วิวัฒนาการของการขาย

  คำว่าวิวัฒนาการหมายความว่า  การคลี่คลายไปในทางที่เจริญการขายวิวัฒนาการมาจากระบบการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือระบบแลกของต่อของ (Barter System) ต่อมาเกิดปัญหาหลายประการในระบบแลกของต่อของ เช่น ความต้องการไม่ตรงกัน สินค้าเป็นคนละชนิดกัน ไม่สามารถกำหนดปริมาณได้อย่างยุติธรรม หรือความไม่สะดวกในการนำสินค้าไปแลกกับบุคลลอื่นเพราะถ้าไม่มีคนต้องการก็ ต้องนำกลับมาอีก ระบบการแลกเปลี่ยนของต่อของจึงพัฒนามาเป็นระบบการใช้เงินเป็นสื่อกลางการแลก เปลี่ยน (medium of Exchang) เป็นระบบการซื้อขายด้วยเงิน (Money System )   การซื้อขายในปัจจุบันใช้ระบบการให้ความเชื่อถือกันโดยผู้ขาย ยอมให้ผู้ซื้อนำสินค้าไปขายก่อน แล้วชำระเงินที่หลัง ตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ระบบนี้เรียกว่าระบบเครดิต ซึ่งมีบทบาทมากสำหรับการค้าขาย ทำให้การค้าคล่องตัว และผู้บริโภคยังปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสดติดตัว
 

วิวัฒนาการของไทยInnocent
วิวัฒนาการขายของไทยเราตั้งแต่สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี จนกระทั่ง ถึงปัจจุบัน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาเพราะผู้ปกครองประเทศ และผู้ดำเนินการนโยบายในการบริหารประเทศได้ให้อิสระเสรีทางการค้าแก่ผู้ ประกอบธุรกิจทั้งในประเทศและผู้ประกอบการค้าจากต่างประเทศ ระบบการค้าของไทยเราเป็นระบบการค้าแบบเสรี (Free Trade) ตลาดสินค้าในประเทศไทย จึงมีสินค้าให้ผู้บริโภคเลือกอย่างมากมาย ตลาดการค้าจึงเป็นตลาดของผู้ซื้อ

สาระสำคัญของการค้าแต่ละสมัยพอสรุปได้ดังนี้Surprised
ก.สมัยสุโขทัย
ลักษณะการค้า เป็นระบบการค้าแบบเสรี การค้าในประเทศจัดตั้งร้านค้าติดต่อกันไปเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเป็นแนวเดียว กัน เรียกว่าตลาดปสาน (Bazaar) ในปัจจุบันเรียกว่าศูนย์การค้า การค้ากับต่างประเทศ กับประเทศจีน ค้าขายชามสังคโลก พ่อขุนรามคำแหงนำช่างจีนเข้ามาสอนให้คนไทยจนชำนาญ
ข.สมัยอยุธยา
ลักษณะการค้าเป็นระบบผูกขาด ประเจ้าแผ่นดินทรงกระทำเองเป็นส่วนใหญ่ การค้าในประเทศมีการเก็บภาษีเข้าพระคลังสินค้าการค้าเจริญสูงสุดในแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช การค้ากับต่างประเทศ โปรตุเกสเป็นชาวยุโรปชาติแรก ที่เข้าค้าขาย ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สินค้าที่ซื้อขายกันได้แก่สินค้าพื้นเมือง พวก ข้าว พริกไทย ดีบุก หนังโค หนังกวาง ไม้ฝาง หมาก สินค้าที่ไทยที่นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ ผ้าแพร ผ้าสักหลาด ผ้าลาย ปืนเล็ก ปืนสั้น สุรา เครื่องถ้วยชาม และของเบ็ดเตล็ด
ค.สมัยธนบุรี
มีระยะเวลาน้อย เพียง 15 ปี และอยู่ระหว่างการกอบกู้บ้านเมืองและฟื้นฟูประเทศหลังสงคราม ประกอบกับการมีการรบกับพม่าตลอด การค้าขายไม่เจริญรุ่งเรือง มีสำเภาจากจีนเข้ามาค้าขายและชาติอื่น ๆ คือ อังกฤษ อินเดีย และมาเลเซียง. การค้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ลักษณะการค้าสมัย ร. 1 ถึง ร.3 เป็นการค้าแบบผูกขาด โดยการค้าขายเป็นของหลวง เรียกว่า ระบบรัฐพาณิชย์ จนถึง ร.4 ได้ยกเลิกไปเพราะมีการทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศ มีระบบเก็บภาษี ร้อยชักสาม มีกรมพระคลัง กรมท่า ในสมัย ร.5 มีการตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้น พ.ศ.2416 เป็นสำนักงานกลางเก็บผลประโยชน์การค้าขาย มีการจัดระเบียบการค้าโดยพระคลังสินค้าเข้ามาดูแลสินค้าบางชนิด เช่น อาวุธยุทธภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองที่มีน้อยและหายา มีการค้ากับต่างประเทศ สินค้าที่ไทยส่งออกได้แก่ เหล็ก ดีบุก ทองแดง ตะกั่ว ไม้สัก ไม้ฝาง ข้าว น้ำตาล พริกไทย ยาสูบ สินค้าเข้าได้แก่ ผ้าแพร ใบชา กระดาษ ตุ๊กตา ผ้าขนสัตว์ เสื้อผ้า เครื่องแก้วและมีการยกเลิกระบบผูกขาดมาเป็นการค้าแบบเสรี มีผลทำให้การค้าเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
จ.สภาพการค้าในปัจจุบัน
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบเสรี ให้ความสำคัญกับการลงทุนและเทคโนโลยี ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนของเอกชน เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออก