นางสาวณิชาภัทร

  ๒.๑.๒ จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัด (๔.๑.๓)

  ๒.๑.๓ สร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๔.๑.๔)

  ขั้นตอนที่ ๒. การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น

  ๒.๒.๑ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ และ ๒ (๔.๒.๑)

   

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ เรื่อง

  “ผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” ระดมความคิดเห็นเบื้องต้นจากบุคลากรภายใน

  -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๑

  รศ.พิชัย

  ผศ.ดร.อมรา

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  ผศ.ดร.พัสตราภรณ์

  นางสาวสไบทิพย์ ดร.สธญ

  และคณะทำงาน

   

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน กระบวนการประชุมระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม โดยผสมผสาน ๕ เทคนิคเข้าด้วยกัน ได้แก่ TS (Thinking Systems) AIC (Appreciation-Influence-Control) TCT (Total Creative Thinking) PL ( Participatory Learning) และ SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า”

  -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๒ 

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๒.๒.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

   

  - ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร (๔.๑.๒)

  - ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัด (๔.๑.๓)

  - สร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๔.๑.๔)

  - จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดการพัฒนากรุงเทพมหานคร (๔.๑.๕)

  - แนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครแบบบูรณาการและนำตัวชี้วัดมาเป็นเครื่องมือ (๔.๑.๖)

   

  ผศ.ดร.อมรา

  นางสาวสไบทิพย์ นางสาวณิชาภัทร

  ผศ.ดร.พัสตราภรณ์

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

   

  ๒.๒.๓ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๓ และ ๔ (๔.๒.๑)

   

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๓

  “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า ด้านน้ำ”ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำ

  -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๓

   

  ผศ.ดร.สกุล

  นายนิรันดร์

   รศ.ดร.สมพร

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

   

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๔

  “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า ด้านมลภาวะทางอากาศ”การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

   -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๔

  ผศ.กรองแก้ว

  รศ.ดร.สมพร

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

  ร.อ.สงกรานต์

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๒.๒.๔ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๕ และ ๖ (๔.๒.๑)

   

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๕

  “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า ด้านขยะ”ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์   

  -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๕

  นายสมเกียรติ

  ผศ.ดร.สกุล

  ดร.สธญ

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๖

  “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน

  -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๖

  ผศ.ดร.พัสตราภรณ์

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

  ร.อ.สงกรานต์

  ๒.๒.๕ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๗ และ ๘ (๔.๒.๑)

   

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๗

  “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า” ด้านการลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน

  -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๗

  ผศ.ดร.พัสตราภรณ์

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

  ร.อ.สงกรานต์

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๘

  “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า” ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุข

  -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๘

  รศ.ดร.สมพร

  ผศ.ดร.อมรา

  ดร.สธญ

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  นายสุรพงษ์

   

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๒.๒.๖ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๙ (๔.๒.๑)

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๙

  “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า” ด้านการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง การสร้างโอกาสทาการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตพอเพียง การเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมหานคร

  -สรุปผลการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๙

  นายสุรพงษ์

  ผศ.ดร.อมรา

  ผศ.ดร.พัสตราภรณ์

  ผศ.ดร.ธีระพล

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

   

  ขั้นตอนที่ ๓. การวิเคราะห์ข้อมูล

  ๒.๓.๑ จัดทำร่างพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัด กำหนดแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร (๔.๑.๓) (๔.๑.๔) (๔.๑.๕) (๔.๑.๖)

   

   

   

   

  -สร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม ตามรายด้าน

  -จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดของการพัฒนากรุงเทพมหานคร

  -กำหนดแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครแบบบูรณาการและนำตัวชี้วัดรายด้านที่ได้มาเป็น

  เครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานพร้อมรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

  -จากผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๕-๙ พร้อมทั้งจัดวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผศ.ดร.อมรา

  ดร.สธญ

  นายสุรพงษ์

  นางสาวณิชาภัทร

  ผศ.ดร.พัสตราภรณ์

  รศ.พิชัย

  นายนิมิต

  และคณะ

  ๒.๓.๒ สอบทานความคิดเห็นและสรุปผลการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๔.๑.๓) (๔.๑.๔) (๔.๑.๕) (๔.๑.๖)

