เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 1865 คน
Pichai Sodbhiban
Cultural Arts Preservation Management
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
 • ระบบคืออะไร (0)
  [16 วันที่ผ่านมา]
 • ถนนเด็กเดิน (0)
  [1 เดือนที่ผ่านมา]
 • ทิศทางการพัฒนาตลาดเก่าในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ครงการออกแบบเสนอแนะปรับปรุงโรงเรียนสองภาษา (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเศษวัชพืชธูปฤาษี (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • ศึกษาลวดลายจิตกรรมฝาผนังอยุธยา (0)
  [3 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตย์ (Universal Design) คืออะไร ทำไมเมืองไทยต้องมีอารยสถาปัตย์ (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • อารยสถาปัตยกรรม (Universal Design ) (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดบางหลวง (SWOT Analysis)(พิชัย สดภิบาล.2557) (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จและปัจจัยแห่งความล้มเหลวตลาดบาง หลวง ร.ศ.122 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • วิธีการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • TOWS Matrix (0)
  [5 เดือนที่ผ่านมา]
 • แนวความคิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมเรือนแถวไม้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • แนวโน้มการดำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • การอนุรักศิลปสถาปัตยกรรมตลาดบางหลวง ตลาดเก่า ร.ศ.122 (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • ประวัติโดยย่อตลาดบางหลวง ร.ศ.๑๒๒ (0)
  [6 เดือนที่ผ่านมา]
 • การอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ประวัติความเป็นมาของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อัตลักษณ์ของนักศึกษาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • อัตลักษณ์ส่วนพระองค์ของสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในของชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 (0)
  [มากกว่า 6 เดือน]
 • ดูเนื้อหาทั้งหมด

   
       
   
  ปฎิทิน
   
   

  <กรกฎาคม 2557>
   
  2730123456
  2878910111213
  2914151617181920
  3021222324252627
  3128293031123
  3245678910
   
       
   
  สถิติบลอกนี้
   
   
  • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 888700
  • เฉพาะวันนี้ 64
  • ความคิดเห็น 108
  • จำนวนเรื่อง 459
  ให้คะแนนบลอกนี้
  แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
   
       
  แบบผังภูมิของวงจรรวม
  29 กรกฎาคม 2556 - 20:45:00

   แบบผังภูมิของวงจรรวม[1] คือ แบบ แผนผัง หรือภาพที่ทำขึ้นไม่ว่าจะปรากฏในรูปแบบใดหรือวิธีใดเพื่อให้เห็นถึงการจัด วางให้เป็นวงจรรวม จากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แบบของวงจรไฟฟ้าที่ได้ออกแบบขึ้นมา หรือที่เรียกว่า Layout design และตัวชุดหน้ากากหรือแผ่นบัง mask work ซึ่งเป็นตัวต้นแบบที่ใช้ในการสร้างให้เกิดแบบผังภูมิ ก็จัดว่าอยู่ในข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน

      รูปแบบของการให้ความคุ้มครองแบบผังภูมิ จะเหมือนกับการให้ความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตร กล่าวคือใช้ระบบจดทะเบียน คือตรวจสอบแต่เฉพาะความถูกต้องของเอกสารและคุณสมบัติของผู้ขอรับความคุ้ม ครอง ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครองแบบผังภูมิจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนที่กรม ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรืออาจจะยื่นขอที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดของแต่ละจังหวัดก็ได้

  คำแนะนำในการเตรียมคำขอแบบผังภูมิของวงจรรวม

      1. จัดเตรียมคำขอ

                - กรอกข้อความในแบบพิมพ์ แบบ บผ.1, บผ.1(พ) หรือบผ.1(Add) ให้ครบถ้วน
                - คำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม พร้อมลงลายมือชื่อผู้ขอรับจดทะเบียน หรือตัวแทน และ
                - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกแบบเองจะต้อง กรอกข้อความในคำรับรองสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวมหรือกรณีผู้ขอเป็นชาวต่างชาติให้ใช้แบบ บผ.1(Add)

      2. เตรียมเอกสารการแสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน
                - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับโอนสิทธิ จะต้องแนบหนังสือโอนสิทธิ ที่มีลายมือชื่อผู้โอน และผู้รับโอน
                - ในกรณี ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้รับสิทธิโดยเหตุอื่น เช่น รับมรดก สัญญาจ้าง เป็นต้น ให้ยื่นเอกสารแสดงสิทธินั้นๆ

      3. เตรียมหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มอบผ่านตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ดำเนินการแทน

      4. ตัวอย่างวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิที่ยื่นขอจดทะเบียนจำนวน 4 ตัวอย่าง สำหรับกรณีที่มีการนำแบบผังภูมินั้นออกหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปี

      5. รายละเอียดข้อมูลการทำงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ของวงจรรวมเป็นภาษาไทย เช่น Data sheet เป็นต้น

      6. ภาพวาด หรือภาพถ่ายลายเส้น หรือสิ่งอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันที่ใช้ในการผลิตวงจรรวมที่มีแบบผังภูมิ เช่น แผ่นบัง(MASK) เป็นต้น

