เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2389 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • หลักการและเหตุผลของการจัดทำหลักสูตรการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (0)
  [12 วันที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy)แยกส่วน (0)
  [12 วันที่ผ่านมา]
 • AUN. 4 กลยุทธ์การเรียนและการสอน (Teaching and Learning Strategy) (0)
  [12 วันที่ผ่านมา]
 • ปรัชญา (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ร้านอาหารอ่างศิลา (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • เทคนิคและวิธีการอนุรักษ์อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่า (0)
  [4 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-6 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-5 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2-3 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ตลาดอ่างศิลา ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • โรงพยาบาลศรีรัตนะ (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • บริบทของศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การอนุรักษ์กับการพัฒนา (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • การออกแบบมุมขายเครื่องสำอางค์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ตัวอย่างการอภิปรายผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อบต.บางพลี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 3 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง 2 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • วิถีริมคลองสำโรง (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <สิงหาคม 2558>
   
  31272829303112
  323456789
  3310111213141516
  3417181920212223
  3524252627282930
  3631123456
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 1115013
  • เฉพาะวันนี้ 52
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 485
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  แบบผังภูมิของวงจรรวม
  29 กรกฎาคม 2556 - 20:45:00

   แบบผังภูมิของวงจรรวม[1] คือ แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัด วางให้เป็นวงจรรวม จากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แบบของวงจรไฟฟ้าที่ได้ออกแบบขึ้นมา หรือที่เรียกว่า Layout design และตัวชุดหน้ากากหรือแผ่นบัง mask work ซึ่งเป็นตัวต้นแบบที่ใช้ในการสร้างให้เกิดแบบผังภูมิ ก็จัดว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน

      รูปแบบของการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิ จะเหมือนกับการให้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตร กล่าวคือใช้ระบบจดทะเบียน คือตรวจสอบแต่เฉพาะความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับความคุ้ม ครอง ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรม ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรืออาจจะยื่นขอที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดก็ได้

  คำแนะนำในการเตรียมคำขอแบบผังภูมิของวงจรรวม

      1. จัดเตรียมคำขอ

                - กรอกข้อความในแบบพิมพ์ แบบ บผ.1, บผ.1(พ) หรือบผ.1(Add) ให้ครบถ้วน
                - คำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับจดทะเบียน หรือตัวแทน และ
                - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกแบบเองจะต้อง กรอกข้อความในคำรับรองสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมหรือกรณีผู้ขอเป็นชาวต่างชาติให้ใช้แบบ บผ.1(Add)

      2. เตรียมเอกสารการแสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน
                - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับโอนสิทธิ จะต้องแนบหนังสือโอนสิทธิ ที่มีลายมือชื่อผู้โอน และผู้รับโอน
                - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิโดยเหตุอื่น เช่น รับมรดก สัญญาจ้าง เป็นต้น ให้ยื่นเอกสารแสดงสิทธินั้นๆ

      3. เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มอบผ่านตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ดำเนินการแทน

      4. ตัวอย่างวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ยื่นขอจดทะเบียนจำนวน 4 ตัวอย่าง สำหรับกรณีที่มีการนำแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี

      5. รายละเอียดข้อมูลการทำงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรรวมเป็นภาษาไทย เช่น Data sheet เป็นต้น

      6. ภาพวาด หรือภาพถ่ายลายเส้น หรือสิ่งอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการผลิตวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิ เช่น แผ่นบัง(MASK) เป็นต้น

      7. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม 
                - ยื่นคำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ คำขอละ 1,000 บาท
                - การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ 500 บาท
                - หนังสือสำคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท
                ค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยชำระค่าธรรมเนียมรายปี(เริ่มชำระในปีที่ 2) หรือจะชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันก็ได้