  -จัดวิพากษ์ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

  -การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑๐

  จัดทำตัวชี้วัดวัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

  รศ.ดร.สมพร

  ผศ.ดร.อมรา

  นางสาวสไบทิพย์ ดร.สธญ

  รศ.พิชัย

  นายนิมิต

  และคณะ

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๒.๓.๓ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๔.๒.๒)

  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ณ ต่างจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน พร้อมเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ

   

  รศ.ดร.สมพร

  ผศ.ดร.อมรา

  ดร.สธญ

  รศ.พิชัย

  และคณะ

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๒.๓.๔ นำเสนอรายงานขั้นกลาง(Interim Report) จำนวน ๑๐ เล่ม และข้อมูลในรูปของดิจิตอลไฟล์ จำนวน ๑๐ ชุด (๗.๒)

   

  - รายงานการศึกษาวิจัยปัญหาที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฉบับผลการศึกษาขั้นกลาง(Interim Report) ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

  รศ.พิชัย

  นายนิมิต

  และคณะทำงาน

  ระยะที่ ๓ การพัฒนา (Development)

  ขั้นตอนที่ ๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๓.๑.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร(๔.๓)

  ทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร (๔.๓.๑)

  นายนิมิต

  ผศ.ดร.อมรา

  ดร.สธญ

  รศ.พิชัย

  คณะทำงาน

  ๓.๑.๒ จัดทำแผนกิจกรรมเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(๔.๓)

  ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่อง

  (Pilot Project)

  รศ.พิชัยและคณะทำงาน

   

  ๓.๑.๓ การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับเขตพื้นที่ (๔.๓)

  ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่อง

  (Pilot Project)

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๓.๑.๔ ประเมินสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน(๔.๓)

  - เปรียบเทียบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน

  นายนิมิต

  ผศ.ดร.อมรา

  ดร.สธญ

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

  คณะทำงาน

  ขั้นตอนที่ ๒. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

  ๓.๒.๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร(๔.๔)

  - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน ๑ ครั้ง ไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน

  นายนิมิต

  ผศ.ดร.อมรา

  ดร.สธญ

  ดร.สมชาย

  รศ.พิชัย

  คณะทำงาน

  ขั้นตอนที่ ๓. สรุปผลการศึกษา และเสนอผลงานวิจัย

  ๓.๓.๑ เพื่อออกแบบ จัดระบบงานสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์คลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse)

  (๔.๕.๑), (๔.๕.๒),( (๔.๕.๓)

   

  - โปรแกรมปฏิบัติการ อันประกอบด้วยข้อมูลภาวะปรกติในปัจจุบัน และในสถานการณ์ภาวะวิกฤต เพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดในการบริหารงานภายใน ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งภาคการบริการข้อมูลประชาชน โดยสามารถนำเสนอผ่านทาง War room ,Website และ Mobile Device ได้

  ดูแลระบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์คลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse) ให้มีความเสถียรและยั่งยืนเป็นเวลา ๑ ปี

  รศ.ดร.สมศักดิ์

  รศ.พิชัย

  และคณะทำงาน

   

  งานที่/กิจกรรมการดำเนินงาน

  ขอบเขตของงาน

  ผู้รับผิดชอบ

  ๓.๓.๒ จัดทำรายงาน ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง (Draft Final Report (๔.๖.๓)

  - รายงานจำนวน ๑๐ เล่ม (๗.๓.๑)

  รศ.พิชัยและคณะทำงาน

  ๓.๓.๓ จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) (๔.๖.๔)

  - รายงานจำนวน ๘๐ เล่ม พร้อมแผ่นเก็บข้อมูลประเภท DVD ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๔.๗ Gb ในรูปแบบไฟล์ PDF (e-book) และไฟล์อื่นๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถคัดลอกเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับโปรแกรมไมโครซอฟท์ ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ ชนิดภาษาไทย  (๗.๓.๒)

  รศ.พิชัยและคณะทำงาน

   

  ๓.๓.๔ จัดทำรายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

  - รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครจำนวน ๘๐ เล่ม เล่มละไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้าพร้อมแผ่นเก็บข้อมูลประเภท DVD (๗.๓.๓)

  รศ.พิชัยและคณะทำงาน

   

  ๓.๓.๕ ส่งมอบระบบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร พร้อมคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครพร้อมวีดีทัศน์ในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

   

   

  - ระบบงานด้านสาธารณสุข

  และสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

  (๗.๓.๔)

   

  รศ.พิชัยและคณะทำงาน

   

  ๓.๓.๖ ส่งแผนปฏิบัติการเฉพาะด้าน

  สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของ

  กรุงเทพมหานครจำนวน ๕๐๐ เล่ม

   (๗.๓.๕)

  - แผนปฏิบัติการจำนวน ๕๐๐ เล่ม

   

  รศ.พิชัยและคณะทำงาน

   

   

  ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

   

   

   

   

  ๗. แผนการดำเนินงานของโครงการ

          เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คณะที่ปรึกษาจึงกำหนดแผนการดำเนินการศึกษาวิจัยดังนี้

  ระยะที่ ๑ การเตรียมการ การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

          การเตรียมการ การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย การศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี  องค์ความรู้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวบรวมจากหนังสือ บทความวิจัย บทความทางวิชาการคู่มือ กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ๑.๑ จัดทำแนวคิดและแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนวิธีทำงานศึกษา (๗.๑.๑)

                  - จัดทำแผนดำเนินการ ๒ ระยะ ๔ ขั้นตอน มีระยะเวลาและกิจกรรม (Road Map and Action)

                          ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมงาน การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

                          ขั้นตอนที่ ๒ การศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

                          ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำ

                          ขั้นตอนที่ ๔ การสอบทานความคิดเห็นและสรุปผลการศึกษา

          ๑.๒ การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (๗.๑.๒)

                  - ทบทวนแนวคิดทฤษฎี องค์ความรู้ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการกรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  - รวบรวมกรณีศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ

                  - รวบรวมข้อมูลของนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                  - จัดทำคู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) เป็นรายด้าน

          ๑.๔ นำเสนอรายงานขั้นต้น (Inception Report) จำนวน ๑๐ เล่ม และข้อมูลในรูปของดิจิตอลไฟล์ จำนวน ๑๐ ชุด (๗.๑) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ประกอบด้วย

                  - รายงานการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  - การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  - แผนการดำเนินงานและขั้นตอนวิธีการทำงาน

     ระยะที่ ๒ การศึกษาวิจัย การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น และการวิเคราะห์ข้อมูล

          ๒.๑ สำรวจปัญหา ปัจจัยและสาเหตุที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๔.๑)

                  - สำรวจพื้นที่เป้าหมาย

                  - ศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการทั้งในระดับภาพรวมและแยกประเภทกลุ่มผู้รับบริการ

                  - สร้างเครื่องมือ/จัดทำแบบสอบถาม (Survey)

                  - สำรวจตามพื้นที่เป้าหมายที่กำหนด

                  - การจัดทำแบบสอบถาม(Survey) เพื่อสำรวจปัญหา ปัจจัยและสาเหตุ

                  - การสัมภาษณ์และจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่มเป้าหมาย

                  - การจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ให้เป็นไปตามรายด้าน

          ๒.๒ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ เรื่อง“ผลกระทบต่อแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  - สรุปผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ เรื่อง“ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า” ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายใน กระบวนการประชุมระดมความคิดแบบมีส่วนร่วม โดยผสมผสาน ๕ เทคนิคเข้าด้วยกัน ได้แก่

                          TS (Thinking Systems)

                          AIC (Appreciation-Influence-Control)

                          TCT (Total Creative Thinking)

                          PL ( Participatory Learning)

                          SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat)

                  - สรุปผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๒ 

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๓ “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า ด้านน้ำ”ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องน้ำที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำ

                  - สรุปผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๓ และนำเสนอ

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๔ “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า ด้านมลภาวะทางอากาศ”การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

                  - สรุปผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๔ และนำเสนอ

          ๒.๓ จัดทำร่างพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  - สร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม ตามรายด้าน

                  - จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดของการพัฒนากรุงเทพมหานคร

                  - กำหนดแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครแบบบูรณาการและนำตัวชี้วัดรายด้านที่ได้มาเป็นเครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานพร้อมรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

                  - จากผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ - ๔

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๕ “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า ด้านขยะ”ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์   

                  - สรุปผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๕ และนำเสนอ

          ๒.๔ การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๖ “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า ด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาฟื้นฟูพื้นที่ป่า

  ชายเลน

                  - สรุปผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๖ และนำเสนอ

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๗ “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า” ด้านการลดภาวะโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน

                  - สรุปผลครั้งที่ ๗ และนำเสนอ

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๘ “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า” ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว สังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ การพัฒนาสุขภาพและสร้างสังคมแห่งสุข

                  - สรุปผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๘ และนำเสนอ

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๙ “ยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสหัสวรรษหน้า” ด้านการพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง การสร้างโอกาสทาการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ มีวิถีชีวิตพอเพียง การเสริมสร้างเสน่ห์กรุงเทพมหานครเพื่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมหานคร

                  - สรุปผลการระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๙ และนำเสนอ

          ๒.๕ วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

                  - จัดทำร่างพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                         - สร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม ตามรายด้าน

                  - จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัดของการพัฒนากรุงเทพมหานคร

                  - กำหนดแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครแบบบูรณาการและนำตัวชี้วัดรายด้านที่ได้มาเป็น เครื่องมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานพร้อมรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน

                  - จากผลการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๕-๙ พร้อมทั้งจัดวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ

                  - สอบทานความคิดเห็นและสรุปผลการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  -จัดวิพากษ์ ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

                  - การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑๐

                  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ณ ต่างจังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐ คน พร้อมเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ

          ๒.๖ นำเสนอรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน ๑๐ เล่ม และข้อมูลในรูปของดิจิตอลไฟล์ จำนวน ๑๐ ชุด ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

   

  ระยะที่ ๓  การพัฒนา (Development) การจัดทำแผนปฏิบัติการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการศึกษา และเสนอผลงานวิจัย

          ๓.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

  -ทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

          ๓.๒ จัดทำแผนกิจกรรมเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  -ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่อง (Pilot Project)

          ๓.๓ การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับเขตพื้นที่

  -ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นำร่อง (Pilot Project)

          ๓.๔ ประเมินสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน

  - เปรียบเทียบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน

  ๓. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร

                      - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวน ๑ ครั้ง ไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน

  ๓.๖ เพื่อออกแบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์คลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse)

  - โปรแกรมปฏิบัติการ อันประกอบด้วยข้อมูลภาวะปรกติในปัจจุบัน และใน

  สถานการณ์ภาวะวิกฤต เพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดในการบริหารงานภายใน ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งภาคการบริการข้อมูลประชาชน โดยสามารถนำเสนอผ่านทาง War room ,Website และ Mobile Device ได้  ดูแลระบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์คลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse) ให้มีความเสถียรและยั่งยืนเป็นเวลา ๑ ปี

  ๓.๗ จัดทำรายงาน ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง (Draft Final Report

  - รายงานจำนวน ๑๐ เล่ม

  ๓.๘ จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

                      - รายงานจำนวน ๘๐ เล่ม พร้อมแผ่นเก็บข้อมูลประเภท DVD ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๔.๗ Gb ในรูปแบบไฟล์ PDF (e-book) และไฟล์อื่นๆ ซึ่งกรุงเทพมหานครสามารถคัดลอกเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับโปรแกรมไมโครซอฟท์ ในระบบปฏิบัติการวินโดว์ ภาษาไทย  

  ๓.๙ จัดทำรายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร           

  - รายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและ

  สิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครจำนวน ๘๐ เล่ม เล่มละไม่น้อยกว่า ๘๐ หน้าพร้อมแผ่นเก็บข้อมูลประเภท DVD

  ๓.๘ ส่งมอบระบบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครพร้อมคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครพร้อมวีดีทัศน์ในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

  - ระบบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

  ๓.๙ ส่งแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครจำนวน ๕๐๐ เล่ม

  - แผนปฏิบัติการจำนวน ๕๐๐ เล่ม

   

  ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

         

  ๘. แผนการดำเนินงาน

          คณะที่ปรึกษาได้กำหนด แผนการดำเนินงานในเบื้องต้นไว้ดังนี้

   

  กิจกรรมการดำเนินงาน

  จัดทำกรอบแนวคิดและแผนการดำเนินงาน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  นำเสนอรายงานขั้นต้น (Inception Report)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อการสร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัด

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สร้างหรือพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๓

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๕

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๖

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๗

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๘

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๙

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จัดทำร่างพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัด

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ ๑๐

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จัดลำดับความสำคัญตัวชี้วัด

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กำหนดแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  สอบทานความคิดเห็นและสรุปผลการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัด

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  กิจกรรมการดำเนินงาน

  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  นำเสนอรายงานขั้นกลาง (Interim Report) จำนวน ๑๐ เล่ม และข้อมูลในรูปของดิจิตอลไฟล์

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จัดทำแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จัดทำแผนกิจกรรมเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมระดับเขตพื้นที่

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ประเมินสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ออกแบบ จัดระบบงานสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์คลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จัดทำรายงาน ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ฉบับร่าง (Draft Final Report

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  จัดทำรายงานข้อเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ส่งมอบระบบงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร พร้อมคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครพร้อมวีดีทัศน์ในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ส่งแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๙. ขั้นตอนการนำเสนอผลงาน  ปริมาณงานและการเบิกจ่ายเงิน

            การเบิกจ่ายเงินดังกล่าวประกอบด้วยงวดงาน ๓ งวด  ดังนี้

  งวดงานที่ ๑  เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างในสัญญาจากวันลงนามในสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานตามข้อ ๗.๑ ภายใน ๓๐ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  งวดงานที่ ๒  เบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ ของวงเงินค่าจ้างในสัญญาจากวันลงนามในสัญญา เมื่อที่

  ปรึกษาได้ส่งมอบงานตามข้อ ๗.๒ ภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะ

  กรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  งวดงานที่ ๓  เบิกจ่ายร้อยละ ๔๐ ของเงินค่าจ้างทั้งหมดของวงเงินตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานตามข้อ ๗.๓ ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

            ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานคร หักเงิน ณ ที่จ่ายในงวดที่ ๑-๓ ไว้เป็นเงินประกันผลงาน ร้อยละ ๕ ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวด

   

  ๑๐.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  ๑๐.๑  กรุงเทพมหานครได้ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน สำหรับการบริหารงานกรุงเทพมหานคร

  ๑๐.๒ กรุงเทพมหานครรับทราบถึงปัญหา ปัจจัยและสาเหตุที่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน

  ๑๐.๓ กรุงเทพมหานครได้รับแผนปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลที่สำคัญคลังข้อมูลกลาง (Data Warehouse) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  ๑๐.๔ ทำให้เกิดการกระตุ้นและสร้างการรับรู้ให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป  ในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  ๑๑. แผนภูมิการบริหารโครงการ

     [1] แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

  [2] สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้ใช้การวิเคราะห์จากปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯ ที่มีต่อการบริหารงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร สถานะทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้น

  [3] จัดทำแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๗๕)

  [4] แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๑-๖ รวมทั้งแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.๒๕๔๘- ๒๕๕๑ และแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒๒๕๕๕