      7. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม 
                - ยื่นคำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิ คำขอละ 1,000 บาท
                - การประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนแบบผังภูมิ ฉบับละ 500 บาท
                - หนังสือสำคัญแบบผังภูมิ ฉบับละ 1,000 บาท
                ค่าธรรมเนียมรายปีตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงโดยชำระค่าธรรมเนียมรายปี(เริ่มชำระในปีที่ 2) หรือจะชำระทั้งหมดในคราวเดียวกันก็ได้

      8. สถานที่ยื่นคำขอแบบผังภูมิของวงจรรวม 
                - ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ
                - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด  [1]สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=22&Itemid=230  อ่านทั้งหมด: 518, ความเห็นทั้งหมด: 0

  แสดงความเห็น
  ข้อความ
     
    
   
   
     
  แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
  จาก  
  พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

  เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

  ซึ่งประสูติหนาตาตวาดฝาแฝดศตพรรษ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2270)
  ทำไมบุตรบุญธรรมไม่ได้รับมรดก(ดีโพลมา2269)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม - ตอนที่ 4(ดีโพลมา2268)
  【ชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กๆ】
  มะนาวกับการรักษาสิว รักษาเล็บ กำจัดรังแคและการพอกผิวกาย
  มะนาว สรรพคุณอันน่าอัศจรรย์
  มะนาวกับการลดความอ้วน
  คุณสมบัติเฉพาะและเสน่ห์แหล่งราศีมกร
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2266)
  ธนาคารฟ้องคดีบัตรเครดิตเกิน 2 ปี ศาลยกฟ้อง(ดีโพลมา2266)
  ดีโพลมา24757มหกรรมปรองดองสมานฉันท์
  เงาเสียง หญิงลี ศรีจุมพล (Full)(ดีโพลมา2265)
  แถลงข่าว คอนเสิร์ต “โก๋หลังวัง”(ดีโพลมา2264)
  Works ตกว่าเน้นหนักการดีไซน์แถวฉีกแนว
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2262)
  กฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ดัดหลังนักทวงหนี้ (ดีโพลมา2261)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิม ตอนที่ 3(ดีโพลมา2260)
  เงาเสียง ต่าย อรทัย (Full) (ดีโพลมา2259)
  งานคีย์ข้อมูล รายได้เสริม สำหรับนักศึกษา / บุคคลทั่วไป
  รักใคร่ชอบพอครันธำรงทิศเหนือการขันต่อ ปุจฉา
  ประวัติพุ่มพวง 2 (นำ้ผึ้งจุฬมภา)(ดีโพลมา2258)
  ฟ้องเท็จเป็นความผิดทันทีที่ยื่นฟ้อง(ดีโพลมา2257)
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2256)
  กำเนิดเจ้าแม่กวนอิมตอนที่ 2(ดีโพลมา2255)
  รพ.จุฬาลงกรณ์ พัฒนานวัตกรรมลิ้นหัวใจใหม่(ดีโพลมา2254)
  เหตุดำรงฐานะชาวไทยที่ต่างแดน เรื่องเชื้อชาติประเทศอังกฤษ
  สรรพคุณของมะนาว 75 ข้อ
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2253)
  แจ้งความเพียงเป็นหลักฐาน ไม่ผิดฐานแจ้งความเท็จ (ดีโพลมา2252)
  พระมหาสมปอง..ขำๆครับ(2)(ดีโพลมา2251)
  เพิ่มความรักความโรแมนติคด้วยเสื้อคู่รัก
  การบีบและคลายข้อมูลด้วย tar
  การใช้ chmod
  การใช้งาน Crontab
  อิทัปปัจจยตา
  ตัวนำที่ชีวิต (บทที่ทาง 2) ในล่าสุดการหมั่นเพียรงมข้อความเกษมสันต์อุดหนุนและชีพของใช้สัต
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2250)
  ขู่ลูกหนี้มีความผิดตามกฎหมาย (ดีโพลมา2249)
  ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ(ดีโพลมา2248)
  T25 เป็นการออกกำลังด้วยวิธีไหน ?
  ปริศนาคำทาย โจ๊ก ผะหมี
  คำทาย (โจ๊กปริศนา)
  เสียงจาก คนทำทัวร์
  @ อ า ห า ร ที่ กิ น คู่ กั น . . . อั น ต ร า ย ! ! ! @
  “ฟักข้าว” ผักพื้นบ้าน สรรพคุณเยี่ยม
  ทำให้เสมอสับเปลี่ยนด้วยว่าเหตุหนักแน่น เมื่อไวๆ ต
  คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าว(ดีโพลมา2247)
  มหาวิบัติ ดวงตาถล่มล้างโลก ภาค 3(ดีโพลมา2246)
  หนัง ดึกดำบรรพ์ อสูรพันธุ์แมงป่อง(ดีโพลมา2245)

  เลือกดูบลอก Search:
  ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 499.2009ms