      8. สถานที่ยื่นคำขอแบบผังภูมิของวงจรรวม 
                - ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
                - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด  [1]สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=22&Itemid=230  อ่านทั้งหมด: 730, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่29ส.ค.2558 (ขอให้เครดิตข่าว/ภาพจากคม - ชัด - ลึก)
  เปิดรับงาน งานพิเศษผ่านอินเตอร์เน็ต รายได้ดี รับงานทำที่บ้านได้ ที่นี่ค่ะ
  มายากลย้อนเวลามาเป็นเด็ก (ขอให้เครดิตคลิปจากZeForRuZ )
  ของจริง หรือ มายากล หรือ อะไร!!!(ขอให้เครดิตคลิปจาก Entertainment)
  รับคนทำงานพิเศษ พิมพ์งานที่บ้าน
  เม็ดเชียในทิวากาลสัมที่ดิน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่27ส.ค.2558 (ขอให้เครดิตข่าว/ภาพ จาก คม-ชัด-ลึก)
  คริส แองเจิล Criss Angle - ชุบชีวิตให้ตุ๊กตา(ขอให้เครดิตคลิปจาก Criss Angle FC)
  คลิปแปลกแต่จริง(ขอให้เครดิตคลิปจาก ทวีศักดิ์ เนียมนิล)
  อยากหางานพิเศษ กระจายสื่อผ่านเน็ต ทำงานที่บ้านได้ สนใจติดต่อที่นี่ค่ะ
  สารอาหารคลาคล่ำณเล็ดเชีย
  หางานพิเศษ ส่งงานทาง internet คลิกเข้าที่นี่ค่ะ
  ชีวิตใหม่ 5 แม่ลูก หลังได้รับการช่วยเหลือ | 26 สิงหาคม(ขอให้เครดิตข่าวจากยกทัพข่าวเช้า)
  คลิปแกล้งคน - โจ๊ะพรึมๆ(ขอให้เครดิตคลิปจาก VDO555.blogspot.com oh03wa2)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่26ส.ค.2558 (ขอให้เครดิตข่าว/ภาพจาก คม-ชัด-ลึก)
  สุดยอดโชว์มายากลใน Got Talent จีน(ขอให้เครดิตคลิปจาก SuperSunniness)
  จำคุก 18 ปี "วิโรจน์ นวลแข" ปล่อยกู้แบงก์โดยมิชอบ(ขอให้เครดิตข่าวจาก ASTVManager VDO)
  พัทยาอัพเดทนิวส์-ชาวบ้านช่วยเหลือแมวถูกเหล็กแทงขา(ขอให้เครดิตคลิปจากsamart thongserm)
  คลิปแกล้งคน เบื้องหลังนางมารร้าย(ขอให้เครดิตคลิปจาก oh03wa2)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่25ส.ค.2558 (ขอให้เครดิตข่าว/ภาพจาก คม - ชัด - ลึก)
  Top 10 Best magicians Got talent(ขอให้เครดิตคลิปจาก Kino Trailers)
  แฝดตัวติดกัน จากทั่วโลก(ขอให้เครดิตคลิปจาก Twins ESANPLAZA)
  วอนช่วยเหลือแมวกำพร้า 200 ชีวิต (ขอให้เครดิตข่าว/ภาพจากphichit livenews)
  คลิปแกล้งคน - มายาแกล้ง(ขอให้เครดิตคลิปจาก vdo555.blogspot.com oh03wa2)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่24ส.ค.2558 (ขอให้เครดิตข่าว/ภาพจาก คม- ชัด- ลึก)
  อึ่ง มายากลระดับโลก ทำได้ไง(ขอให้เครดิต airgard forever)
  คนลอยได้ จริงๆ (ขอให้เครดิตคลิปจาก- Flying KHONTHAI Channel)
  บทที่ 10 ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่
  บทที่ 9 ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร
  บทที่ 8 ภาษีการรับมรดก
  บทที่ 7 ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย (WITHOLDING TAX)
  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเตรียมช่วยเหลือโรงงาน(ขอให้เครดิตข่าวจาก Thai PBS News)
  ตลกแกล้งคนสิงโตกัดขาขาดขาขาด.flv (ขอให้เครดิตคลิปจากสันจร นอนคึก)
  อินไซด์ยุติธรรม : 23 ส.ค. 58 (ขอให้เครดิตข่าวภาพ จาก คม-ชัด-ลึก)
  มายากลเปลี่ยนหน้ากากจีน 0879294415 (ขอให้เครดิตคลิปจากwinmma)
  10 อันดับ คุณแม่มหัศจรรย์ แปลกที่สุด จนโลกต้องตะลึง(ขอให้เครดิตคลิปจาก OKyouLIKEs)
  คปภ.ยัน พร้อมช่วยเหลือด้านประกันแก่เหยื่อเหตุระเบิด (ขอให้เครดิต ASTVManager VDO)
  คลิปวัดความหื่นคลิปแกล้งคน ( ขอให้เครดิตvideosclipshighligh)
  หางานพาร์ทไทม์ งานผ่านเน็ต ทำงานออนไลน์ รายได้ดี ทำได้ทุกคน
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่22ส.ค.2558 (ขอให้เครดิตข่าว/ภาพจาก คม-ชัด-ลึก)(เว๊บไซ้ท์ดีที่เรา
  คลิปนี้จะสื่อถึงอะไร?(ขอให้เครดิต ThonGz tdxq.)(เว๊บไซ้ท์ดีที่เราขอชมเชย)
  วิชาอาคมอภินิหารกะลาหมุน โดย ท่านเกจิ(ขอให้เครดิตอาจารย์ตึ๋ง ไสยเวทย์ อ.ตึ๋ง ไสยเวทย์)
  "แก้มบุ๋ม" รับช่วยเหลือสุนัขค่ารักษาแสนบาท เปรยยังคบหนุ่มคนเดิม (ขอให้เครดิต thaich2)
  รวมคลิปแกล้งคนสุดฮา Ep.7(ขอให้เครดิตwww.youtube.com/watch?v=nQtlr_DNfB8 )
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่21ส.ค.2558 (ขอให้เครดิตข่าวจากคม-ชัด-ลึก) (เว๊บไซ้ท์ดีที่เราขอชมเ
  หนังดี คลิปขำขำ - คลิปมายากล เลเซอร์ตัดร่าง(ขอให้เครดิต Nangdee Nangdee.com)
  [ขอบสนาม]ตอน : 10 อันดับแฟนบอลสุดระห่ำ (ขอให้เครดิตMZHH Channel)
  ในหลวงพระราชทานเงินช่วยเหลือ เหยื่อราชประสงค์(ขอให้เครดิตโทรทัศน์ช่อง7สี)
  แกล้งคนสุดฮา ตอน ตุ๊กตาหมี(ขอให้เครดิต...www.youtube.com/watch?v=Jn-KyTUE7N0)
  อินไซด์ตำรวจประจำวันที่20ส.ค.2558 (ขอขอบคุณข่าว/ภาพจาก คม-ชัด-ลึก)(เว๊บไซ้ท์ดีที่เราขอชม

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 671.8755ms