  [5] หน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข กลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  อ่านทั้งหมด: 81022, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  รับสกรีนสินค้า สกรีนสินค้าพรีเมี่ยม ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : โรคที่มากับความอ้วน
  รวมคลิปช่วยสัตว์ ที่คนดูเป็นสิบล้าน Chao Hola
  คลิปแกล้งคน ตอน คุณยายนั่งทับตะปู Zin AHot'z
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  ตุ้ยx-ray 1.mp4 voravich tui
  แม่ชีใหญ่093 ได้ลาภเป็นสัตว์ 2 เท้า yutoo1234
  “รพ.จุฬาลงกรณ์” เปิดบริการตรวจสุขภาพประชาชนฟรี!!
  ขอเชิญร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการจัดแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” ครั้งที่ ๓
  เรียนเชิญร่วมสัมภาษณ์พิเศษOPARTY live in Bangkok
  Dcleanfood.com : กินเค็ม สาเหตุของความดันและโรคไต
  Breaking medee News ทหารช่วยเหลือประชาชน หลังน้ำป่าไหลหลาก ผู้ว่าสั่งต่อค้นหาคนหาย medee
  แกล้งคนสุดฮา ตอน Time Machine แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  kontatip.net อ.ตุ้ย เอ็กซเรย์ ออกรายการ CLUB7 kontatipnet
  แม่ชีใหญ่091 ทำไมความจำสั้น yutoo1234
  ทุนไทยกว้านซื้อกิจการในอาเซียนเกือบ 200,000 ล้านบาท
  Dcleanfood.com : น้ำมันหมู ไม่อันตรายอย่างที่คิด
  เปิดใจแพทย์เจ้าของไข้ กับแนวทางการช่วยเหลือ "พริตตี้สาวอกเน่า"
  แกล้งคนสุดฮา ตอน หุ่นยนต์ก็เจ็บเป็น แกล้งคน สุดฮา
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  เทศกาลสุดแปลก เทศกาลแห่องคชาติยักษ์ Olan_channel
  10 เทศกาลสุดแปลกทั่วโลก Abdul Thaitube
  ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานฯรอบชิงชนะเลิศ
  เปเรซ ออกโรงหนุนหลัง ราฟา เป็นนายใหญ่ เรอัล มาดริด ต่อไป
  รับทำโครงเหล็ก โครงหลังคา สะดวกสร้าง
  Dcleanfood.com : ประโยชน์ของเนื้อปลาที่เราควรรู้
  สาววัย 21 ปี ขอความเป็นธรรม ถูกเจ้าหน้าที่ พนักงานช่วยเหลือคนไข้จับของลับ ASTVManager VD
  คลิปแกล้งคน - นมวัวพุ่ง oh03wa2
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่23พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  Cosentino สุดยอดนักมายากลระดับโลก N Store
  24 คนแปลกที่เป็นที่สุดในโลก Hostdy
  สกรีนกระเป๋า รับสกรีนสินค้า ราชาโลโก้
  Dcleanfood.com : คุณค่าของเนื้อปลามีมากกว่าที่คุณคิด !!
  คลิปแกล้งคน - เตะไม่โดน VDO555.blogspot.com oh03wa2
  อินไซด์ยุติธรรม : 22 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)
  10 อันดับ คู่รัก สุดแปลก กับการแต่งงาน สุดประหลาด ที่สุดในโลก OKyouLIKEs
  สารคดีตำนานลับโลกตะลึง พีระมิด สิ่งมหัศจรรย์ของโลก knowledge
  ผลงานของ"ชมรมนักข่าวช่วยสังคม"(ช่วยเหลือคุณ ยุทธชัย เฟื่องคำในด้านกฎหมาย)
  ผลงานของชมรมนักข่าวช่วยสังคม(ช่วยเหลือนายสากล ศรศักดา)
  Dcleanfood.com : อาหารต้านอาการความดันโลหิตสูง
  ผู้นำรุ่นใหม่เรียกร้องทั่วโลกช่วยเหลือคนไร้สัญชาติ TNN 24
  คลิปแกล้งคน - ห้องน้ำหาย VDO555.blogspot.com oh03wa2
  อินไซด์ตำรวจ : 21 พ.ย. 58 (เครดิต...คมชัดลึก)
  นาทีชีวิต! นักมายากล ‘อเมริกา ก็อต ทาเลนต์’ เกิดพลาด หวิดจมน้ำในตู้กระจก THAIBANTHAI CHA
  Top 15 ลูกยิงสุดสวยของทีมชาติไทย John Boton
  รับงานคอนกรีต งานเทพื้นคอนกรีต สะดวกสร้าง
  Dcleanfood.com : โรคความดันโลหิตสูงภัยร้ายใกล้ตัว (Hypertension)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่20พ.ย.2558 (เครดิต...คมชัดลึก)
  เฉลย วิธี โกง ไพ่ป๊อกเด้ง

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 750.0029ms